Instruction d'utilisation Samsung LE32R8

Instruction d'utilisation pour le dispositif Samsung LE32R8

Dispositif: Samsung LE32R8
Dimension: 1,53 MB
Date d'addition: 2014-02-23 16:15:42
Nombre des pages: 62
Imprimez l'instruction

Téléchargez

Comment utiliser?

Notre objectif consiste à vous assurer le plus rapide accès au contenu de l'instruction d'utilisation du dispositif Samsung LE32R8. En utilisant l'aperçu en ligne vous pouvez parcourir le sommaire et passer à la page où vous trouverez la résolution de votre problème avec Samsung LE32R8.

Pour votre confort

Si regarder l'instruction Samsung LE32R8 directement sur la page n'est pas confortable pour vous, vous pouvez profiter de deux solutions possibles:

  • Exploration au mode de plein écran - pour analyser l'instruction d'une manière commode (sans l'avoir téléchargée sur votre ordinateur) vous pouvez utiliser le mode d'exploration en plein écran. Pour démarrer l'exploration de l'instruction Samsung LE32R8 en plein écran, utilisez le bouton Plein écran.
  • Téléchargement sur l'ordinateur - vous pouvez aussi télécharger l'instruction Samsung LE32R8 sur votre ordinateur et la sauvegarder dans vos ressources. Si vous n'avez pas envie de gaspiller votre espace disque, vous pouvez toujours télécharger cette instruction du ManualsBase dans l'avenir.
Instruction d'utilisation Samsung LE32R8
Advertisement
« Page 1 of 62 »
Advertisement
Version imprimée

Beaucoup de gens préfèrent de lire les documents dans la version imprimée et non pas sur l'écran. L'option d'impression de l'instruction est aussi prévue et vous pouvez en profiter en cliquant le lien ci-dessus - Imprimez l'instruction. Il n'est pas nécessaire d'imprimer toute l'instruction Samsung LE32R8 - on peut choisir des pages. Economisez le papier.

Résumés

Vous trouverez ci-dessous les annonces des contenus qui se trouvent sur les pages suivantes de l'instruction de Samsung LE32R8. Si vous voulez parcourir rapidement le contenu des pages suivantes de l'instruction, vous pouvez en profiter.

Résumés du contenu
Résumé du contenu de la page N° 1


LCD TV
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
LE32R8
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD-WIDE
LE37R8
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Kontakt do SAMSUNG WORLD-WIDE
LE40R8
Je żeli masz jakie ś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj si ę z nasz ą infolini ą.
Επικ οινωνήστε με τη SAMSUN

Résumé du contenu de la page N° 2

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DTV POUŽÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU Přehled systému nabídky DTV ......................... 32 Dekodér teletextu ............................................. 46 Automatická aktualizace seznamu kanál ů ....... 33 Zobrazení informací teletextu ........................... 47 Ru ční aktualizace seznamu kanál ů .................. 33 Vyhledání ur čité stránky teletextu .................... 47 Úprava oblíbených kanál ů ................................ 34 Použití funkce Fastext k vyhl

Résumé du contenu de la page N° 3

Seznam sou částí Přesv ědčte se, že sou částí dodávky LCD televizoru jsou i následující položky. Pokud n ěkteré položky chybí, obra ťte se na prodejce. M4 X L16 Dálkový ovlada č 4× šrouby pro a baterie Napájecí kabel Spodní kryt Stojan Had řík na čišt ění stojan (AAA × 2) • Pokyny pro majitele • Záruční list • Bezpe čnostní p říru čka • Registra ční karty Záruční list / Bezpe čnostní p říru čka / Registra ční karty (v n ěkterých zemích nejsou p řiloženy.) V závislosti na modelu nemusí být s

Résumé du contenu de la page N° 4

Seznámení s ovládacím panelem 1 2 3 4 5 [LE32R86, LE37R86, LE40R86, 6 LE32R88, LE37R88, LE40R88] 7 1 2 3 4 5,6 7 [LE32R87, LE37R87, LE40R87, LE32R89, LE37R89, LE40R89] Tla čítka p ředního panelu Jednotlivá tla čítka se aktivují dotykem na pravé stran ě. Barva i tvar výrobku mohou být r ůzné v závislosti na modelu. SOURCE 1 4 Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními Stisknutím m ůžete p řepínat kanály. zdroji (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, V nabídce na obrazovce m ůžete t

