Sony 300WN5 user manual

User manual for the device Sony 300WN5

Device: Sony 300WN5
Size: 0,65 MB
Date of adding : 2014-04-19 16:13:06
Number of pages: 73
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Sony 300WN5. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Sony 300WN5.

For your convenience

If looking through the Sony 300WN5 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSony 300WN5 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Sony 300WN5 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Sony 300WN5 user manual
Advertisement
« Page 1 of 73 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Sony 300WN5 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Sony 300WN5. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÔÏÕ ÌÏÍÉÔÏÑ
ÐÑÏÂÏËÇ
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÙÍ
ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ
ÓÔÇÍ ÏÈÏÍÇ
×ÑÇÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ
ÔÇËÅ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ
ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ
ÐÑÏÂËÇÌÁÔÙÍ

Summary of the content on the page No. 2

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ×áñáêôçñéóôéêÜ ðñïúüíôïò • Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ • ÁíÜëõóç & Ëåéôïõñãßåò ÐñïåðéëïãÞò • Áõôüìáôç åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò • ÖõóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ • Áíôéóôïé÷ßá áêßäùí • ¼øåéò ðñïúüíôïò ×áñáêôçñéóôéêÜ ðñïúüíôïò 300WN5 • ¼ëá óå Ýíá: Ìüíéôïñ ôçëåüñáóç WXGA LCD 29.5 éíôóþí ìå åîáéñåôéêÞ áðüäïóç åéêüíáò (áíÜëõóç 1280x768, ãùíßá èÝáóçò 170 ìïéñþí) • ÐïëëáðëÞ åßóïäïò åéêüíáò ðïõ åðéôñÝðåé ôçí ðñïâïëÞ åéêüíáò áðü ðñïóùðéêü õðïëïãéóôÞ (PC), ôçëåüñáóç, HDTV, VCD,

Summary of the content on the page No. 3

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ* Ïèüíç LC3D • Ôýðïò TFT LCD • ÌÝãåèïò ïèüíçò 75,01 cm • ÌÝãåèïò pixel 0,5025 x 0,5025 mm 1280 x 768 pixels Êáôáêüñõöç ëùñßäá R.G.B. • Ôýðïò ïèüíçò LCD ÅðéöÜíåéá ìå áíèåêôéêÞ åðßóôñùóç, áíôéèáìâùôéêüò ðïëùôÞò • ÅíåñãÞ ðåñéï÷Þ èÝáóçò (Ïñéæüíôéá) 643,2 x (Êáôáêüñõöá) 385,92mm • ×ñþìáôá Ïèüíçò äéáóýíäåóç 8 bits (16.7M ÷ñþìáôá) ÓÁÑÙÓÇ PC • Ñõèìüò êáôáêüñõöçò áíáíÝùóçò 58Hz-60Hz • Ïñéæüíôéá óõ÷íüôçôá 31kHz-49kHz ÅÉÊÏÍÁ PC • Óõ÷íüôçôá êïõêßäáò âßíôåï < 80

Summary of the content on the page No. 4

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò ÏðôéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ • Ëüãïò áíôßèåóçò 800: 1 (ôõð.) • Öùôåéíüôçò 600 cd/m2 (ôõð.) • Ãùíßá áíôßèåóçò áé÷ìÞò 6 þñá ñïëïãéïý x: 0.283 y: 0.297 (óôïõò 9.300°K) • ×ñùìáôéêüôçôá Ëåõêïý x: 0.313 y: 0,329 (óôïõò 6.500°K) x: 0.328 y: 0,344 (óôïõò 5.700°K) ¢íù >85° (ôõð.) ÊÜôù >85° (ôõð.) • Ãùíßá èÝáóçò (C/R >5) ÁñéóôåñÜ >85° (ôõð.) ÄåîéÜ >85° (ôõð.) • ×ñüíïò áðüêñéóçò <=16ms (ôõð.) sRGB Ôï sRGB åßíáé Ýíá ðñüôõðï ðïõ åîáóöáëßæåé ôç óùóôÞ áíôáëëáãÞ ÷ñùìÜôùí ìåôáîý äéáöïñåôéêþí óõóêå

