Philips 20/26/32HF5335D user manual

User manual for the device Philips 20/26/32HF5335D

Device: Philips 20/26/32HF5335D
Size: 7,03 MB
Date of adding : 2013-04-12 16:36:19
Number of pages: 40
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 20/26/32HF5335D. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 20/26/32HF5335D.

For your convenience

If looking through the Philips 20/26/32HF5335D user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 20/26/32HF5335D on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 20/26/32HF5335D to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 20/26/32HF5335D user manual
Advertisement
« Page 1 of 40 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 20/26/32HF5335D but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 20/26/32HF5335D. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


Hospitality Television

20/26/32HF5335D
15/20HF5234


- 1 -

Summary of the content on the page No. 2

Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating the hotel mode. Use this addendum in conjunction with the User Manual of this television. Please handle the TV with care and wipe with a soft cloth to ensure your TV keeps looking new. 2. The benefits of the Philips hotel TV This TV is specially designed for hotels. The Philips hotel TV offers all kind of featur

Summary of the content on the page No. 3

Installing Analogue Programs Ensure the TV is in Analogue mode. If it is in Digital mode, press the A/D (Analogue/Digital) key on the Remote Control to enter the Analogue mode. 1. Press the (Menu TV) key on the Remote Control 2. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item called INSTALL and press OK 3. Press the Up/Down Arrow Key to scroll to the item AUTO STORE and press OK The TV will now start to scan and install all available (Analogue) TV channels automatically. This

Summary of the content on the page No. 4

OFF BDS Hotel Mode is OFF: The TV operates as a normal consumer TV SWITCH ON VOL When the user switches the TV ON, it will play at the specified volume level. There are 2 options: LAST STATUS Upon start-up, the TV volume will be set to the level before the TV set was last turned off. USER DEFINED As specified by installer Remark: “SWITCH ON VOL” cannot exceed the MAXIMUM VOL level. This is the volume level with which the Hotel Mode Setup menu was entered. MAXIMUM VOL T

Summary of the content on the page No. 5

HIGH SECURITY MODE ON Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via the special BDS Setup Remote only. (RC2573/01) OFF Allows access to the BDS Hotel Mode Setup Menu via BDS Setup Remote or via normal Remote Control (using special key code sequence). AUTO SCART The Auto Scart function enables auto-detection of AV devices that are connected to the TV’s Scart connector. ON Enables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode. OFF Disables Auto Scart switching in BDS Hotel Mode. M

Summary of the content on the page No. 6

The Philips SmartLoader works in 2 modes – Wireless and Wired: Wireless mode ---- through infrared sensor (15/20HF5234) Switch the SmartLoader to “Wireless” mode by sliding the side-switch to the icon on the SmartLoader device. Point the Wireless SmartLoader to the TV’s infrared receiver (optimal distance of 5-30cm) and proceed with the Installation procedure listed below. Wired mode ---- using the by-packed accessory cable(s) (20/26/32HF5335D) Switch the SmartLoader to “Wired” mo

Summary of the content on the page No. 7

a) Wireless method Set the SmartLoader to “Wireless” mode using the side switch. Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” Key on the SmartLoader. b) Wired method Connect the SmartLoader to the TV using the appropriate accessory cable. Set the SmartLoader to “Wired” mode using the side switch. Turn on the TV, and while holding the SmartLoader, point it in the direction of the TV. Press the “MENU” K

Summary of the content on the page No. 8

Disposal of your old product. Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighborhood. Please act according to your local rules and do not dispose of your old

Summary of the content on the page No. 9

23_32_37PFL5522D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Summary of the content on the page No. 10

34 SÕNASELETUSTE LOEND DVI (Digital Visual Interface): digitaalne HDMI (High-Definition Multimedia Interface): kasutajaliidese standard, mis on loodud Digital Display Varustab meid mittekokkupakitud, täielikult digitaalse Working Group (DDWG) poolt, eesmärgiga audio / video kasutajaliidesega televiisori ja mistahes konverteerida analoogsignaale digitaalsignaalideks, et HDMI-ga varustatud audio- / videokomponendi vahel, olla sobilik nii analoog- kui digitaalmonitoridele. nagu näiteks set-top box,

Summary of the content on the page No. 11

33 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Š Märkus g Ümbertöötlemine Sümptom Mida Te peaksite tegema Spetsifikatsioone ja informatsiooni võib ilma ette Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. hoiatama muuta. Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate l Heli ja pilt puudub, kuid Vajutage kaugjuhtimispuldilB nuppu. l küsimustega kohalike institutsioonide poole. Kui vajate edasist abi, kontakteeruge palun oma esipaneelil põleb punane tuli riigis asuva klienditoekeskusega. Oma vana toote äraviskamine l l V

Summary of the content on the page No. 12

SISUKORD 33 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Tutvustus ..........................................5 19 Tingliku ligipääsumooduli CAM kasutamine ......................................23 Sümptom Mida Te peaksite tegema 1.1 Oluline informatsioon......................................5 20 Analoogprogrammide automaatne 1.1.1 Püsivad kujutised televiisoriekraanil................5 l Ekraanil ei toimu pildi kuvamist Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult televiisori ja seinapistikuga häälestamine ............