Résumé du contenu de la page N° 5

Seznámení s konektorovým panelem 12 3 4 5 3 6 @ ! 09 8 7 Zdířka pro napájení Barva i tvar výrobku mohou být r ůzné v závislosti na modelu. Při každém p řipojení externího za řízení k televizoru se ujist ěte, že je jednotka odpojena od sít ě. Při připojení externího za řízení dbejte na to, aby byla zdí řka stejné barvy jako kabel. 1 Připojení set-top boxu, videorekordéru nebo DVD Vstupní Výstup Konektor Video Audio (L/R) RGB Video + Audio (L/R) EXT 1 O O O K dispozici je pouze výstup TV nebo D

Résumé du contenu de la page N° 6

4 Připojení antény nebo sít ě kabelové televize Pro správné zobrazení televizních kanál ů musí za řízení p řijímat signál z jednoho z následujících zdroj ů: - Venkovní anténa / Sí ť kabelové televize / Satelitní sí ť 5 Připojení karty CI (Common Interface) CARD - V p řípad ě nevložení karty „CI CARD” pro n ěkteré kanály se na obrazovce objeví rušený obraz. - Za p řibližn ě 2~3 minuty se zobrazí p řiřazovací údaje zahrnující telefonní číslo, ID karty CI CARD, ID hostitele a další informace. Poku

Résumé du contenu de la page N° 7

Seznámení s dálkovým ovlada čem 1 Vybere cílové za řízení, které a Slouží k nahrávání živého se bude ovládat dálkovým vysílání. ovládáním Samsung (TV, (Pouze funkce Anynet+) DVD, STB, CABLE, VCR) (Viz strana 57) (Viz strana 49~51) b P : Další kanál 2 Tlačítko Standby televizoru P : Předchozí kanál 3 Číselná tla čítka pro p římý c Opustit OSD přístup ke kanál ům d Slouží k ovládání kurzoru v 4 Výběr jednomístného/ nabídce. dvoumístného čísla kanálu e Slouží ke zobrazení informací 5 Zobrazí n

Résumé du contenu de la page N° 8

Vložení baterií do dálkového ovlada če 1. Zvedn ěte kryt na zadní stran ě dálkového ovláda če tak, jak je ukázáno na obrázku. 2. Vložte dv ě baterie velikosti AAA. Póly + a – na koncích baterií musejí odpovídat schématu uvnit ř p řihrádky. 3. Znovu upevn ěte kryt. Pokud nebudete dálkový ovlada č delší dobu používat, vyjm ěte baterie a uložte je na chladném a suchém míst ě. Dálkový ovlada č lze používat ze vzdálenosti až 7 metr ů od televizoru. (Za p ředpokladu obvyklého využití televizoru

Résumé du contenu de la page N° 9

Plug & Play Při prvním zapnutí televizoru prob ěhne automaticky po sob ě Plug & Play několik základních nastavení. K dispozici jsou následující nastavení. Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou Start Plug & Play fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ov ěřte si u místního OK prodejce, zda m ůžete p řijímat signál DVB-T. I když je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaru čeno zachování kompatibi

Résumé du contenu de la page N° 10

Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu... Nastavení TV Plug & Play 1. Stiskněte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Jazyk : Čeština Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Nastavení” a poté Čas Režim hry : Vypnuto stiskněte tla čítko ENTER/OK. Modré pozadí : Vypnuto Melodie : Vypnuto 2. Stiskn ěte znovu tla čítko ENTER/OK, čímž vyberete možnost PC Domácí kino na PC : Vypnuto „Plug & Play”. Světelný efekt : TV zapnuta Další 3. Zobrazí se zpráva „Spustit Plug & Play”.

Résumé du contenu de la page N° 11

Ru ční ukládání kanál ů Lze uložit až 100 kanál ů, v četn ě kanál ů p řijímaných prost řednictvím kabelových sítí. Při ru čním ukládání kanál ů m ůžete ur čit: zda uložit či neuložit každý nalezený kanál, číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete ozna čit. 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Ru ční ukládání” a poté stiskn ěte tla čítko E

Résumé du contenu de la page N° 12

Nastavení seznam ů kanál ů Nastavte kanály podle vlastní volby. Seznam kanál ů Můžete snadno odstranit, p řidat nebo uzamknout požadovaný P 1 C3 kanál. 1 / 10 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Program Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté 0 C-- stiskněte tla čítko ENTER/OK. 1 C3 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Správce kanál ů” a 2 BBC 1 poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. 3 C74 3. Dalším stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost

Résumé du contenu de la page N° 13

Uspo řádání uložených kanál ů Můžete zam ěnit čísla dvou kanál ů, abyste tak: TV Kanál upravili číselné po řadí, ve kterém byly kanály automaticky Zem ě : Belgie Automatické ukládání uloženy, Ru ční ukládání Správce kanál ů přiřadili nej čast ěji sledovaným kanál ům snadno Tříd ĕní zapamatovatelná čísla. Jméno Jemné lad ění 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Zesilovač signálu : Vypnuto Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté stiskn

Résumé du contenu de la page N° 14

Jemné vylad ění p říjmu kanálu Pomocí jemného lad ění manuáln ě nastavte optimální p říjem TV Kanál kanálu. Země : Belgie Automatické ukládání 1. Pomocí číselných tla čítek p římo zvolte kanál, který chcete jemn ě Ru ční ukládání Správce kanál ů vyladit. Tříd ĕní Jméno 2. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Jemné lad ění Zesilovač signálu : Vypnuto Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté stiskněte tla čítko ENTER/OK. 3. Pomocí tla čítka

Résumé du contenu de la page N° 15

Zm ěna standardu obrazu Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim TV Obraz požadavk ům. Režim : Dynamický 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Kontrast 100 Jas 50 Stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”. Ostrost 75 Barvy 55 2. Dalším stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Režim”. Odstín Z50 Č50 Teplota barev : Studené barvy1 3. Pomocí tla čítka nebo vyberte požadovaný obrazový efekt. Podrobné nastavení Podsv

Résumé du contenu de la page N° 16

Zm ěna teploty barev Vyberte barevný tón, který je pro vaše o či nejp říjemnější. TV Obraz 1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle Režim : Dynamický Kontrast 100 pokyn ů 1 až 3 v části „Zm ěna standardu obrazu”. (Na stran ě 15) Jas 50 Ostrost 75 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Teplota barev” a Barvy 55 Odstín Z50 Č50 poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení 3. Pomocí tla čítka n

Résumé du contenu de la page N° 17

Konfigurace podrobných nastavení obrazu Vyberte barevný tón, který je pro vaše o či nejp říjemnější. Obraz TV Režim : Dynamický 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Kontrast 100 2. Stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”. Jas 50 Ostrost 75 3. Pomocí tla čítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Podrobné Barvy 55 Odstín Z50 Č50 nastavení” a poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení 4. Požadovanou možno

Résumé du contenu de la page N° 18

Zm ěna velikosti obrazu Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim TV Obraz požadavk ům. Další Formát : Automat. formát 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Režim obrazu : 16 : 9 Digitální NR : Vypnuto Stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”. Aktivní barva : Vypnuto 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Formát” a poté DNle : Vypnuto Movie Plus : Vypnuto stiskněte tla čítko ENTER/OK. Obnovit : OK 3. Požadovanou volbu vyberte stisk

Résumé du contenu de la page N° 19

Zastavení aktuálního obrazu Stisknutím tla čítka STILL zastavíte pohybující se obraz a zobrazíte nehybný snímek. Dalším stisknutím tla čítka akci zrušíte. Výb ěr režimu obrazu Při nastavení velikosti obrazu na možnost Automat. formát TV Obraz v širokoúhlé televizi s úhlop říčkou 16:9, m ůžete nastavit Další velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) Formát : Automat. formát Režim obrazu : 16 : 9 nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské Digitální NR : Vypnuto

Résumé du contenu de la page N° 20

Digitální NR / Aktivní barva / DNIe / Movie Plus Pokud je signál p řijímaný vaším televizorem slabý, m ůžete TV Obraz aktivovat funkci Digital Noise Reduction (Digitální redukce Další Formát : Automat. formát šumu). Tím se omezí vliv atmosférických poruch a p řípadné Režim obrazu : 16 : 9 vícenásobné zobrazování prvk ů na obrazovce. Digitální NR : Vypnuto Aktivní barva : Vypnuto 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. DNle : Vypnuto Movie Plus : Vypnuto Stisknutím tla


Instructions pareilles
# Instruction d'utilisation Catégorie Téléchargez
1 Samsung 400FP-3 Flat Panel Television 341
2 Samsung 32IN Flat Panel Television 306
3 Samsung 350 BN68 Flat Panel Television 448
4 Samsung 320TSn-3 Flat Panel Television 58
5 Samsung 400MX-3 Flat Panel Television 64