Samsung VP - MS11(BL) user manual

User manual for the device Samsung VP - MS11(BL)

Device: Samsung VP - MS11(BL)
Size: 9,79 MB
Date of adding : 2013-12-28 15:11:33
Number of pages: 156
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Samsung VP - MS11(BL). Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Samsung VP - MS11(BL).

For your convenience

If looking through the Samsung VP - MS11(BL) user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSamsung VP - MS11(BL) on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Samsung VP - MS11(BL) to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Samsung VP - MS11(BL) user manual
Advertisement
« Page 1 of 156 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Samsung VP - MS11(BL) but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Samsung VP - MS11(BL). If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

00934X VP-MS10 UK+CZE ~007 11/21/05 3:48 PM Page C
ENGLISH CZECH
Miniket Photo Miniket Photo
VP- MS10(S/BL/R) VP- MS10(S/BL/R)
MS11(S/BL/R) MS11(S/BL/R)
MS12(S/BL/R) MS12(S/BL/R)
MS15(S/BL/R) MS15(S/BL/R)
AF Auto Focus AF Automatické ostfiení
CCD Charge Coupled Device
CCD Zafiízení s nábojovou vazbou
LCD Liquid Crystal Display
LCD Displej z tekut˘ch krystalÛ
Owner’s Instruction Book
UÏivatelská pfiíruãka
Before operating the unit, please read this
Pfied pouÏitím zafiízení si pozornû
Instruction Boo

Summary of the content on the page No. 2

00934X VP-MS10 UK+CZE ~007 11/21/05 3:05 PM Page 2 ENGLISH CZECH Contents Obsah Notices and Safety Precautions 8 Poznámky a bezpeãnostní opatfiení ...............8 Bezpeãnostní opatfiení pro pouÏití Miniket Photo............................8 Precautions when using the Miniket Photo.....................................8 Poznámky k AUTORSK¯M PRÁVÒM.................................................9 Notes Regarding COPYRIGHT...........................................................9 Poznámky ke kon

Summary of the content on the page No. 3

00934X VP-MS10 UK+CZE ~007 11/21/05 3:05 PM Page 3 ENGLISH CZECH Contents Obsah Getting Started 25 Jak zaãít ..........................................................25 Indikátor záznamu / nabíjení.............................................................25 Recording / Charging Indicator.......................................................25 Indikátor napájení ..............................................................................25 Power Indicator ................................

Summary of the content on the page No. 4

00934X VP-MS10 UK+CZE ~007 11/21/05 3:05 PM Page 4 ENGLISH CZECH Contents Obsah Setting the Mode Display................................................................49 Nastavení zobrazení reÏimu...........................................................49 Setting the Auto Shut Off................................................................50 Nastavení automatického vypnutí ..................................................50 Resetting the Miniket Photo...................................

Summary of the content on the page No. 5

00934X VP-MS10 UK+CZE ~007 11/21/05 3:05 PM Page 5 ENGLISH CZECH Contents Obsah Deleting Photo Files........................................................................82 Odstranûní fotografick˘ch souborÛ................................................82 Protecting Photo Files.....................................................................83 Ochrana fotografick˘ch souborÛ....................................................83 Rotating a Photo File ......................................

Summary of the content on the page No. 6

00934X VP-MS10 UK+CZE ~007 11/21/05 3:05 PM Page 6 ENGLISH CZECH Contents Obsah Copying Music Files from a PC ....................................................112 Kopírování hudebních souborÛ z PC...........................................112 Playing Music Files .......................................................................113 Pfiehrávání hudebních souborÛ....................................................113 Setting the Music Play Options ..........................................

Summary of the content on the page No. 7

00934X VP-MS10 UK+CZE ~007 11/21/05 3:05 PM Page 7 ENGLISH CZECH Contents Obsah Miscellaneous Information 135 Dal‰í informace.............................................135 Connecting to a PC.........................................................................136 Pfiipojení k PC ..................................................................................136 Supported USB Speed according to Operating System..............136 Podporované rychlosti USB podle operaãního systému ..........

