Philips 19/20/23/26/47PFL5522D user manual

User manual for the device Philips 19/20/23/26/47PFL5522D

Device: Philips 19/20/23/26/47PFL5522D
Size: 4,58 MB
Date of adding : 2013-04-12 16:36:19
Number of pages: 26
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 19/20/23/26/47PFL5522D. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 19/20/23/26/47PFL5522D.

For your convenience

If looking through the Philips 19/20/23/26/47PFL5522D user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

 • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 19/20/23/26/47PFL5522D on full screen, use the buttonFullscreen.
 • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 19/20/23/26/47PFL5522D to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 19/20/23/26/47PFL5522D user manual
Advertisement
« Page 1 of 26 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 19/20/23/26/47PFL5522D but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 19/20/23/26/47PFL5522D. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

19/20/23/26/47PFL5522D
19/20/23/26/47PFL5602D
19/20/23/26/47PFL7532D
Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti
www.philips.com/support
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:
http://www.philips.com
Naudojimosi instrukcijø knygelë

Summary of the content on the page No. 2

PASTABOS TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINË Televizoriø galima jungti tik á kintamos srovës 220-240 V, 50 Hz elektros tinklà. Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neáprastai (pvz.: ima kilti dûmai, girdimi keisti garsai arba jauèiamas neaiðkus kvapas) – tokiu atveju ið karto iðjunkite televizoriø ir iðtraukite televizoriaus maitinimo laido ðakutæ ið tinklo. Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei átampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite

Summary of the content on the page No. 3

PASTABOS Perdirbimas Pastaba Techninës charakteristikos ir informacija gali keistis be Produkto pakuotë turëtø bûti perdirbama. Elkitës pagal iðankstinio perspëjimo. vietines ðiukðliø iðmetimo taisykles. Jei jums reikalinga pagalba, skambinkite klientø Seno produkto iðmetimas pagalbos centrui savo ðalyje. Reikalingi telefonø Jûsø produktas pagamintas ið aukðtos kokybës numeriai ir adresai yra pateikti pridedamame medþiagø ir komponentø, kurie gali bûti Pasaulinës garantijos buklete. perdir

Summary of the content on the page No. 4

TURINYS 1. Áþanga..............................................5 21. Rankinis analoginiø programø suradimas .25 1.1 Svarbi informacija ...........................................5 22. Programø surûðiavimas .......................26 1.1.1 Statiniø vaizdø rodymas TV ekrane .................5 23. Kanalø pavadinimas ...........................27 1.1.2 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai 24. Mëgstamiausiø programø pasirinkimas ....28 laukai (“EMF“)..........................................

Summary of the content on the page No. 5

34. ÞODYNËLIS 1. ÁÞANGA DVI (Digital Visual Interference): Skaitmeninis jungimo System: TV vaizdas nëra transliuojamas vienodai Dëkojame, kad nusipirkote ðá televizoriø. Naudodamiesi priemoniø gaminant produktus, atitikti visus standartas, kurá sukûrë Digital Display Working Group visose ðalyse. Yra skirtingi standartai: BK, DK, I ir L L'. ðia instrukcijø knygele jûs lengvai prijungsite televizoriø atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus (DDWG), jis skirtas analoginiø signalø pavertimui á Sys

Summary of the content on the page No. 6

2. SAUGUMAS 33. PROBLEMØ SPRENDIMAS 12. Iðtraukite maitinimo laidà ið rozetës laikydami uþ 2.1 Bendra informacija Problema Galimi sprendimai kiðtuko, netraukite uþ paèio laido. Nenaudokite 1. Televizoriø kelti ar neðti turëtø bent 2 þmonës, prastai instaliuotø rozeèiø. Ájungdami kiðtukà kadangi jis sveria daugiau nei 25Kg. Netinkamas Trûkinëjantis arba mirgantis Ekrane rodomas trûkinëjantis arba mirgantis vaizdas, jeigu tvirtai ástatykite. Jeigu rozetës kontaktai nëra këlimas gali tapti rimtos

Summary of the content on the page No. 7

33. PROBLEMØ SPRENDIMAS 3. TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS Apaèioje pateikiame sàraðà problemø, su kuriomis jûs galite susidurti naudodami televizoriø. Prieð skambindami 5. EXT 1 (RGB) ir 6. EXT 2 (CVBS / S-VIDEO): DVD 3.1 Ðoniniai ir virðutiniai valdymo mygtukai specialistams, bûtinai perskaitykite ðiuos patarimus. grotuvo, video kaseèiø grotuvo, dekoderio su Naudokite ðoninius ar virðutinius mygtukus tokiomis paèiomis jungtimis (vadinamosiomis pagrindinëms TV funkcijoms valdyti. “scart“ jung

