Samsung Cell Phone SGH-i900 user manual

User manual for the device Samsung Cell Phone SGH-i900

Device: Samsung Cell Phone SGH-i900
Size: 7,97 MB
Date of adding : 2014-04-07 13:54:08
Number of pages: 90
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Samsung Cell Phone SGH-i900. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Samsung Cell Phone SGH-i900.

For your convenience

If looking through the Samsung Cell Phone SGH-i900 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSamsung Cell Phone SGH-i900 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Samsung Cell Phone SGH-i900 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Samsung Cell Phone SGH-i900 user manual
Advertisement
« Page 1 of 90 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Samsung Cell Phone SGH-i900 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Samsung Cell Phone SGH-i900. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

SGH-i900
Instrukcja
obs ługi

Summary of the content on the page No. 2

Korzystanie z instrukcji Przestroga – sytuacje, które mog ą spowodowa ć uszkodzenie obs ługi urz ądzenia lub innego sprz ętu Niniejsza instrukcja obs ługi ma na celu Uwaga – wskazówki, uwagi i zapoznanie u żytkownika z obs ług ą urz ądzenia. dodatkowe informacje Przeczytaj – strony zawieraj ące Informacje na tematy nieuwzgl ędnione w informacje na dany temat, na podr ęczniku mo żna znaleźć w aplikacji przyk ład: str. 12 (oznacza: Pomoc, dost ępnej w systemie operacyjnym ® "patrz stro

Summary of the content on the page No. 3

Prawa autorskie i znaki towarowe • Java™ jest znakiem Prawa w łasno ści technologii i produktów towarowym firmy stanowi ących elementy tego urz ądzenia nale żą Sun Microsystems, do odpowiednich w ła ścicieli: Inc. • Ten produkt zawiera oprogramowanie, na które licencji udziela firma MS, podmiot ® •Bluetooth jest zastrze żonym znakiem stowarzyszony Microsoft Corporation. towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Microsoft oraz oprogramowanie z nazw ą na ca łym świecie – identyfikator Bluetoo

Summary of the content on the page No. 4

Spis tre ści Informacje na temat Wprowadzanie tekstu przy bezpiecze ństwa i obs ługi .............................5 u życiu klawiatury numerycznej Samsung..18 Wprowadzanie tekstu przy 1. Wprowadzanie tekstu 15 u życiu klawiatury telefonu Samsung .........18 Zmiana sposobu wpisywania Wprowadzanie tekstu za tekstu .........................................................15 pomoc ą narz ędzia Transcriber ..................19 Zmiana domy ślnego sposobu Tworzenie szkicu............................

Summary of the content on the page No. 5

Spis tre ści Odtwarzacz dotykowy ............................... 32 Messenger .................................................50 ShoZu........................................................ 34 Czytnik danych RSS ..................................52 Edytor Wideo............................................. 35 Podkasty ....................................................52 Odtwarzacz strumieniowy ......................... 39 Aplikacje Google........................................54 Radio FM....

Summary of the content on the page No. 6

Spis tre ści Prze łączanie zada ń ...................................65 Przeszukiwanie urz ądzenia .......................65 Menu g łówne .............................................66 Eksplorator plików......................................66 Wyj ście TV-Out..........................................66 Ramka cyfrowa ..........................................67 8. Rozwi ązywanie problemów 68 9. Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6 73 Indeks 84

Summary of the content on the page No. 7

Ochrona s łuchu Informacje na temat bezpiecze ństwa i obs ługi Korzystanie ze s łuchawek przy wysokich poziomach g ło śno ści mo że Aby unikn ąć niebezpiecznych lub prowadzi ć do uszkodzenia s łuchu. niedozwolonych sytuacji i zapewni ć optymalne Nale ży korzysta ć tylko z dzia łanie urz ądzenia, nale ży post ępowa ć minimalnego poziomu g ło śno ści, zgodnie z poni ższymi ostrze żeniami i niezb ędnego do s łyszenia rozmowy wskazówkami. lub muzyki. Podczas montowania urz ądzenia i Info

