Bedienungsanleitung Samsung Cell Phone I550

Bedienungsanleitung für das Gerät Samsung Cell Phone I550

Gerät: Samsung Cell Phone I550
Größe: 7,80 MB
Datum des Hinzufügens: 2014-04-07 13:54:08
Seitenanzahl: 116
Anleitung drucken

Herunterladen

Wie kann man es nutzen?

Unser Ziel ist Ihnen einen schnellen Zugang zu Inhalten in Bedienungsanleitungen zum Gerät Samsung Cell Phone I550 zu garantieren. Wenn Sie eine Online-Ansicht nutzten, können Sie den Inhaltsverzeichnis schnell durchschauen und direkt zu der Seite gelangen, auf der Sie die Lösung zu Ihrem Problem mit Samsung Cell Phone I550 finden.

Für Ihre Bequemlichkeit

Wenn das direkte Durchschauen der Anleitung Samsung Cell Phone I550 auf unserer Seite für Sie unbequem ist, können sie die folgende zwei Möglichkeiten nutzen:

  • Vollbildsuche – Um bequem die Anleitung durchzusuchen (ohne sie auf den Computer herunterzuladen) können Sie den Vollbildsuchmodus nutzen. Um das Durchschauen der Anleitung Samsung Cell Phone I550 im Vollbildmodus zu starten, nutzen Sie die Schaltfläche Vollbild
  • Auf Computer herunterladen – Sie können die Anleitung Samsung Cell Phone I550 auch auf Ihren Computer herunterladen und sie in Ihren Sammlungen aufbewahren. Wenn Sie jedoch keinen Platz auf Ihrem Gerät verschwenden möchten, können Sie sie immer auf ManualsBase herunterladen.
Bedienungsanleitung Samsung Cell Phone I550
Advertisement
« Page 1 of 116 »
Advertisement
Druckversion

Viele Personen lesen lieber Dokumente nicht am Bildschirm, sondern in gedruckter Version. Eine Druckoption der Anleitung wurde ebenfalls durchdacht, und Sie können Sie nutzen, indem Sie den Link klicken, der sich oben befindet - Anleitung drucken. Sie müssen nicht die ganze Samsung Cell Phone I550 Anleitung drucken, sondern nur die Seiten, die Sie brauchen. Schätzen Sie das Papier.

Zusammenfassungen

Unten finden Sie Trailer des Inhalts, der sich auf den nächsten Anleitungsseiten zu Samsung Cell Phone I550 befindet. Wenn Sie den Seiteninhalt der nächsten Seiten schnell durchschauen möchten, können Sie sie nutzen.

Inhaltszusammenfassungen
Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 1

SGH-i550
Instrukcja obs ługi

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 2

Korzystanie z przewodnika Przeczytaj – strony zawieraj ące informacje na dany temat, na Niniejsza instrukcja obs ługi ma na celu przyk ład: s. 12 (oznacza zapoznanie u żytkownika z obs ług ą urz ądzenia. odno śnik do strony 12) Podstawowe informacje na temat urz ądzenia → mo żna znaleźć w skróconej instrukcji. Nast ępnie – kolejno ść opcji lub menu, które nale ży wybra ć w celu wykonania kroku, na przyk ład: Ikony pomocnicze Naci śnij klawisz [ ] → Multimedia Przed rozpocz ęciem kor

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 3

Prawa autorskie i znaki towarowe ® • Bluetooth jest zastrze żonym znakiem Prawa w łasno ści technologii i produktów towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. stanowi ących elementy tego urz ądzenia nale żą na ca łym świecie – identyfikator Bluetooth do odpowiednich w ła ścicieli: QD ID : B013176 ® • Niniejszy produkt zawiera • Windows Media Player jest zastrze żonym oprogramowanie obj ęte znakiem towarowym firmy Microsoft licencj ą firmy Symbian Ltd. Corporation. © 1998-2007. Symbian i Symbian O

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 4

Spis tre ści Informacje na temat bezpiecze ństwa PC Studio.................................................. 50 i obs ługi........................................................4 Funkcje osobiste..................................... 52 Komunikacja ............................................13 Kontakty .................................................... 52 Połączenia .................................................13 Kalendarz.................................................. 56 ® Wiadomo ści

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 5

Spis tre ści Łącza.........................................................66 Mened żer urz ądze ń .................................. 83 Mened żer kluczy aktywacji........................ 85 Korzystanie z łączno ści Bluetooth .............66 Połączenie przez USB...............................69 Mened żer kart pami ęci.............................. 86 Mened żer połącze ń................................... 87 Synchronizacja urz ądzenia........................71 Ustawienia .........................