Summary of the content on the page No. 5

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò ÁíÜëõóç & Ëåéôïõñãßåò ÐñïåðéëïãÞò • ÓõíéóôÜôáé 1280 x 768 óôá 60Hz 10 ëåéôïõñãßåò åñãïóôáóéáêÜ ðñïñõèìéóìÝíåò: Ïñéæ. Óõ÷íüôçôá Êáôáê. Óõ÷íüôçôá ÁíÜëõóç Ëåéôïõñãßá (kHz) (Hz) PC 640*480 VGA VESA 60 31.469 59.940 800*600 SVGA VESA 60 37.879 60.317 1024*768 XGA VESA 60 48.363 60.004 1280*768 GTF 60 47.700 60.000 Åéêüíá EDTV 480P 31.470 60.000 SDTV 480i 15.734 59.940 EDTV 576P 31.250 50.000 SDTV 576i 15.625 50.000 HDTV 1080i 33.750 60.000 HDTV 720P 45.000 60.000 Áõôüìáôç åîïéê

Summary of the content on the page No. 6

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò Ïñéóìüò äéá÷åßñéóçò åíÝñãåéáò Ëåéôïõñãßá Ïñéæüíôéïò Êáôáêüñõöïò Êáôáíáëéóêüì Åéêüíá ×ñþìá LED VESA óõã÷ñïíéóìüò óõã÷ñïíéóìüò åíç éó÷ýò ON ÅíåñãÞ Ðáëìüò Ðáëìüò 130W (ôõð.) Ìðëå OFF ÊåíÞ ¼÷é ¼÷é < 5W Ðïñôïêáëß AC OFF ÊåíÞ ¼÷é ¼÷é < 2W Off ® Áõôü ôï ìüíéôïñ åßíáé óõìâáôü ìå ôï ðñüôõðï ENERGY STAR . Ùò ìÝôï÷ïò ôïõ ENERGY ® STAR , ç PHILIPS Ý÷åé êáèïñßóåé üôé áõôü ôï ðñïúüí éêáíïðïéåß ôéò êáôåõèõíôÞñéåò ïäçãßåò ® ENERGY STAR ãéá åíåñãåéáêÞ áðïäïôéêüôçôá. ÖõóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ 8

Summary of the content on the page No. 7

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò Áíôéóôïé÷ßá áêßäùí 1. Ç ìüíï øçöéáêÞ õðïäï÷Þ äéáèÝôåé 24 åðáöÝò óÞìáôïò ôïðïèåôçìÝíåò óå ôñåéò óåéñÝò ôùí ïêôþ åðáöþí. Ïé áíôéóôïé÷ßåò ôùí áêßäùí óÞìáôïò ðáñáôßèåíôáé óôïí ðßíáêá ðïõ áêïëïõèåß: Áñ. Áñ. Áñ. Áíôéóôïé÷ßá áêßäùí Áíôéóôïé÷ßá áêßäùí Áíôéóôïé÷ßá áêßäùí áêßäáò áêßäáò áêßäáò ÄåäïìÝíá ÄåäïìÝíá ÄåäïìÝíá 1 9 17 T.M.D.S. 2- T.M.D.S. 1- T.M.D.S. 0- ÄåäïìÝíá ÄåäïìÝíá ÄåäïìÝíá 2 10 18 T.M.D.S. 2+ T.M.D.S. 1+ T.M.D.S. 0+ ÈùñÜêéóç ÈùñÜêéóç ÈùñÜêéóç 3 äåäïìÝíùí 11 äåäïìÝ

Summary of the content on the page No. 8

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò Áñ. Áñ. ÓÞìá ÓÞìá áêßäáò áêßäáò 1 Åßóïäïò êüêêéíçò åéêüíáò 9 DDC +5V 2 Åßóïäïò ðñÜóéíçò åéêüíáò 10 Áíß÷íåõóç êáëùäßïõ ¼ìïéá Ýîïäïò, óõíäåäåìÝíç 3 Åßóïäïò ìðëå åéêüíáò 11 óôçí áêßäá 10 ÃñáììÞ óåéñéáêþí 4 Ãç 12 äåäïìÝíùí (SDA) 5 NC 13 H. Sync/H+V 6 Ãåßùóç êüêêéíçò åéêüíáò 14 Êáô. óõã÷ñïíéóìüò ÃñáììÞ ñïëïãéïý äåäïìÝíùí 7 Ãåßùóç ðñÜóéíçò åéêüíáò 15 (SCL) 8 Ãåßùóç ìðëå åéêüíáò 3. Õðïäï÷Þ RS232 Âýóìá 9 áêßäùí D-sub áñóåíéêü ãéá åðéêïéíùíßá ìå óýóôçìá ðëÜóìáôïò Þ PC. RS232 DB9