Summary of the content on the page No. 8

Ostro żno ść podczas u żywania i pozbywania •Nie wolno mia żd ży ć ani dziurawi ć baterii. si ę akumulatorów Nale ży unika ć nara żania baterii na wysokie ci śnienie zewn ętrzne, które mo żne •Nale ży korzysta ć tylko z baterii i ładowarek doprowadzi ć do wewn ętrznego zwarcia i zaakceptowanych przez firm ę Samsung i przegrzania. przeznaczonych dla danego urz ądzenia. U żywanie niezgodnych baterii i ładowarek Unikanie wp ływu telefonu na rozruszniki mo że spowodowa ć powa żne obra żen

Summary of the content on the page No. 9

Wyłączanie urz ądzenia w środowiskach Ograniczanie ryzyka zwi ązanego z zagro żonych wybuchem powtarzaniem tych samych ruchów Nie nale ży u żywa ć urz ądzenia w miejscach W czasie wysy łania wiadomo ści lub grania na tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) urz ądzeniu nale ży trzyma ć go lu źno, delikatnie ani w pobli żu zbiorników z paliwem lub naciska ć klawisze, u żywa ć funkcji środkami chemicznymi. Urz ądzenie nale ży ograniczaj ących liczb ę klawiszy do naci śni ęcia wyłącza ć zaw

Summary of the content on the page No. 10

• Nie udziela si ę jakichkolwiek gwarancji •Gwarancj ą nie s ą obj ęte elementy ulegaj ące u żyteczno ści handlowej lub przydatno ści do naturalnemu zu życiu w wyniku eksploatacji okre ślonego celu chyba, że prawo stanowi (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy inaczej. wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje równie ż usterek • Nie udziela si ę gwarancji na d ługowieczno ść powsta łych w wyniku dzia łania czynników dzia łania poszczególnych styków oraz atmosferycznych

Summary of the content on the page No. 11

Post ępowanie zgodnie ze wszystkimi Wy łączanie urz ądzenia lub funkcji ostrze żeniami o bezpiecze ństwie i zasadami bezprzewodowych w samolocie Nale ży przestrzega ć wszystkich zasad, które Urz ądzenie mo że zak łóca ć prac ę wyposa żenia ograniczaj ą u żywanie urz ądzenia w samolotu. Nale ży przestrzega ć wszystkich okre ślonych miejscach. zasad ustanowionych przez lini ę lotnicz ą, a na pro śb ę obs ługi samolotu nale ży wy łączy ć Nale ży u żywa ć tylko akcesoriów urz ądzenie lub wy łąc

Summary of the content on the page No. 12

• Nigdy nie wolno u żywa ć uszkodzonej •Urz ądzenie zosta ło zbudowane ze ładowarki lub baterii. z ło żonych elementów elektronicznych, które nale ży chroni ć od uderze ń i nieostro żnego • Wymiana baterii na baterie nieprawid łowego traktowania. Dzi ęki temu mo żna uniknąć typu grozi eksplozj ą. Zu żyte baterie nale ży powa żnych uszkodze ń. utylizowa ć zgodnie z instrukcjami. • Nie nale ży malowa ć urz ądzenia. Farba Ostro żne korzystanie z urz ądzenia mo że zablokowa ć ruchome elementy

Summary of the content on the page No. 13

Nale ży unika ć zak łócania innych urz ądze ń Naprawy urz ądzenia mog ą by ć dokonywane elektronicznych. tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Urz ądzenie emituje sygna ły fal radiowych, które mog ą zak łóci ć nieekranowane lub Próba naprawy urz ądzenia przez nieprawid łowo ekranowane urz ądzenia niewykwalifikowanych pracowników mo że elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, doprowadzi ć do jego uszkodzenia i aparaty s łuchowe i sprz ęt medyczny w domach uniewa żnienia gwar

Summary of the content on the page No. 14

Ostro żna obs ługa kart SIM i kart pami ęci Zapewnianie dost ępu do us ług alarmowych • Nie nale ży wyjmowa ć karty, gdy informacje W pewnych miejscach lub okoliczno ściach po łączenie z numerem alarmowym z s ą przenoszone na ni ą lub u żywane przez urz ądzenia mo że nie by ć mo żliwe. Podczas urz ądzenie. Mo że to spowodowa ć utrat ę podró ży w odleg łych lub s łabiej rozwini ętych danych i/lub uszkodzenie karty lub obszarach nale ży zaplanowa ć inny sposób urz ądzenia. kontaktu z praco