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 6

Ochrona s łuchu Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi Korzystanie z zestawu s łuchawkowego przy wysokich Aby unikn ąć niebezpiecznych lub poziomach g ło śno ści mo że prowadzi ć niedozwolonych sytuacji i zapewni ć optymalne do uszkodzenia s łuchu. Nale ży dzia łanie urz ądzenia, nale ży post ępowa ć korzysta ć tylko z minimalnego zgodnie z poni ższymi ostrze żeniami i poziomu g ło śno ści, niezb ędnego do wskazówkami. s łyszenia rozmowy lub muzyki. Podczas montowania urz ądze

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 7

Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi Ostro żno ść podczas u żywania i pozbywania Unikanie wp ływu telefonu na rozruszniki si ę akumulatorów serca •Nale ży korzysta ć tylko z baterii i ładowarek Mi ędzy urz ądzeniem i rozrusznikiem serca zaakceptowanych przez firm ę Samsung i nale ży zachowa ć odleg ło ść przynajmniej przeznaczonych dla danego urz ądzenia. 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym U żywanie niezgodnych baterii i ładowarek zak łóceniom i jest zalecane przez producentów

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 8

Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi Wyłączanie urz ądzenia w środowiskach Ograniczanie ryzyka zwi ązanego z zagro żonych wybuchem powtarzaniem tych samych ruchów Nie nale ży u żywa ć urz ądzenia w miejscach W czasie wysy łania wiadomo ści lub grania na tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) urz ądzeniu nale ży trzyma ć go lu źno, delikatnie ani w pobli żu zbiorników z paliwem lub naciska ć przyciski, u żywa ć funkcji środkami chemicznymi. Urz ądzenie nale ży ograniczaj ących

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 9

Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi • Nie udziela si ę jakichkolwiek gwarancji • Gwarancj ą nie s ą obj ęte elementy ulegaj ące u żyteczno ści handlowej lub przydatno ści do naturalnemu zu życiu w wyniku eksploatacji okre ślonego celu chyba, że prawo stanowi (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy inaczej. wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje równie ż usterek • Nie udziela si ę gwarancji na d ługowieczność powsta łych w wyniku dzia łania czynników dzia łan

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 10

Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi Post ępowanie zgodnie ze wszystkimi Wy łączanie urz ądzenia lub funkcji ostrze żeniami o bezpiecze ństwie i zasadami bezprzewodowych w samolocie Nale ży przestrzega ć wszystkich zasad, które Urz ądzenie mo że zak łóca ć prac ę wyposa żenia ograniczaj ą u żywanie urz ądzenia w samolotu. Nale ży przestrzega ć wszystkich okre ślonych miejscach. zasad ustanowionych przez lini ę lotnicz ą, a na pro śb ę obs ługi samolotu nale ży wy łączy ć urz ądzen

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 11

Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi •Nale ży chroni ć baterie przed stykaniem si ę z •Urz ądzenie zosta ło zbudowane ze metalowymi przedmiotami. Mo że to z ło żonych elementów elektronicznych, które doprowadzi ć do utworzenia po łączenia nale ży chroni ć od uderze ń i nieostro żnego mi ędzy biegunami + i – baterii i spowodowa ć traktowania. Dzi ęki temu mo żna uniknąć jej tymczasowe lub trwa łe uszkodzenie. powa żnych uszkodze ń. • Nigdy nie wolno u żywa ć uszkodzonej • Nie nale ż

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 12

Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi Nale ży unika ć zak łócania innych urz ądze ń Naprawy urz ądzenia mog ą by ć dokonywane elektronicznych tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu Urz ądzenie emituje fale radiowe, które mog ą Próba naprawy urz ądzenia przez zak łóci ć nieekranowane lub nieprawid łowo niewykwalifikowanych pracowników mo że ekranowane urz ądzenia elektroniczne, takie jak doprowadzi ć do jego uszkodzenia i rozruszniki serca, aparaty s łuchowe i sprz ęt

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 13

Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi Ostro żna obs ługa kart SIM i kart pami ęci Zapewnianie dost ępu do us ług alarmowych • Nie nale ży wyjmowa ć karty, gdy informacje W pewnych miejscach lub okoliczno ściach s ą przenoszone na ni ą lub u żywane przez po łączenie z numerem alarmowym z urz ądzenie. Mo że to spowodowa ć utrat ę urz ądzenia mo że nie by ć mo żliwe. Podczas danych i/lub uszkodzenie karty lub podró ży w odleg łych lub s łabiej rozwini ętych urz ądzenia. obszarach nale

