Lenovo THINKPAD X30 user manual

User manual for the device Lenovo THINKPAD X30

Device: Lenovo THINKPAD X30
Size: 1,41 MB
Date of adding : 2014-08-02 17:57:40
Number of pages: 112
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Lenovo THINKPAD X30. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Lenovo THINKPAD X30.

For your convenience

If looking through the Lenovo THINKPAD X30 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualLenovo THINKPAD X30 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Lenovo THINKPAD X30 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Lenovo THINKPAD X30 user manual
Advertisement
« Page 1 of 112 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Lenovo THINKPAD X30 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Lenovo THINKPAD X30. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1


®
ThinkPad X30 Series
Service och felsökning

Summary of the content on the page No. 2

Summary of the content on the page No. 3

® ThinkPad X30 Series Service och felsökning

Summary of the content on the page No. 4

Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa den allmänna informationen i ”Viktig säkerhetsinformation” på sidan v, Bilaga A, ”Information om radioutrustning”, på sidan 47, Bilaga B, ”Garantiinformation”, på sidan 51 och Bilaga D, ”Övrig information”, på sidan 79. Första utgåvan (juni 2005) © Copyright Lenovo 2005. Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. All rights reserved.

Summary of the content on the page No. 5

Innehåll Viktig säkerhetsinformation . . . . . .v Starta Programmet för BIOS-inställningar . .33 Förhållanden som kräver omedelbara åtgärder v Använda funktionen för lösenmening . . .34 Allmänna säkerhetsanvisningar . . . . . .vi Ställa in ett lösenord för start av datorn, Service . . . . . . . . . . . . .vi lösenord för hårddisken och administra- Nätsladdar och nätadaptrar . . . . . . vii törslösenord . . . . . . . . . . .35 Förlängningssladdar och liknande enheter vii Skriva löseno

Summary of the content on the page No. 6

Obligatorisk produktinformation . . . . .82 Index . . . . . . . . . . . . . .87 Miljöinformation för Japan . . . . . . .82 Erbjudande om IBM Lotus-programvara . .83 Varumärken . . . . . . . . . . . .85 ® iv ThinkPad X30 Series Service och felsökning

Summary of the content on the page No. 7

Viktig säkerhetsinformation Anmärkning Läs den viktiga säkerhetsinformationen först. Den här informationen kan hjälpa dig att använda din ThinkPad-dator på ett säkert sätt. Följ alla anvisningar som följer med datorn och spara anvisning- arna för framtida bruk. Informationen i det här dokumentet ändrar inte villko- ren i ditt köpeavtal eller i Lenovo Garantivillkor. Kundernas säkerhet är viktig. Våra produkter är utvecklade för att vara säkra och effektiva. Persondatorer är emellerti

Summary of the content on the page No. 8

Ta till vana att regelbundet granska datorn och dess komponenter för att se om det finns tecken på skador eller slitage som kan vara farliga. Om du är osäker på om en komponent är i gott skick ska du inte använda den. Kon- takta Customer Support Center eller produktens tillverkare för att få infor- mation om hur du kan få produkten inspekterad och, om så behövs, repare- rad. En lista över telefonnummer till service och support finns i ”Telefonlista för hela världen” på sidan 70. I de sälls

Summary of the content on the page No. 9

Kontrollera alltid att strömmen är avstängd och att produkten kopplats från strömkällan innan du påbörjar utbytet. Kontakta Customer Sup- port Center om du har några frågor. Det finns visserligen inga delar som kan röra sig inuti datorn när du har kopplat bort nätsladden, men följande varning krävs för UL-certifiering. VARNING Rörliga delar - fara. Se till att inte fingrar eller andra kroppsdelar kommer i vägen. Varning: Gör följande innan du byter CRU-delar: Stäng av datorn och

Summary of the content on the page No. 10

förgreningsdosa får inte belastningen överskrida dosans specificerade ineffekt. Tala med en elektriker om du behöver mer information om effektbelastning och strömkretsars kapacitet. Stickkontakter och eluttag Om ett eluttag som du tänker använda för din datorutrustning förefaller vara skadat eller korroderat ska du inte använda uttaget förrän det har reparerats av en behörig elektriker. Böj inte på kontakten och försök inte modifiera den. Om stickkontakten ska- das ska du skaffa en ny k