Summary of the content on the page No. 15

Najwy ższy osi ągni ęty w czasie testów poziom Prawid łowa utylizacja produktu SAR wyniós ł 0,671 W/kg. Przy normalnym (Odpady elektryczne i elektroniczne) korzystaniu z urz ądzenia poziom SAR b ędzie (Dotyczy Unii Europejskiej i innych znacz ąco ni ższy: urz ądzenie zosta ło europejskich krajów o oddzielnym zaprojektowane tak, aby emitowa ło tylko systemie zbierania odpadów niezb ędn ą ilo ść energii wymagan ą do elektrycznych i elektronicznych) połączenia z najbli ższ ą stacj ą bazow ą

Summary of the content on the page No. 16

U żytkownicy indywidualni powinni si ę DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE skontaktowa ć z punktem, w którym zakupili ® Niniejsze certyfikowane urz ądzenie DivX musi dany produkt, lub z lokalnym organem zosta ć zarejestrowane w firmie DivX w celu administracyjnym w celu uzyskania informacji umo żliwienia odtwarzania zawarto ści DivX na temat utylizacji urz ądzenia zgodnie z Video-on-Demand (VOD). Nale ży wymogami bezpiecze ństwa środowiska wygenerowa ć kod rejestracyjny DivX VOD naturalne

Summary of the content on the page No. 17

Wprowadzanie tekstu 1 Wykorzystuj ąc ekran dotykowy urz ądzenia, • Samsung Keypad mo żna wprowadza ć lub wpisywa ć tekst oraz • Samsung Phonepad tworzy ć grafik ę w notatkach, dokumentach i • Transcriber wiadomo ściach. Aby wy świetli ć lub ukry ć panel wprowadzania, dotknij ikony panelu wprowadzania. Zmiana sposobu wpisywania Niektóre z metod wprowadzania tekstu tekstu mog ą by ć niedost ępne w danym j ęzyku. Gdy chcesz wprowadzi ć tekst, dotknij ikony panelu wprowadzania na dole ekranu.

Summary of the content on the page No. 18

Wprowadzanie tekstu 4. Dotknij przycisku . • Wpisuj liczby z prawej strony obszaru pisania. Mo żna tak że skonfigurowa ć opcje dotycz ące niektórych sposobów Aby zmieni ć wielko ść liter (ABC, Abc wpisywania. lub abc), przeci ągnij palcem w gór ę. Aby wprowadzi ć symbole (wskazanie 123 lub abc zmieni si ę na ), dotknij raz ekranu. Wprowadzanie tekstu za pomoc ą narz ędzia Aby wy świetli ć demonstracj ę sposobu Rozpoznawianie blokowe wpisywania znaków, dotknij przycisku . Zapisywanie pos

Summary of the content on the page No. 19

Wprowadzanie tekstu Aby prze łączy ć si ę do trybu liczb i symboli, • Ma łe litery wpisuj w kolumnie abc w dotknij przycisku 123. Aby wpisa ć znaki środkowej cz ęści obszaru pisania. specjalne, dotknij przycisku áü. • Liczby i symbole wpisuj w kolumnie 123 z prawej strony obszaru pisania. Aby wy świetli ć demonstracj ę sposobu Wprowadzanie tekstu za wpisywania znaków, dotknij przycisku . pomoc ą narz ędzia Rozpoznawanie liter Wprowadzanie tekstu przy Wprowadzanie poszczególnych liter i cy

Summary of the content on the page No. 20

Wprowadzanie tekstu Wprowadzanie tekstu przy Wprowadzanie tekstu przy u życiu klawiatury u życiu klawiatury telefonu numerycznej Samsung Samsung 1. Dotknij ikony panelu wprowadzania. 1. Dotknij ikony panelu wprowadzania. 2. Dotknij strza łki obok ikony panelu 2. Dotknij strza łki obok ikony panelu wprowadzania, a nast ępnie wybierz opcj ę wprowadzania, a nast ępnie wybierz opcj ę Samsung Keypad. Samsung Phonepad. 3. Dotykaj znaków, aby wprowadzi ć tekst. 3. Dotykaj znaków, aby wprowadzi ć te


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Samsung 07272010 Cell Phone 88
2 Samsung 022004 Cell Phone 19
3 Samsung 10.1 Cell Phone 24
4 Samsung 12172009 Cell Phone 15
5 Samsung 07212010 Cell Phone 37