Summary of the content on the page No. 9

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò 4. Õðïäï÷Þ SCART Áñ. áêßäáò ÓÞìá Áñ. áêßäáò 1 ¸îïäïò Þ÷ïõ äåîéïý êáíáëéïý (0.5 Vrms, < 1K ohms) 2 2 Åßóïäïò Þ÷ïõ äåîéïý êáíáëéïý (0.5 Vrms, > 10K ohms) 1 3 ¸îïäïò Þ÷ïõ áñéóôåñïý êáíáëéïý (0.5 Vrms, < 1K ohms) 6 4 Ãåßùóç Þ÷ïõ 4 5 Ãåßùóç ìðëå óÞìáôïò 5 6 Åßóïäïò Þ÷ïõ áñéóôåñïý êáíáëéïý (0.5 Vrms, > 10K ohms) 3 7 I/O ìðëå óÞìáôïò (0.7 Vp-p, 75 ohms) 7 8 Ëåéôïõñãßá ìåôáãùãÞò I/O (L: < 2V, H: > 10V, 10K ohms) 8 9 Ãåßùóç ðñÜóéíïõ óÞìáôïò 9 10 ÃñáììÞ äåäïìÝíùí åðéêïéíùíßáò No. 1 1

Summary of the content on the page No. 10

Ðëçñïöïñßåò ðñïúüíôïò ¼øåéò ðñïúüíôïò Óôéò åðüìåíåò óåëßäåò ìðïñåßôå íá äåßôå ôéò äéÜöïñåò üøåéò ôïõ ìüíéôïñ êáé ôùí åîáñôçìÜôùí ôïõ. 10

Summary of the content on the page No. 11

ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ìüíéôïñ LCD/ôçëåüñáóç ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ìüíéôïñ LCD/ôçëåüñáóç ÐåñéãñáöÞ ðñïúüíôïò • Âåëôéóôïðïßçóç áðüäïóçò ÐåñéãñáöÞ ðñïúüíôïò ÐëÜãéá üøç (áñéóôåñÞ) 1 INPUT ÅðéëïãÞ ðçãÞò åéóüäïõ Áýîçóç Þ ìåßùóç ôïõ áñéèìïý ôïõ êáíáëéïý Þ 2 ìåôáêßíçóç ðñïò ôá åðÜíù Þ êÜôù ãéá åðéóÞìáíóç ôçò ëåéôïõñãßáò óôçí ïèüíç Áýîçóç Þ ìåßùóç ôçò Ýíôáóçò ôïõ Þ÷ïõ Þ 3 ìåôáêßíçóç ðñïò ôá áñéóôåñÜ Þ äåîéÜ ãéá åðéóÞìáíóç ôïõ õðïìåíïý ôçò åðéëåãìÝíçò ëåéôïõñãßáò óôçí ïèüíç ¢íïéãìá ôïõ OSD (ðñïâïëÞ óôçí ïèüíç) Þ åðéâ

Summary of the content on the page No. 12

ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ìüíéôïñ LCD/ôçëåüñáóç Ðßóù üøç ÓõíäÝóåéò ãéá ôçëåüñáóç 1 AC IN Åßóïäïò åíáëëáóóïìÝíïõ ñåýìáôïò 2 AC Power Äéáêüðôçò ôñïöïäïóßáò åíáëëáóóïìÝíïõ ñåýìáôïò 3 D-Sub Õðïäï÷Þ áíáëïãéêïý D-Sub ôïõ õðïëïãéóôÞ Õðïäï÷Þ óôåñåïöùíéêïý Þ÷ïõ 4 PC - Audio ôïõ õðïëïãéóôÞ 5 DVI-D ØçöéáêÞ åßóïäïò õðïëïãéóôÞ 6 RS232 Óýíäåóç äéêôýïõ RS232 External/ Óýíäåóç SCART 7 EURO-AV (ìüíï ãéá ôçí Åõñþðç) 8 Composite Video Output ¸îïäïò composite video CVBS 9 Audio (L) Output ¸îïäïò Þ÷ïõ (L) Audio (R) Output

