Philips 42PF1000/62 user manual

User manual for the device Philips 42PF1000/62

Device: Philips 42PF1000/62
Size: 1,20 MB
Date of adding : 2014-01-31 16:38:14
Number of pages: 77
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 42PF1000/62. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 42PF1000/62.

For your convenience

If looking through the Philips 42PF1000/62 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 42PF1000/62 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 42PF1000/62 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 42PF1000/62 user manual
Advertisement
« Page 1 of 77 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 42PF1000/62 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 42PF1000/62. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 1
42PF1000/62
PLASMA TV
Kullanma K›lavuzu
User`s Manual
Model No.:
Seri No.:
065 001 056 930
Türkçe English

Summary of the content on the page No. 2

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 2 C‹HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER‹M‹ ALMAK ‹Ç‹N GARANT‹ KARTINIZI BUGÜN ‹ADE ED‹N‹Z Modelinizi PHILIPS’e kay›t ettirmeniz afla¤›dakilerden yararlanman›z› sa¤lar. Kaç›rmay›n. Garanti kart›n›z› hemen göndererek afla¤›dakileri garanti ediniz. * * S Sa at t››n n a allm ma a b be ellg ge es sii:: * * Ü Ür rü ün n G Gü üv ve en nllii¤ ¤ii B Biilld diir riim mii:: * * Ü Ür rü ün n s sa ah hiip pllii¤ ¤iin niin n e ek k ffa ay y- - Ekteki kart› b

Summary of the content on the page No. 3

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 3 ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI 1. Bu talimatlar› okuyunuz. b. Cihaz›n içerisine yabanc› maddelerin düflmesi 2. Bu talimatlar› saklay›n›z. veya s›v› dökülmesi 3. Tüm uyar›lara uygun hareket ediniz c. Cihaz›n ya¤mur alt›nda kalmas› 4. Tüm talimatlar› yerine getiriniz d. Cihaz›n normal çal›flmamas› veya perfor- 5. Cihaz› suya yak›n olan yerlerde kullanmay›n›z mansta belirgin bir de¤ifliklik olmas› 6. Sadece kuru bir bezle temizleyiniz e. Cihaz›n d

Summary of the content on the page No. 4

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 4 ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI CATV Sistemi Kurucusuna Notlar: Bu uyar›, CATV sistem kurucusunun dikkatini NEC 820-40'a çekmek içindir, burada uygun topraklama k›lavuzu bulunmakta ve kablo topraklamas›n›n, binan›n topraklama sistemine, kablo girifline en k›sa mesafede tak›lmas›n› flart koflmaktad›r. NEC - Ulusal Elektrik Yönetmeli¤ine Göre Anten Topraklamas› Örne¤i Anten Kablosu Topraklama Kelepçesi Anten deflarj ünitesi (NEC Bölüm 810-20)

Summary of the content on the page No. 5

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 5 UYARILAR E EK K G GÜ ÜV VE EN NL L‹‹K K U UY YA AR RIIL LA AR RII * PLASMA TV stand›n›n cihaza gerekti¤i gibi tak›lmas›na D‹KKAT ED‹N‹Z (Stand›n vidas›n› cihaza s›k›flt›rmadan önce Kolay Kullan›m Rehberine bak›n›z. Vidan›n gerekti¤i gibi tak›lmamas›, cihaz›n güvenli¤ini tehlikeye atar * Afla¤›daki durumlarda ana fifli çekiniz: * TV ekran›n› temizlerken, kesinlikle afl›nd›r›c› temizlik malzemeleri kullanmay›n›z * fiimflek çakmas› durumunda

Summary of the content on the page No. 6

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 6 ‹Ç‹NDEK‹LER G Giir riifl fl Y Ye en nii P PL LA AS SM MA A T TV V''n niiz ziin n ö öz ze elllliik klle er rii fl flu un nlla ar rd d››r r:: Hoflgeldiniz / TV nizin kay›t ettirilmesi 2 S Se es s / / G Gö ör rü ün nt tü ü JJa ak klla ar r››:: Di¤er cihazlar› h›zl› bir ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI 3 flekilde PLASMA TV’nize takmak için kullan›n›z ÖNLEMLER 5 O Ot to om ma at tiik k K Ka an na all P Pr ro og gr ra am mlla am ma a ( (O Ot to

Summary of the content on the page No. 7

DVB MENU 065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 7 KURULUM PLASMA TV’nizin kurulum ayarlar›n› cihaz›n›z›n menülerinde afla¤›da anlat›lan flekillerde kolayca yapabilirsiniz. Lisan Ayar›: Kullan›c›lar menü lisan›n› afla¤›daki flekilde de¤ifltirebilirler. RES‹M Resim Efektler Dinamik Parlakl›k Uzaktan Kumanda üzerindeki menü Kontrast Renk tufluna bas›n›z ekranda menü belirecek- 1 Keskinlik tir. Alt Menü... FONKS‹YONLAR << Dil Türkçe >> Ekranda FONKS‹YONLAR menüsü Zama