Summary of the content on the page No. 8

4. NUO KO PRADËTI 32. KITOS ÁRANGOS PRIJUNGIMAS Ásitikinkite, kad elektros átampa jûsø namuose atitinka 4.1 Prieð pradedant 32.8 Skaitmeninio fotoaparato, portatyvinës 32.9 Ausiniø prijungimas átampà, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus videokamera ir videomagnetofono, þaidimø Áspëjimas 1. Ákiðkite ausiniø kiðtukà á lizdà kaip parodyta. galinëje dalyje. árenginio prijungimas Prijungimai neturëtø bûti padaryti prieð kabinant 2. Ausiniø varþa turi bûti tarp 8 ir 4000 omø. Ausiniø Áspë

Summary of the content on the page No. 9

32. KITOS ÁRANGOS PRIJUNGIMAS 5. NUOTOLINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJOS Pastabos 1. Budëjimo reþimas Kompiuteris su DVI jungtimi Laidai daþniausiais bûna tam tikrø spalvø. Junkite Televizoriaus perjungimas á budëjimo reþimà. 1. Naudokite DVI / HDMI laidà prijungimui prie raudonà su raudonu, baltà su baltu ir t.t. Norëdami ájungti televizoriø, paspauskite vienà ar televizoriaus HDMI jungties (1). Video komponentø lizdø pavadinimai gali skirtis daugiau kartø, arba naudokitës mygtukais0-9,P+/ 2

Summary of the content on the page No. 10

5. NUOTOLINIO VALDYMO PULTO FUNKCIJOS 32. KITOS ÁRANGOS PRIJUNGIMAS 11. Teletekstas 3. Spauskite AV mygtukà nuotolinio valdymo 32.5 DVD grotuvo, kabelinës dëþutës arba (Þr. 38-39 psl.) pultelyje, norëdami patekti á Source sàraðà. þaidimø árenginio prijungimas 12. Skaitmeninis meniu [MENU DIGITAL] 4. Spauskite mygtukà keletà kartø, kol pasieksite Prijungimas naudojant HDMI jungtá Ájungti / iðjungti skaitmeniná meniu, kai televizorius EXT4, ir tuomet spauskite/OK mygtukà HDMI yra naujø standartø

Summary of the content on the page No. 11

32. KITOS ÁRANGOS PRIJUNGIMAS 6. SKAITMENINIO MENIU IR SUBMENIU APÞVALGA 1. Naudodamiesi [AD] mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje 32.3 Dviejø VCR arba VCR ir DVD áraðymo 32.4 Satelito imtuvo prijungimas pasirinkite skaitmeniná reþimà. árenginio prijungimas Prijungimas naudojant eurolaidà (eurocable) 2. Skaitmeniniame reþime spauskite [MENU DIGITAL] Prijungimas naudojant eurolaidus (eurocable) 1. Sujunkite antenos laidus (1) ir (2), kaip parodyta mygtukà norëdami pasiekti nustatymø meniu. paveik

Summary of the content on the page No. 12

6. SKAITMENINIO MENIU IR SUBMENIU APÞVALGA 32. KITOS ÁRANGOS PRIJUNGIMAS 31.2 VCR arba DVD áraðymo árenginio 32.3 Dekoderio arba VCR prijungimas prijungimas Nustatymas Prijunkite eurolaidà (4) prie dekoderio ir specialios jungties áraðymo árenginyje. Perþiûrëkite áraðymo Prijungimas naudojant eurolaidà (eurocable) árenginio naudojimosi instrukcijø knygelæ. 1. Sujunkite antenos laidus (1) ir (2), kaip parodyta Áspëjimas paveikslëlyje. Pasirinkimai Nestatykite áraðymo árenginio pernelyg arti pri

Summary of the content on the page No. 13

31. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REÞIME 6. SKAITMENINIO MENIU IR SUBMENIU APÞVALGA 31.5 Palaikomi formatai Nustatymas Tik 20” modeliams SD formatai Installation - Ádiegimas Paslaugø sàraðai Perrûðiuoti paslaugas Perþiûrëti naujus kanalus Klausyti naujø radijo stoèiø Ne 1080p modeliams, iðskyrus 20” 4. Spauskite mygtukus norëdami patekti á Display. 5. Spauskite mygtukà du kartus norëdami patekti á Off/On variantà ið native 1080 punkto. HD Paslaugø Pridëti naujø paslaugø formatai nustatymai Ieðko

Summary of the content on the page No. 14

7. TELEVIZORIAUS ÁJUNGIMAS PIRMÀJÁ KARTÀ 31. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REÞIME Pastaba Pirmà kartà ájungus televizoriø, ekrane bus parodytas 31.3 Reþimø pasirinkimo funkcija ið Features meniu. Kalba gali bûti pasirinkta nepriklausomai nuo ðalies. meniu 4. Naudodamiesi mygtukais pasirinkite Jei pajungsite HD (aukðtos raiðkos) árenginá (tik per pageidaujamà ðalá ir laiko zonà ir spauskite [OK] HDMI jungtá) palaikantá 480p ar 720p rezoliucijà, norëdami patvirtinti pasirinkimà. Features (funkci