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 14

Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi Najwy ższy osi ągni ęty w czasie testów poziom SAR wyniós ł 0,679 wata na kilogram. Przy normalnym korzystaniu z urz ądzenia poziom SAR b ędzie znacz ąco ni ższy: urz ądzenie zosta ło zaprojektowane tak, aby emitowa ło tylko niezb ędn ą ilo ść energii wymagan ą do po łączenia z najbli ższ ą stacj ą bazow ą. Przez automatyczne obni żanie poziomu energii, gdy to tylko mo żliwe, urz ądzenie zmniejsza ogóln ą ekspozycj ę na energi ę fal radiowy

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 15

Komunikacja 1 Urz ądzenie umo żliwia przesy łanie i odbieranie 2. Po wprowadzeniu ca łego numeru do wielu typów po łącze ń i komunikatów przez sieci wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta komórkowe i Internet. oraz numer telefonu) nawiąż po łączenie, naciskaj ąc klawisz [ ]. 3. Aby zako ńczy ć po łączenie, naci śnij klawisz Połączenia []. Informacje na temat korzystania z funkcji po łącze ń urz ądzenia. Informacje na temat Nawi ązywanie po łączenia z listy podstawowych funkcji po łącze ń

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 16

Komunikacja Wy świetlanie i odpowiadanie na Mo żesz tak że nacisnąć trackball, aby nieodebrane po łączenia otworzy ć dane kontaktu i wybra ć inny numer lub typ po łączenia (np. wideo). Nieodebrane po łączenia s ą wy świetlane na wy świetlaczu urz ądzenia. Wstawianie pauzy Aby odpowiedzie ć na nieodebrane połączenie: W przypadku łączenia si ę z systemami 1. Naci śnij trackball. automatycznymi istnieje mo żliwo ść wstawienia pauzy pomi ędzy numerem telefonu i kolejnymi 2. Przejd ź do nieod

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 17

Komunikacja Przekazywanie po łącze ń Zakaz (blokowanie) po łącze ń Funkcja ta nie musi by ć obs ługiwana przez Do uaktywnienia tej funkcji wymagane jest danego us ługodawc ę us ług i/lub sie ć. has ło zakazu otrzymane od us ługodawcy. Aby przekazywa ć po łączenia przychodz ące na Aby zablokowa ć rozmowy przychodz ące z inny numer: konkretnego numeru: 1. W trybie gotowo ści naci śnij klawisz [ ] → 1. W trybie gotowo ści naci śnij klawisz [ ] → Ustawienia → Telefon → Przek. po łącze ń. Ustawie

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 18

Komunikacja • Robocze: wiadomo ści, które nie zosta ły Wiadomo ści jeszcze wys łane Informacje na temat funkcji wiadomo ści. • Wys łane: niedawno wys łane wiadomo ści Instrukcje na temat wprowadzania tekstu • Sk. nadawcza: tymczasowy magazyn mo żna znaleźć w skróconej instrukcji. wiadomo ści oczekuj ących na przes łanie Obja śnienie opcji mo żna znale źć w "Opcje komunikacji," 34. • Raporty: raporty dor ęczenia wiadomo ści SMS i MMS; przed wys łaniem wiadomo ści konieczne jest w łączen

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 19

Komunikacja Ikony skrzynki odbiorczej Stan skrzynki nadawczej W skrzynce odbiorczej, obok wiadomo ści Je śli znajdujesz si ę poza obszarem us ług lub wy świetlane s ą nast ępuj ące ikony: nie dysponujesz po łączeniem z sieci ą lub serwerem pocztowym, komunikaty pozostaj ą w Ikona Opis skrzynce nadawczej do momentu odzyskania Nieprzeczytana wiadomość SMS po łączenia z sieci ą. Stan skrzynki nadawczej zawiera wyja śnienie powodu przechowywania Powiadomienie o wiadomo ści wiadomo ści w skrzy

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 20

Komunikacja • Nie powiod ło si ę: urz ądzenie kilkakrotnie Wy świetlanie wiadomo ści SMS próbowa ło wys ła ć wiadomo ść, lecz dzia łania 1. W trybie gotowo ści naci śnij klawisz [ ] → te zako ńczy ły si ę niepowodzeniem Wiadomo ści → Sk. odbiorcza. 2. Przewi ń do wiadomo ści, a nast ępnie Wiadomo ści SMS naci śnij trackball. Wiadomo ści tekstowe o d ługo ści przekraczaj ącej 160 znaków s ą wysy łane Pobieranie wiadomo ści z karty SIM jako co najmniej dwie wiadomo ści, co mo że W przypadku


Ähnliche Anleitungen
# Bedienungsanleitung Kategorie Herunterladen
1 Samsung 07272010 Cell Phone 90
2 Samsung 022004 Cell Phone 19
3 Samsung 10.1 Cell Phone 24
4 Samsung 12172009 Cell Phone 16
5 Samsung 07212010 Cell Phone 36