Summary of the content on the page No. 8

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 8 OTOMAT‹K PROGRAMLAMA (KANALLARIN AYARLANMASI) PLASMA TV'niz otomatik olarak yerel bölge (veya kablo TV) kanallar›na ayarlanabilir. Otomatik arama ve s›ralama bitti¤inde Böylece, P P+ + / / P P- - tufllar›na basarak sadece bölge- 11 “OK” tufluna bas›n›z. nizdeki TV istasyonlar›n› seçebilmeniz mümkündür. Ard arda “Menu” tufluna basarak menülerden ç›k›n›z. 12 Uzaktan Kumanda üzerindeki menü tufluna bas›n›z ekranda menü belirecek- 1 tir. Ekranda PR

Summary of the content on the page No. 9

DVB MENU 065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 9 OTOMAT‹K PROGRAMLAMA (KANALLARIN AYARLANMASI) RES‹M Resim Efektler Dinamik 2 Parlakl›k 10 Kontrast Renk Keskinlik DVB Alt Menü... 5 11 6 PROGRAMLAR FAV+ FAV- EPG RADIO 6 PP Program Tablosu Program Tafl›ma Program Ayarlar› Otomatik Arama >> 8 8 OK Lütfen ülkeyi seçiniz ve “TAMAM” › seçerek 1 otomatik aramay› bafllat›n›z. << Ülke Türkiye >> 3 Zap S›ralama flekli Frekans + P+ Tamam ‹ptal 12 P- – PIP 4 FREEZE AV 16:9 Ar›yor Arama ifllemi

Summary of the content on the page No. 10

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 10 TV KANALLARININ MANUEL OLARAK HAFIZAYA ALINMASI TV kanallar›n› manuel olarak ta ayarlayabilirsiniz. Manuel ayarlama, her program› manuel olarak Afla¤› yön (ï) tufluna basarak afla¤› saklaman›za olanak verir. FREKANS sat›r›na ininiz. 11 Sa¤ yön (Æ) tufluna basarak otomatik Uzaktan Kumanda üzerindeki menü arama kanal frekans›n› aktif hale tufluna bas›n›z ekranda menü belirecek- 1 getiriniz veya istedi¤iniz kanal tir. 12 frekans›n› girmek için say›

Summary of the content on the page No. 11

DVB MENU 065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 11 TV KANALLARININ MANUEL OLARAK HAFIZAYA ALINMASI 2 RES‹M 9 Resim Efektler Dinamik DVB Parlakl›k Kontrast 5 Renk Keskinlik 8 Alt Menü... FAV+ FAV- EPG RADIO 7 PP 10 8 PROGRAMLAR Program Tablosu Program Tafl›ma OK 3 10 Program Ayarlar› >> Otomatik Arama 4 12 Zap + P+ PROGRAM AYARLARI 13 6 P- – PIP ‹sim Verme Program Silme FREEZE AV 16:9 Frekans Ayar› >> 8 TV PC DVI YPbPr 11 1 2 3 4 5 6 PROGRAM AYARLARI 1 13 7 8 9 Program No 00

Summary of the content on the page No. 12

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 12 PROGRAM DÜZENLEME ‹‹s siim m v ve er rm me e Kanallarla iligili di¤er ayarlar› yapabilirsiniz. Ekranda ç›kan sanal klavyede, Yön C1 tufllar›yla (Î,ï, Í,Æ) karakterleri seçebilir ve “OK” tuflu ile onaylaya- Uzaktan Kumanda üzerindeki menü bilirisniz. ‹sim verme ifllemi bitti¤inde tufluna bas›n›z, ekranda menü belirecek- 1 sanal kalavye üzerindeki ” Tamam” tir. seçene¤ini “OK” tufluyla onaylay›n ve ç›kan menüde tekrar “OK” tufluna Ekranda PROGRAMLAR

Summary of the content on the page No. 13

DVB MENU 065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 13 PROGRAM DÜZENLEME RES‹M DVB Resim Efektler Dinamik Parlakl›k Kontrast Renk Keskinlik FAV+ FAV- EPG RADIO Alt Menü... PP 2 001----- 011 ----- 002----- 012 ----- A 003 MTV 013 ----- PROGRAMLAR 004----- 014 ----- 4 OK 005----- 015 ----- Program Tablosu >> 006----- 016 ----- Program Tafl›ma 007----- 017 ----- Program Ayarlar› 008----- 018 ----- 009----- 019

Summary of the content on the page No. 14

DVB MENU 065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 14 EKRAN KORUMA Ekran koruyucu fonksiyonu ile Plazma teknoli- jisinde mevcut olan ‹z kalma problemi riskini azaltabilirsiniz. Sabit bir resmin veya logonun RES‹M Resim Efektler Dinamik uzun süre ekranda kalmas› iz kalma problemine Parlakl›k sebeb olacakt›r, bu sebeble “EKRAN KORU- Kontrast Renk MA” fonksiyonu resmi sizin belirledi¤iniz sürede Keskinlik Alt Menü... 2 piksel sa¤a, 2 piksel sola kayd›r›r. Uzaktan Kumanda üzerindeki menü t