Summary of the content on the page No. 13

32 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE 1 TUTVUSTUS l Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete Täname, et ostsite selle televiisori. See kasutusjuhend 32.9 Fotoaparaadi, kaamera või 32.9.1 Kõrvaklappide ühendamine juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja sisaldab kogu informatsiooni, mida vajate oma uue mängukonsooli ühendamine 1. Sisestage juhe kõrvaklappide pesasse nagu ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad televiisori esialgseks installeerimiseks ja näidatud. 1. Ü

Summary of the content on the page No. 14

2 OHUTUS 32 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE f Hoiatus: Ühendused ei pea enne televiisori Š Märkused 2.2 Ekraani hooldus DVI liidesega varustatud arvuti ülesseadmist olema tehtud, kuid juhtmed peavad l Kaablid on tihti värvikoodidega. Ühendage punane 1. Ärge eemaldage kaitsepaberit enne, kui olete 1. Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori olema televiisori ühenduspesadesse ühendatud. punasega, valge valgega jne; televiisori korralikult oma asukohta paigutanud. HDMI pesasse.

Summary of the content on the page No. 15

32 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE 3 ÜLEVAADE TELEVIISORI NUPPUDEST JA ÜHENDUSTEST 3. Vajutage kaugjuhtimispuldil AV nuppu, et näha 1. CI (tavaline kasutajaliidese) pilu: tingliku 32.6 DVD mängija, kaabel box / 3.1 Külgnupud allikate nimekirja. ligipääsumooduli CAM ja protsessorkaardi mängukonsooli ühendamine Külgnupud paiknevad televiisori vasakul küljel. ühendamine. 4 Vajutage korduvalt[ nuppu, et valida EXT2 ja HDMI ühendusega vajutageQ/OK nuppu, et oma valikut kinnitada. 2. Tel

Summary of the content on the page No. 16

4 ALUSTAMINE 32 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE 4.1 Enne, kui alustate 32.4 Kahe videomaki või ühe videomaki ja 32.5 Satelliitvastuvõtja ühendamine DVD salvestaja ühendamine f Hoiatus: Eurokaabliga 4.4 Televiisori sisselülitamine Ühendused ei pea enne televiisori ülesseadmist Eurokaablitega 1. Ühendage antennikaablid 1 ja 2 nagu näidatud. l Televiisori sisselülitamiseks vajutage televiisori olema tehtud, kuid juhtmed peavad olema televiisori 1. Ühendage antennikaablid 1 2 , ja 3 n

Summary of the content on the page No. 17

32 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE 5 KAUHJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID 1. PuhkereþiimB 32.2 Eurokaabliga 32.3 Dekoodri ja videomaki ühendamine Televiisori puhkereþiimile lülitamiseks. Televiisori 1. Ühendage antennikaablid 1 ja 2 nagu näidatud. Ühendage eurokaabel 4 dekoodrisse ja salvestaja sisse lülitamiseks vajutage uuestiB nuppu või 0 spetsiaalsesse euroühenduspessa. 2. Ühendage eurokaabel 3 nagu näidatud. kuni 9, P+/- või A/V nuppu. Vaadake ka salvestaja kasutusjuhendit. 3. Vaju

Summary of the content on the page No. 18

5 KAUHJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID 32 TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE 11. Teletekst 32.1 Ühenduste ülevaade (Vaadake lk 35-36). 12. Digitaalmenüü [MENU DIGITAL] Digitaalmenüü kuvamiseks või sellest väljumiseks (kui televiisor on digitaalreþiimil). 13. OK Valiku kinnitamiseks. Digitaalreþiimil ka program- minimekirjale ligipääsuks. 14. Helitugevus (+ VOL -) Heli tugevamaks ja vaiksemaks keeramiseks. 15. Häälesummutusnupp@ Heli maha ja peale keeramiseks. 16. 0/9 Numbrinupud 0/9 Programmidele otseseks lig

Summary of the content on the page No. 19

31 TELEVIISORI KASUTAMINE KÕRGE ERALDUSTÄPSUSEGA (HD) REÞIIMIL 6 ÜLEVAADE DIGITAALPEAMENÜÜST JA -ALAMMENÜÜDEST HD (High Definition) reþiim võimaldab Teil nautida 1. Kasutage kaugjuhtimispuldi A/D nuppu, et valida Digital Pildimenüü selgemat ja teravamat pilti, kui Te kasutate HD seadet, l mode (digitaalreþiim). Pildimenüü koosneb järgmistest valikutest: mis on võimeline tootma kõrge eraldustäpsusega Brightness (heledus), Contrast (kontrastsus), 2. Digitaalreþiimis vajutage [MENU DIGITAL] nuppu,

Summary of the content on the page No. 20

6 ÜLEVAADE DIGITAALPEAMENÜÜST JA -ALAMMENÜÜDEST 30 TELEVIISORI KASUTAMINE ARVUTIMONITORINA Te saate oma televiisorit kasutada arvutimonitorina.Š Pildimenüü Märkus: Arvutiühendus on võimalik ainult HDMI l Pildimenüü koosneb järgmistest valikutest: Setup (häälestamine) ühendusklemmi kaudu. VGA ühendust ei toetata. Brightness (heledus), Contrast (kontrastsus), Sharpness (teravus), Colour Temp. (värvi temp.), 30.1 Arvuti ühendamine Contrast+ (kontrastsus+), Horizontal Shift Oluline (horisontaalne ni


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 236
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16