Philips 3247 PFL5603D user manual

User manual for the device Philips 3247 PFL5603D

Device: Philips 3247 PFL5603D
Size: 2,81 MB
Date of adding : 2013-09-08 16:36:40
Number of pages: 26
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 3247 PFL5603D. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 3247 PFL5603D.

For your convenience

If looking through the Philips 3247 PFL5603D user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 3247 PFL5603D on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 3247 PFL5603D to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 3247 PFL5603D user manual
Advertisement
« Page 1 of 26 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 3247 PFL5603D but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 3247 PFL5603D. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Reìistrçjiet savu produktu un saòemiet atbalstu
32–47 PFL5403D
www.philips.com/welcome
32–47 PFL5603D
32–47 PFL7203D
32–47 PFL7403D
Tiecieties ar Philips Internetâ
http://www.philips.com
Lietoðanas instrukcija

Summary of the content on the page No. 2

PIEZÎMÇM Reìistrçjiet savu produktu un saòemiet atbalstu www.philips.com/welcome 51

Summary of the content on the page No. 3

9 TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA SATURS 1 Svarîgi ...............................................5 6 Kanâlu uzstâdîðana...............................32 9.8. Sazinâðanâs ar mums 1.1. Droðîba .....................................................5 6.1. Automâtiska kanâlu uzstâdîðana .............32 Ja Jûs nevarat atrisinât Jûsu problçmu, skatiet ðî TV 1.2. Rûpes par ekrânu......................................6 6.2. Manuâla kanâlu uzstâdîðana....................34 Bieþi Uzdotos Jautâjumus 1.3. Dabas aizsard

Summary of the content on the page No. 4

IEVADS 9 TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA 2007 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas Atbilstîba ar EML Tiek saòemta slikta attçla kvalitâte no 9.5. HDMI savienojuma gadîjumi tiesîbas rezervçtas. Specifikâcijas var mainîties bez pieslçgtajâm ierîcçm Koninklijke Philips Electronics N.V. raþo un pârdod iepriekðçja brîdinâjuma. Zîmoli ir Koninklijke Philips Jums ir problçmas ar HDMI ierîcçm ● Pârliecinieties, ka visas ierîces ir kârtîgi daudzus uz patçrçtâju orientçtus produktus, kam, kâ Electronics N.

Summary of the content on the page No. 5

9 TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA 1. SVARÎGI ● Ja TV tiek novietots uz plakanas, cietas Ðî nodaïa apraksta bieþâk fiksçtus traucçjumus un Apsveicam ar Jûsu pirkumu un laipni lûgti Philips! 9.2. TV kanâlu gadîjumi virsmas, noteikti lietojiet tikai komplektâ piemçrojamos risinâjumus. Izlasiet ðo lietoðanas pamâcîbu, pirms sâkat lietot iekïauto statîvu. Nekustiniet TV, ja statîvs nav Iepriekð uzstâdîti kanâli neparâdâs kanâlu ðo preci. kârtîgi pieskrûvçts pie TV. sarakstâ 9.1. Vispârçji TV gadîjumi Pievçrsiet

Summary of the content on the page No. 6

1. SVARÎGI 8 TEHNISKÂS SPECIFIKÂCIJAS Atbalstîtâs displeja izðíirtspçjas Savienojumi (Aizmugurç) 1.2. Rûpes par ekrânu 1.3. Dabas aizsardzîba ● ● Datora formâti EXT 1 (SCART): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, ● Izslçdziet TV un atvienojiet strâvas vadu pirms Iepakojuma pârstrâde Izðíirtspçja Atjaunoðanas frekvence RGB ekrâna tîrîðanas. Tîriet ekrânu ar mîkstu, sausu 640 x 480 60Hz ● Ðîs preces iepakojums ir paredzçts pârstrâdei. EXT 2 (SCART): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, lupatu. Nelietojiet mâjas t

Summary of the content on the page No. 7

7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 2 JÛSU TV Ðî nodaïa sniedz bieþâk lietoto TV vadîbu un funkciju Sânu kontakti 7.6. TV sagatavoðana digitâlajiem Piezîme pârskatu. Neizòemiet CAM no ligzdas. CAM izòemðana pakalpojumiem deaktivizçs digitâlos pakalpojumus. Kodçtus digitâlos TV kanâlus var atkodçt, 2.1. TV pârskats 7.6.2. Piekïuve CAM pakalpojumiem izmantojot Nosacîjumu Piekïuves Moduli (CAM) un Gudro karti, ko piedâvâ digitâlâs TV pakalpojuma ● Sânu vadîbas un indikatori Pçc CAM ievietoðanas un aktivizçðanas,

Summary of the content on the page No. 8

2 JÛSU TV 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA Tâlvadîbas pults 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu sarakstam. 4. Spiediet taustiòu, lai atgrieztos iepriekðçjâ izvçlnç, tad izvçlieties punktu Status. 1. POWER (Ieslçgt/Izslçgt) 3. Spiediet taustiòus vai , lai izvçlçtos kontaktu. 5. Spiediet taustiòus vai , lai izvçlçtos 2. SOURCE (Avots) kontaktu, ko lietot dekoderim. 4. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu sarakstam. 3. TELETEXT (Teleteksts) 6. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni. 5. Spiediet taustiòu