Summary of the content on the page No. 15

DVB MENU 065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 15 FABR‹KA AYARLARINA DÖNME TV'niz afla¤›daki ifllemleri uygulayarak ses ve resim de¤erlerini orijinal fabrika ayarlar›na RES‹M döndürebilirsiniz. Resim Efektler Dinamik Parlakl›k Kontrast Uzaktan Kumanda üzerindeki menü Renk Keskinlik tufluna bas›n›z, ekranda menü belirecek- Alt Menü... 1 tir. Ekranda FONKS‹YONLAR menüsü belirene kadar Sa¤ yön (Æ) tufluna 2 Ses ve Resim ayarlar› fabrika FONKS‹YONLAR tufluna bas›n›z. de¤erlerine dönsün!!!

Summary of the content on the page No. 16

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 16 PLASMA TV'NIN SUNUMU P PL LA AS SM MA A T TV V''n niin n Y Ye er rlle efl flt tiir riillm me es sii * ‹yi bir havaland›rma temin etmek için PLASMA TV kabininin her iki taraf›nda en az 15cm' lik bir * PLASMA TV'yi, sa¤lam ve dengeli bir yüzeye boflluk b›rak›n›z. yerlefltiriniz. Yüzeyin, PLASMA TV'nin a¤›rl›¤›n› * PLASMA TV'yi bir radyatör ya da ›s› kayna¤›n›n tafl›yacak kadar güçlü olmas›na dikkat ediniz. yak›n›na b›rakmay›n›z. * PLASMA TV'yi

Summary of the content on the page No. 17

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 17 TÜM F‹fiLER‹N TANIMI (ARKA TARAF) PC girifli AV Girifl 2 (VCR, DVD, Set top box 1 9 için) DVI girifli (PC, Set top box için) TV Anten girifli (TV anten kablosu 2 10 için) (karasal) Hoparlörler (PC//DVI Ses girifli) AC güç kablosu girifli 3 11 Açma/Kapama dü¤mesi 4 SCART 1 (Euroconnector) VCR, DVD 5 Set top box için SCART 2 (Euroconnector) VCR, DVD 6 Set top box için S-Video (DVD, Set top box, S-VHS için) 7 AV Ç›k›fl (Resim ve Ses) 8 AKSESUARLAR Cih

Summary of the content on the page No. 18

065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 18 PLASMA TV'nin DUVARA MONTE ED‹LMES‹ PLASMA TV nizi duvara monte etmeden önce, ilk olarak, afla¤›daki ad›mlarla taban› ç›karman›z gerek- mektedir: Cihaz› düz bir yüzeye, koruyucu bir levha Ayak vidalar›n› sökünüz. 1 1 2 2 veya kumafl üzerine, afla¤› bakar vaziyette yerlefltiriniz. PLASMA TV niz duvara monte edilmeye Taban› kavray›n›z ve d›flar› do¤ru çekiniz. 4 4 3 3 haz›rd›r. PLASMA TV'nizin stand› VESA standard›na uygundur. PLASMA TV yi d

Summary of the content on the page No. 19

DVB MENU 065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 19 TV VE UZAKTAN KUMANDANIN ÇALIfiMASI TELEV‹ZYON VE UZAKTAN KUMANDA Güç kablosunu PLASMA TV arka 1 k›sm›ndaki AC girifle tak›n›z. Güç kablo- 2 sunu bir prize tak›n›z ve TV yi çal›flt›r›n›z. PLASMA TV'yi çal›flt›rmak için POWER SEL MENU P– P+ V– V+ ; tufluna bas›n›z. 2 3 4 Ses düzeyini artt›rmak için (”+) tufluna, azaltmak için (”-) tufluna bas›n›z. 3 P +/- ye basarak kanallar› seçiniz. 4 PLASMA TV'yi uzaktan kumanda ile DVB çal›flt›r›rken,

Summary of the content on the page No. 20

DVB MENU 065001056930 42 PLASMA CTV100 14/7/06 8:09 Page 20 UZAKTAN KUMANDA S St ta an nd d B By y t tu ufl flu u:: M Mu ut te e t tu ufl flu u:: Cihaz›n›z› Stand By’dan Cihaz›n›z›n sesini kese- açmaya veya Stand By’a bilirsiniz. (kapatman›z›) alman›z› sa¤lar. S Sa ar r›› t tu ufl fl:: Resim ön de¤erleri D DV VB B t tu ufl flu u:: Bu modelde ifllevi yoktur. M Ma av vii t tu ufl fl:: ( (F FR RE EE EZ ZE E) ) Ekrandaki görüntüyü don- DVB durur. T Te elle et te ex xt t t tu ufl fllla ar r››:: ( (‹


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 236
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16