Summary of the content on the page No. 8

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 8 ENGLISH CZECH Notices and Safety Precautions Poznámky a bezpeãnostní opatfiení Precautions when using the Miniket Photo Bezpeãnostní opatfiení pro pouÏití Miniket Photo ✤ Please note the following precautions for use: ✤ Pfied pouÏitím si pfieãtûte následující upozornûní: ✤ Please keep this Miniket Photo in a safe place. The Miniket ✤ Uchovávejte Miniket Photo na bezpeãném místû. Miniket Photo contains a lens that can be damaged by shock. Photo obs

Summary of the content on the page No. 9

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 9 ENGLISH CZECH Notices and Safety Precautions Poznámky a bezpeãnostní opatfiení Notes Regarding COPYRIGHT Poznámky k AUTORSK¯M PRÁVÒM ✤ Television programmes, movie video tapes, DVD titles, films ✤ Televizní programy, videokazety s filmy, DVD tituly, filmy a jiné and other programme materials may be copyrighted. materiály mohou b˘t chránûny autorsk˘mi právy. Unauthorised recording of copyrighted materials may infringe Neoprávnûné nahrávání mater

Summary of the content on the page No. 10

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 10 ENGLISH CZECH Notices and Safety Precautions Poznámky a bezpeãnostní opatfiení Notes Regarding the Battery Pack Poznámky k baterii ✤ It is recommended that you use the original Samsung Battery ✤ Doporuãujeme pouÏívat originální baterii Samsung, kterou Pack that is available at the retailer where you purchased the prodává obchod, v nûmÏ jste koupili Miniket Photo. Miniket Photo. ✤ Pfied zahájením nahrávání se ujistûte, Ïe je baterie zcela ✤ Make

Summary of the content on the page No. 11

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 11 ENGLISH CZECH Notices and Safety Precautions Poznámky a bezpeãnostní opatfiení Note Regarding the Lens Poznámka k objektivu ✤ Do not film with the Miniket Photo’s lens pointing directly at the sun. ✤ Nenatáãejte s objektivem zafiízení Miniket Photo namífien˘m pfiímo proti Direct sunlight can damage the CCD (Charge Coupled Device, the slunci. Pfiímé sluneãní svûtlo mÛÏe po‰kodit snímaã CCD (zafiízení s imaging sensor). nábojovou vazbou, obrazov˘ sní

Summary of the content on the page No. 12

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 12 ENGLISH CZECH Getting to know your Miniket Photo Seznámení se zafiízením Miniket Photo Features Funkce  High Resolution Digital Still Camera  Funkce digitálního fotoaparátu s vysok˘m rozli‰ením Employing 5Mega CCD Pixels with an available maximum Díky snímaãi CCD s 5 milióny pixelÛ je k dispozici maximální resolution of 2592X1944. You can store images in internal memory rozli‰ení 2592X1944 bodÛ. Do interní pamûti nebo externí pamûti or mini

Summary of the content on the page No. 13

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 13 ENGLISH CZECH Getting to know your Miniket Photo Seznámení se zafiízením Miniket Photo Accessories Supplied with the Miniket Photo Pfiíslu‰enství dodané se zafiízením Miniket Photo ✤ Make sure that the following basic accessories are supplied with ✤ Ujistûte se, Ïe bylo se zafiízením Miniket Photo dodáno následující your Miniket Photo. základní pfiíslu‰enství. 1. Lithium Ion Battery Pack 3. Audio/Video Cable 2. AC Power Adapter Basic Accessories Z

Summary of the content on the page No. 14

MENU POWER W T 5.25 MEGA PIXEL 00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 14 ENGLISH CZECH Name of Each Part Název kaÏdého dílu Rear & Left View Pohled zezadu a zleva 1 2 3 4 Fastening Hand strap ➮ 5 6 7 11 10 9 8 1. Shortcut Buttons 7. Connector Cover 1. Zkratková tlaãítka 7. Kryt konektorÛ 2. MENU button 8. Recording / charging 2. Tlaãítko MENU 8. Indikátor nahrávání / Indicator nabíjení 3. Joystick (Up, Down, Left, 3. Joystick (Nahoru, DolÛ, Right, OK) 9. Built-in Speaker Vl

