Philips 42PF5332 user manual

User manual for the device Philips 42PF5332

Device: Philips 42PF5332
Size: 2,04 MB
Date of adding : 2014-01-31 16:38:14
Number of pages: 3
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 42PF5332. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 42PF5332.

For your convenience

If looking through the Philips 42PF5332 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 42PF5332 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 42PF5332 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 42PF5332 user manual
Advertisement
« Page 1 of 3 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 42PF5332 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 42PF5332. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Philips
широкоекранен плосък
телеви зор с Pixel Plus HD
42 инча
плазмен HD Ready

42PFP5332
Получете повече от гледането
с Pixel Plus HD
Ето еди н чудесен нов тел евизо р, койт о ви предлага не само прев ъзходни ка рт ина и
звук, но и модерен стил и качествено оформление. Функциите му включват Pixel Plus
HD за естест вени, живи изображения и звук Incredible Surround за превъ з х одно аудио.
Живи, ес те ствени образи с отлична ря з кост
• Пл аз мен панел WXGA с вис ока разделител на спо соб н

Summary of the content on the page No. 2

42PFP5332/10 Широкоекранен плосък телевизор с Pixel Plus HD 42 ин ча плазмен HD Ready Акценти Пл аз мен па нел WXGA, 1024x768 при те левизио нен си гнал с вис ока гребенчат 3D фил тър из въ рш ва сравняв ане пиксела раздели т е л на спо с обно с т. Раз полаг а с на полет ата в т е левизионни я образ, за да Таз и най- съ врем енн а плазмена технол огия у ниве рсална въ зм ожно с т за свърз в ане както отд е ли прец изно цвета от черно- бялата на екрана ви предлага широкоекр анн а HD с аналог

Summary of the content on the page No. 3

42PFP5332/10 Широкоекранен плосък телевизор с Pixel Plus HD 42 ин ча плазмен HD Ready Спецификации Ка ртин а/ дис п лей • Подобрени е на звука: Автоматично CVBS, RGB • С ъ о т но шени е на ра змер ите на карти н ата: 16:9, изр а вняване звук, динам и ч н о по до бр ение на • Извод Ext 2 Scart: Ау дио L/R, Вход/ изх о д за Широк екр а н баси те, Incredible Surround™ CVBS, Вход S-video • Яркост: 1500 cd/m² • Звуков а система: Nicam Stereo, Стер ео • Извод Ext 3: Вход S-video, Вход за CVBS, Аудио


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 236
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16