Summary of the content on the page No. 9

7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 3 SÂKUMS 7.3.8. Spçïu konsole vai kamera Ðî nodaïa palîdz Jums novietot un iestatît TV un Piezîme 3.2. TV stiprinâðana pie sienas papildina informâciju, kas sniegta Âtra Sâkuma Jums jâpiesaista AUDIO IN mini-ligzdas Praktiskâkais savienojums mobilai spçïu konsolei Ceïvedî. BRÎDINÂJUMS kontakts HDMI kontaktam, kâ aprakstîts vai kamerai ir TV sânos. Jûs varat, piemçram, TV stiprinâðanu pie sienas jâveic kvalificçtam Nodaïâ 7.4.3. AUDIO IN mini-ligzdas kontakta pieslçgt spçïu k

Summary of the content on the page No. 10

3 SÂKUMS 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA Solis 2: TV statîva noòemðana Solis 3: Vadu pieslçgðana 7.3.7. DVD ierakstîtâjs un mâjas kinoteâtra sistçma Pieslçdziet antenas vadu, strâvas vadu un citas Piezîme ierîces TV aizmugurç kâ aprakstîts sekojoðâs Lai saòemtu analogos kanâlus no antenas, izvadîtu Ðîs instrukcijas attiecas tikai uz TV modeïiem ar nodaïâs. skaòu uz mâjas kinoteâtra sistçmu un ierakstîtu piestiprinâtiem statîviem. Ja Jûsu TV statîvs programmas uz DVD ierakstîtâja, pieslçdziet divus nav pies

Summary of the content on the page No. 11

7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 3 SÂKUMS 7.3.5. Kombinçts DVD ierakstîtâjs un 2. Uzlieciet plâksni/kronðteinu uz èetrâm 3.4 Strâvas vada pieslçgðana digitâlais uztvçrçjs stiprinâjuma ligzdâm, ievietojot distancerus starp plâksni/kronðteinu un stiprinâjuma BRÎDINÂJUMS Lai saòemtu analogos kanâlus no antenas un ligzdâm. Izmantojot uzgrieþòa atslçgu, Pârliecinieties, ka Jûsu maiòstrâvas voltâþa ierakstîtu programmas uz kombinçtâ DVD ievietojiet komplektâ iekïautâs skrûves cauri atbilst voltâþai, kas drukâta T

Summary of the content on the page No. 12

3 SÂKUMS 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 7.3.3.Satelîta uztvçrçjs 3.5. Vadu novietoðana Piezîme Noteiktiem TV modeïiem taustiòð POWER ir Lai saòemtu analogos kanâlus no antenas un Izlociet Jûsu strâvas vadu, antenas vadu un visu jânospieþ un jâtur lîdz divâm sekundçm. digitâlos kanâlus no satelîta uztvçrçja, pieslçdziet citu ierîèu vadus pa vadu turçtâju (1) TV aizmugurç. Pîkstiens norâda, ka Jûsu TV ir ieslçgts. Jûsu antenas vadu un SCART vadu, kâ parâdîts Turçtâjs palîdz turçt Jûsu vadus kopâ viegli TV v

Summary of the content on the page No. 13

7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 4 JÛSU TV LIETOÐANA Ðî nodaïa palîdz Jums veikt pamata TV darbîbas. 4.1.3. Jûsu TV pârslçgðana gaidîðanas reþîmâ 7.3. Ierîèu pieslçgðana Instrukcijas par papildus darbîbâm ir sniegtas Ðî nodaïa apraksta kâ pieslçgt daþâdas ierîces ar Nodaïâ 5 Lietojiet vairâk no Jûsu TV. daþâdiem kontaktiem un sniedz piemçrus, kas atrodas Âtrâ Sâkuma Ceïvedî. 4.1. Jûsu TV ieslçgðana/izslçgðana vai Brîdinâjums pârslçgðana gaidîðanas reþîmâ Pirms ierîèu pieslçgðanas, atvienojiet strâvas 4.1.1.