Summary of the content on the page No. 15

31. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REÞIME 9. PASLAUGØ SÀRAÐAI HD (didelës raiðkos) reþimas leidþia mëgautis Vaizdo meniu 9.1 Perrûðiuoti paslaugas 9.2 Perþiûrëti naujus TV kanalus ar klausytis aiðkesniais ir ryðkesniais vaizdais, jeigu jûs naudojate Vaizdo meniu sudaro: Brightness, Contrast, naujø radijo stoèiø Ðis meniu leidþia jums keisti iðsaugotø skaitmeniniø árenginius, kurie gali perteikti HD kokybës vaizdus. Sharpness, Colour Temp., Contrast+, Horizontal kanalø ir radijo stoèiø eilës tvark

Summary of the content on the page No. 16

10. PASLAUGØ NUSTATYMAI 30. TELEVIZORIAUS KAIP KOMPIUTERIO MONITORIAUS NAUDOJIMAS Jûsø televizorius gali bûti naudojamas kaip kompiuterio 10.1 Pridëti naujø paslaugø 10.2 Perinstaliuoti visas paslaugas Vaizdo meniu monitorius. Pastaba: sujungimas su kompiuteriu Vaizdo meniu sudaro: Brightness, Contrast, Ðis meniu leidþia jums ieðkoti naujø televizijos kanalø Ðis meniu leidþia perinstaliuoti visus skaitmeninius TV galimas tik per HDMI jungtá. VGA sujungimas nëra Sharpness, Colour Temp., Contra

Summary of the content on the page No. 17

29. TELETEKSTAS 10. PASLAUGØ NUSTATYMAI 5. Naudodamiesi mygtukais 0 – 9 áveskite savo 10.3 Rankinis paslaugø ádiegimas 6. Paslëpta informacija pageidaujamo kanalo daþná ir spauskite OK Ðis meniu leidþia rankiniu bûdu skanuoti paslaugas ir Parodyti ar paslëpti uþslëptà informacijà, tokià, kaip norëdami pradëti kanalø paieðkà. Kai paieðka galvosûkiø ir másliø sprendimai. ávesti jûsø ieðkomo pageidaujamo kanalo daþná. baigiama, meniu parodys rastø skaitmeniniø 7. Padidinti puslapá 1. Bûdami skaitme

Summary of the content on the page No. 18

12. PASIRINKIMAI 29. TELETEKSTAS Pastaba Ðis meniu leidþia jums pasirinkti pageidaujamà kalbà ar Teletekstas yra informacijos sistema transliuojama kai 1. Teleteksto ájungimas / iðjungimas pakeisti lokacijos nustatymus (ðalis ir laiko zona). kuriø kanalø, kurià galima naudoti panaðiai kaip Spauskite ðá mygtukà norëdami ájungti teleteksto Jei pasirinkote neteisingà kalbà ir nesuprantate, kaip ta laikraðtá. Teletekstas taip pat suteikia subtitrus rodymà. Turinio puslapis pasirodys su sàraðu kal

Summary of the content on the page No. 19

28. EKRANO FORMATAI 13. PRISIJUNGIMO APRIBOJIMAI Pastaba Ðis meniu leidþia jums nustatyti prisijungimo Vaizdo formatai 4:3 ekranams apribojimus skaitmeniniams kanalams. Ðiame televizoriuje yra Common Interface (CI) jungtis Spauskite mygtukà, kad pasirinktumëte skirtingus formatus. (þr. 23 psl.). Ðis CI modulis gali bûti naudojamas, jei jûs 1. Bûdami skaitmeniniame reþime, spauskite [MENU uþsisakëte tokias paslaugas kaip mokama televizija DIGITAL] mygtukà norëdami áeiti á nustatymø 4:3 (Pay TV

Summary of the content on the page No. 20

14. “MËGSTAMIAUSIØ“ SÀRAÐO NUSTATYMAS 27. “PROTINGAS“ VAIZDAS IR GARSAS Ðis meniu leidþia jums sukurti savo mëgstamiausiø Smart Picture (protingo vaizdo) funkcija leidþia Vaizdo nustatymø apibûdinimas televizijos kanalø ir radijo stoèiø sàraðà. Pavyzdþiui, pasirinkti vienà ið 5 vaizdo nustatymø: Rich (ryðkus), Rich: Ryðkus ir aiðkus vaizdas, tinkamas ryðkiai kiekvienas ðeimos narys gali susikurti savo Natural (natûralus), Soft (neryðkus), Multimedia aplinkai ir skirtas geros kokybës vaizdo medþi


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 237
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 13
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16