Summary of the content on the page No. 15

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:49 PM Page 15 ENGLISH CZECH Name of Each Part Název kaÏdého dílu Front & Bottom View Pohled zepfiedu a zespodu 2 3 4 5 8 9 6 7 1 12 10 11 1. Mode Dial 8. Tripod Receptacle PouÏitelná karta Usable 1. Ovladaã reÏimÛ 8. Závit pro stativ mini SD mini SD card (voliã reÏimÛ) 2. [W/T] Zoom Switch 9. OPEN Switch 9. Vypínaã OPEN 2. [W/T] pfiepínaã pro (otevfiení baterie / (Battery / mini SD 3. Record / Stop zoom (pfiiblíÏení) ‰tûrbiny pro kartu card Slot) Button mini S

Summary of the content on the page No. 16

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 16 ENGLISH CZECH Name of Each Part : LCD Display Název kaÏdého dílu: LCD displej OSD (On Screen Display in Photo Capture Mode/Photo View Mode) OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Fotografování / ProhlíÏení fotografií) Photo Capture Mode ReÏim fotografování Photo Capture Mode 1. Mode Indicator 1. Indikátor reÏimu 2. Image Size Indicator 2. Indikátor formátu snímku 8 24 23 22 21 20 19 3. Image Quality Indicator 3. Indikátor kvality snímku 4. Ant

Summary of the content on the page No. 17

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 17 ENGLISH CZECH Name of Each Part : LCD Display Název kaÏdého dílu: LCD displej ) OSD (On Screen Display in Movie Record Mode/Movie Play Mode) OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Záznam filmu / Pfiehrávání filmu) Movie Record Mode Movie Record Mode ReÏim záznamu filmu 1. Mode Indicator 1. Indikátor reÏimu 1716 15 14 13 2. Image Size Indicator 2. Indikátor formátu snímku 3. Image Quality Indicator 3. Indikátor kvality snímku 1 12 4. Macro Indic

Summary of the content on the page No. 18

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 18 ENGLISH CZECH Name of Each Part : LCD Display Název kaÏdého dílu: LCD displej OSD (On Screen Display in Music Mode) Obrazovková nabídka OSD v reÏimu hudba Music Mode Music Mode Music Mode (ReÏim hudba) Move Folder Play 1. File Property 1. Vlastnosti souboru 2. Progress Bar 2. Indikátor prÛbûhu 3. Counter (Elapsed Time / File Length) 3. Poãitadlo (Uplynul˘ ãas / Délka souboru) 4. Search (Help Key) 4. Hledání (tlaãítko nápovûdy) 5. Play / Paus

Summary of the content on the page No. 19

00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 19 ENGLISH CZECH Name of Each Part : LCD Display Název kaÏdého dílu: LCD displej OSD (On Screen Display in Voice Record / Voice Obrazovková nabídka OSD v reÏimu záznam Play /Settings Mode) hlasu / pfiehrávání hlasu / reÏim nastavení) Voice Record Mode Voice Record Mode ReÏim záznam hlasu 8 7 1. Mode Indicator 1. Indikátor reÏimu 2. File Name 2. Název souboru 1 6 3. Current File Information 3. Informace o aktuálním souboru 2 SW SW SWA AV0001.W

Summary of the content on the page No. 20

MENU MENU MENU 00934X VP-MS10 UK+CZE ~037 11/21/05 3:06 PM Page 20 ENGLISH CZECH How to Use the Battery Pack PouÏívání baterie Battery Pack Installation / Ejection Instalace / vyjmutí baterie Abyste mohli Miniket Photo pouÏívat nepfietrÏitû, doporuãuje se It is recommended to purchase one or more additional Battery Packs to allow continuous use of your Miniket Photo. zakoupit jednu nebo více náhradních baterií. To insert the Battery Pack VloÏení baterie 1. Push the


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Samsung AD68-04216A Digital Camera 23
2 Samsung AD68-04778A Digital Camera 31
3 Samsung AD68-04709A Digital Camera 38
4 Samsung AD68-04851A Digital Camera 28
5 Samsung AD68-04519A Digital Camera 20