Summary of the content on the page No. 14

4 JÛSU TV LIETOÐANA 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 4.2.3.Skaïuma regulçðana 7.2.3. S-Video Laba kvalitâte★★ 4.2. TV skatîðanâs Analogais savienojums, S-Video sniedz labâku attçla 4.2.1.Kanâlu pârslçgðana kvalitâti kâ kompozîtu video. Pieslçdzot Jûsu ierîci ar S-Video, pieslçdziet S-Video vadu pie S-Video kontakta TV sânos. Jums jâpieslçdz atseviðís Audio K/L vads no ierîces uz sarkano un balto Audio K/L kontaktiem TV sânos. ● Spiediet taustiòu VOLUME + vai – uz tâlvadîbas pults. ● Spiediet taustiòu VOLUM

Summary of the content on the page No. 15

7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 4 JÛSU TV LIETOÐANA 7.2.2. Komponentu (Y Pb Pr) 7.2. Savienojuma kvalitâtes izvçle 4.4. Teleteksta lietoðana Augstâka kvalitâte★★★★ Ðî nodaïa apraksta, kâ Jûs varat uzlabot Jûsu audio Vairums TV kanâlu pârraida informâciju pa Komponentu (Y Pb Pr) video sniedz labâku attçla vizuâlo pieredzi, pieslçdzot Jûsu ierîces, izmantojot teletekstu. kvalitâti kâ S-Video vai Kompozîtu video labâkos iespçjamos kontaktus. savienojumi. Lai arî komponentu video atbalsta Pçc Jûsu ierîèu piesl

Summary of the content on the page No. 16

5 LIETOJIET VAIRÂK NO JÛSU TV 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA Ðî nodaïa palîdz Jums veikt papildus TV funkcijas, 5.1. Tâlvadîbas pults pârskats 7.1. Savienojumu pârskats tai skaitâ: Ðî nodaïa sniedz detalizçtu pârskatu par tâlvadîbas ● TV izvçlòu lietoðana (Nodaïa 5.2.) pults funkcijâm. ● Attçla un skaòas iestatîjumu regulçðana (Nodaïa 5.3.) ● Pârslçgðanâs uz reþîmiem Veikals vai Mâjas (Nodaïa 5.4.) ● Papildus teleteksta funkciju lietoðana (Nodaïa 5.5.) ● Iecienîtâko sarakstu izveidoðana (Nodaïa 5.6.) ● El

Summary of the content on the page No. 17

6 KANÂLU UZSTÂDÎÐANA 5 LIETOJIET VAIRÂK NO JÛSU TV 1. Spiediet taustiòu MENU uz tâlvadîbas pults un 1. POWER 17. ATPAKAÏ 6.8. Demonstrâcijas uzsâkðana izvçlieties TV menu > Installation > Channel Ieslçdz TV no gaidîðanas reþîma vai pârslçdz to 19. GUIDE Jûs varat uzsâkt demonstrâciju un atklât ieguvumus installation > Installation update gaidîðanas reþîmâ. Ieslçdz vai izslçdz Elektronisko Programmu no sekojoðâm funkcijâm: (Uzstâdîðanas pajauninâðana). 2. SOURCE Ceïvedi. Strâdâ tikai ar digitâlaj

Summary of the content on the page No. 18

5 LIETOJIET VAIRÂK NO JÛSU TV 6 KANÂLU UZSTÂDÎÐANA 5.2.2.Galvenâs izvçlnes lietoðana 6.2.1. Analogo kanâlu precîza uzregulçðana 5.2. TV izvçlòu lietoðana 6.4. Kanâlu dzçðana vai atkârtota Sekojoðs piemçrs apraksta kâ lietot galveno izvçlni. Jûs varat manuâli uzregulçt analogos kanâlus uzstâdîðana Izvçlnes uz ekrâna palîdz Jums iestatît Jûsu TV, precîzâk, ja uztverðana ir slikta. regulçt attçla, skaòas un Fona apgaismojuma Jûs varat dzçst saglabâto kanâlu vai atkârti uzstâdît iestatîjumus un piek

Summary of the content on the page No. 19

6 KANÂLU UZSTÂDÎÐANA 5 LIETOJIET VAIRÂK NO JÛSU TV Solis 4: Kanâlu uzstâdîðana 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu Kanâlu 4. Spiediet taustiòu, lai izvçlçtos punktu 8. Spiediet taustiòu vai , lai regulçtu uzstâdîðanas izvçlnei. Punkts System Picture (Attçls). iestatîjumu. Jûsu TV meklç un saglabâ visus pieejamos digitâlos (Sistçma) ir iezîmçts. un analogos TV kanâlus, kâ arî visus pieejamos 9. Spiediet taustiòu, lai atgrieztos pie Attçla digitâlos radio kanâlus. 3. Spiediet taustiòu, lai pi

Summary of the content on the page No. 20

5 LIETOJIET VAIRÂK NO JÛSU TV 6 KANÂLU UZSTÂDÎÐANA ● Preferred subtitles (Vçlamie subtitri) Lai râdîtu vai slçptu pulksteni 5.3.2. Attçla iestatîjumu regulçðana Pirmo reizi uzstâdot Jûsu TV, Jums tiks jautâts Izvçlieties vienu no pieejamajâm subtitru izvçlçties atbilstoðu izvçlnes valodu un veikt 1. Âtrâs piekïuves izvçlnç izvçlieties punktu Clock Ðî nodaïa apraksta kâ regulçt attçla iestatîjumus. valodâm. Papildus informâcijai skatît Nodaïu automâtisku TV un digitâlo radio kanâlu (ja (Pulkstens


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 236
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16