Summary of the content on the page No. 13

ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ìüíéôïñ LCD/ôçëåüñáóç ÓõíäÝóåéò Þ÷ïõ/åéêüíáò 1 AC IN Åßóïäïò åíáëëáóóïìÝíïõ ñåýìáôïò 2 AC Power Äéáêüðôçò ôñïöïäïóßáò åíáëëáóóïìÝíïõ ñåýìáôïò 3 D-Sub Õðïäï÷Þ áíáëïãéêïý D-Sub ôïõ õðïëïãéóôÞ 4 PC - Audio Õðïäï÷Þ óôåñåïöùíéêïý Þ÷ïõ ôïõ õðïëïãéóôÞ 5 DVI-D ØçöéáêÞ åßóïäïò õðïëïãéóôÞ 6 RS232 Óýíäåóç äéêôýïõ RS232 External/ 7 Óýíäåóç SCART (ìüíï ãéá ôçí Åõñþðç) EURO-AV 8 Audio (L) Output ¸îïäïò Þ÷ïõ (L) ãéá ôï áðïóðþìåíï ç÷åßï (L) Audio (R) Output ¸îïäïò Þ÷ïõ (R) ãéá ôï áðïóðþìåíï ç÷å

Summary of the content on the page No. 14

ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ìüíéôïñ LCD/ôçëåüñáóç ÓõíäÝóåéò ãéá ìüíéôïñ 1 AC IN Åßóïäïò åíáëëáóóïìÝíïõ ñåýìáôïò 2 AC Power Äéáêüðôçò ôñïöïäïóßáò åíáëëáóóïìÝíïõ ñåýìáôïò 3 D-Sub Õðïäï÷Þ áíáëïãéêïý D-Sub ôïõ õðïëïãéóôÞ 4 PC - Audio Õðïäï÷Þ óôåñåïöùíéêïý Þ÷ïõ ôïõ õðïëïãéóôÞ 5 DVI-D ØçöéáêÞ åßóïäïò õðïëïãéóôÞ 6 RS232 Óýíäåóç äéêôýïõ RS232 7 Audio (L) Output ¸îïäïò Þ÷ïõ (L) ãéá ôï áðïóðþìåíï ç÷åßï (L) Audio (R) Output ¸îïäïò Þ÷ïõ (R) ãéá ôï áðïóðþìåíï ç÷åßï (R) 8 Line out ¸îïäïò Þ÷ïõ ãéá åîùôåñéêÜ ç÷åßá 14

Summary of the content on the page No. 15

ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ìüíéôïñ LCD/ôçëåüñáóç ÐëÜãéá üøç (äåîéÜ) ÓõíäÝóåéò ãéá ôçëåüñáóç 1 Audio (L) ¹÷ïò (L) ãéá åéêüíá component 2 Audio (R) ¹÷ïò (R) ãéá åéêüíá component 3 Component Video Åßóïäïò Y/Pb/Pr component video 4 Composite Video Åßóïäïò CVBS composite video 5 Audio (L) ¹÷ïò (L) ãéá CVBS êáé S-Video 6 Audio (R) ¹÷ïò (R) ãéá CVBS êáé S-Video 7 S-Video Åßóïäïò S-Video 8 Åßóïäïò êåñáßáò Þ êáëùäéáêÞò ôçëåüñáóçò RF 75 15

Summary of the content on the page No. 16

ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ìüíéôïñ LCD/ôçëåüñáóç ÓõíäÝóåéò Þ÷ïõ/åéêüíáò 1 Audio (L) ¹÷ïò (L) ãéá åéêüíá component 2 Audio (R) ¹÷ïò (R) ãéá åéêüíá component 3 Component Video Åßóïäïò Y/Pb/Pr component video 4 Composite Video Åßóïäïò CVBS composite video 5 Audio (L) ¹÷ïò (L) ãéá CVBS êáé S-Video 6 Audio (R) ¹÷ïò (R) ãéá CVBS êáé S-Video 7 S-Video Åßóïäïò S-Video 16