Summary of the content on the page No. 11

Batterier kan försämras om de inte används på lång tid. För en del uppladd- ningsbara batterier (i synnerhet litiumjonbatterier) ökar risken för kortslutning om de får ligga ouppladdade utan att användas, vilket förkortar livslängden och innebär en säkerhetsrisk. Låt inte uppladdningsbara litiumjonbatterier bli helt urladdade och förvara inte sådana batterier i urladdat tillstånd. Värme och luftcirkulation Datorer alstrar värme när de är påslagna och när batterier laddas upp. Bär- bara da

Summary of the content on the page No. 12

v Lufttemperaturen i datorn får inte överstiga 35 °C. v Använd inte fläktar eller andra anordningar för luftcirkulation som inte är avsedda för datorn. Säkerhet för CD- och DVD-enheter CD- och DVD-enheter roterar skivor i hög hastighet. Om en CD- eller DVD- skiva spricker eller får andra yttre skador, finns det risk för att skivan lossnar eller splittras när CD-enheten används. Skydda dig själv och datorn genom att vidta följande säkerhetsåtgärder: v Förvara alltid CD-/DVD-skivor i

Summary of the content on the page No. 13

Ansluta Kopplaur Stäng av allt. Stäng av allt. Koppla först ur nätsladden från Anslut först alla kablar och sladdar eluttaget. till enheten. Koppla ur signalkablarna. Anslut signalkablarna. Koppla ur alla kablar från enheten. Anslut nätsladden till eluttaget. Slå på strömmen till enheten. Viktig säkerhetsinformation xi

Summary of the content on the page No. 14

VARNING Minska risken för brand och elektriska stötar genom att alltid följa dessa säkerhetsanvisningar: v Utsätt inte datorn för väta. v Vid åskväder: – Använd datorn utan att ansluta den till telenätet. – Undvik att ansluta eller dra ur sladden från telejacken. VARNING Batteriet ska förvaras i rumstemperatur, uppladdat till cirka 30 till 50 % av kapaci- teten. Vi rekommenderar att du laddar upp batteriet en gång per år för att undvika att det blir allt för urladdat.

Summary of the content on the page No. 15

VARNING Om reservbatteriet inte är rätt isatt, kan det explodera. Litiumbatteriet innehåller litium och kan explodera om det hanteras på fel sätt. Använd bara batterier av samma typ. Allvarliga olyckor kan uppstå om du (1) kastar eller doppar batteriet i vatten, (2) låter batteriet värmas upp till mer än 100 °C eller (3) försöker ta isär eller reparera det på egen hand. När du kastar batteriet ska det hanteras enligt kommunens anvisningar om miljöfarligt avfall. VARNING Följ

Summary of the content on the page No. 16

VARNING Du minskar risken för eldsvåda, elektriska stötar eller andra skador vid användan- det av telefonutrustning genom att vidta följande säkerhetsåtgärder: v Installera aldrig telekablar under åskväder. v Installera aldrig telefonjack i lokaler där de kan utsättas för väta, såvida inte jacken är avsedda att användas i våtutrymmen. v Vidrör inte oisolerade telefonkablar eller kopplingsdosor om telefonkabeln inte har kopplats bort från telenätet. v Var försiktig vid arbete m

Summary of the content on the page No. 17

FARA Öppna inte den optiska enheten. Det finns inga delar inuti som du kan reparera själv. Om du försöker göra några andra justeringar eller ändringar av produkten än de som beskrivs i dokumentationen riskerar du att utsättas för skadligt laserljus. Laserprodukter i klass 1 anses inte medföra några hälsorisker. Lasersystemet och den optiska enhetens utformning garanterar att användaren inte utsätts för laserstrålning utöver klass 1-nivå under normal användning med normalt underhåll

Summary of the content on the page No. 18

® xvi ThinkPad X30 Series Service och felsökning

Summary of the content on the page No. 19

Viktigt meddelande till användarna om bestämmelser Viktigt meddelande till användarna om bestämmelser ThinkPad X30-datorn uppfyller radiokommunikations- och säkerhetsnormerna i de länder och regioner där datorn har godkänts för trådlös användning.Användarna måste installera och använda sina ThinkPad-datorer i enlighet med respektive lands bestämmelser om radiokommunikation. Innan du använder ThinkPad X30-datorn bör du läsa Information om bestämmelser för ThinkPad X30, som är ett till

Summary of the content on the page No. 20

® xviii ThinkPad X30 Series Service och felsökning


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Lenovo 10060/7724 Laptop 607
2 Lenovo 10077/3094 Laptop 76
3 Lenovo 10074/3076 Laptop 38
4 Lenovo 10076/3079 Laptop 33
5 Lenovo 10068/7752 Laptop 49