Summary of the content on the page No. 17

ÅãêáôÜóôáóç ôïõ ìüíéôïñ LCD/ôçëåüñáóç Âåëôéóôïðïßçóç áðüäïóçò • Ãéá âÝëôéóôç áðüäïóç, âåâáéùèåßôå üôé ïé ñõèìßóåéò ôçò åéêüíáò Ý÷ïõí ôåèåß óå 1280x768, 60Hz. Óçìåßùóç: Ìðïñåßôå íá åëÝãîåôå ôéò ôñÝ÷ïõóåò ñõèìßóåéò ôçò åéêüíáò ðéÝæïíôáò ìéá öïñÜ ôï ðëÞêôñï 'MENU' (ìåíïý). • Ìðïñåßôå åðßóçò íá åãêáôáóôÞóåôå ôï ðñüãñáììá Flat Panel Adjust (FP Adjust) (Ñýèìéóç Åðßðåäùí Ïèïíþí (Ñýèìéóç FP)), Ýíá ðñüãñáììá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôå ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ áðüäïóç ôïõ ìüíéôüñ óáò. Ôï ðñüãñáììá áõôü ðåñéëáìâÜíåô

Summary of the content on the page No. 18

Óýíäåóç ìå ôïí õðïëïãéóôÞ óáò, ôçí êåñáßá ôçëåüñáóçò, DVD/Âßíôåï êëð. Óýíäåóç ìå ôïí õðïëïãéóôÞ óáò, ôçí êåñáßá ôçëåüñáóçò, DVD/Âßíôåï êëð. ÐáêÝôï áîåóïõÜñ • Ñýèìéóç êáé óýíäåóç ôïõ ìüíéôïñ/ôçëåüñáóç ÐáêÝôï áîåóïõÜñ Ïëïêëçñþóôå ôçí áðïóõóêåõáóßá üëùí ôùí åîáñôçìÜôùí. AA type x2 Êáëþäéï ôñïöïäïóßáò Ôçëå÷åéñéóôÞñéï & ìðáôáñßåò Êáëþäéï DVI-D Êáëþäéï óÞìáôïò VGA ÐáêÝôï E-DFU 18

Summary of the content on the page No. 19

Óýíäåóç ìå ôïí õðïëïãéóôÞ óáò, ôçí êåñáßá ôçëåüñáóçò, DVD/Âßíôåï êëð. Ôá ðáñáêÜôù áîåóïõÜñ åßíáé äéáèÝóéìá ìüíï ãéá ìïíôÝëï ôçëåüñáóçò. Êáëþäéï S-video ÂÜóç Áðïóðþìåíá ç÷åßá 2x 5W 19

Summary of the content on the page No. 20

Óýíäåóç ìå ôïí õðïëïãéóôÞ óáò, ôçí êåñáßá ôçëåüñáóçò, DVD/Âßíôåï êëð. Ñýèìéóç êáé óýíäåóç ôïõ ìüíéôoñ/ôçëåüñáóç ÐÑÏÖÕËÁÎÇ: Âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åôå äéáêüøåé ôçí ôñïöïäïóßá ôïõ ìüíéôïñ/ôçëåüñáóç ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç. - Óýíäåóç ôïõ ìüíéôïñ/ôçëåüñáóç • ÓõíäÝóôå ôá êáëþäéá óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ìüíéôïñ/ôçëåüñáóç óýìöùíá ìå ôéò áñéèìçôéêÝò õðïäåßîåéò: ÌïíôÝëï ôçëåüñáóçò Åîùôåñéêü ç÷åßï AC IN D-SUB PC AUDIO IN DVI-D RS232 SCART 20


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Sony 32LX1E Flat Panel Television 54
2 Sony 4-180-179-16(1) Flat Panel Television 30
3 Sony 4-106-868-11(1) Flat Panel Television 11
4 Sony 32EX52X Flat Panel Television 20
5 Sony 32EX42X Flat Panel Television 11