Samsung SGH-E330N user manual

User manual for the device Samsung SGH-E330N

Device: Samsung SGH-E330N
Size: 1,23 MB
Date of adding : 2013-11-27 13:55:04
Number of pages: 78
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Samsung SGH-E330N. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Samsung SGH-E330N.

For your convenience

If looking through the Samsung SGH-E330N user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSamsung SGH-E330N on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Samsung SGH-E330N to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Samsung SGH-E330N user manual
Advertisement
« Page 1 of 78 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Samsung SGH-E330N but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Samsung SGH-E330N. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

* Priklausomai nuo įdiegtos programin ės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie
aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti j ūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies j ūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateikt ų iliustracij ų.
Printed in Korea
Code No.:GH68-08463A
World Wide Web
Lithuanian. 11/2005. Rev. 1.0
http://www.samsungmobile.com

Summary of the content on the page No. 2

SGH-E330N Vartotojo vadovas

Summary of the content on the page No. 3

Visada laikykit ės saugaus vairavimo taisykli ų Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami. Pirmiausia sustokite. Telefon ą išjunkite pildami degalus. Nenaudokite telefono degal ų pildymo vietose (degalin ėse) Svarbi arba netoli degal ų ir chemikal ų. Išjunkite l ėktuve saugos Belaidžiai telefonai gali sukelti trukdžius. Telefon ą naudoti skrydžio metu yra neteis ėta ir pavojinga. informacija Išjunkite telefon ą b ūdami greta medicinos įrangos Ligonin ėse ar sveikatos prieži ūros įstaigose

Summary of the content on the page No. 4

Svarbi saugos informacija Trikdymas Telefon ą laikykite vaikams neprieinamose vietose Trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono Telefon ą ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams eksploatacines charakteristikas. nepasiekiamose vietose. Laikykit ės specialių taisykli ų Priedai ir akumuliatoriai Laikykit ės vis ų galiojan či ų vietini ų nuostat ų ir visada išjunkite Naudokite tik "Samsung" patvirtintus priedus ir akumuliatorius. telefon ą vietose, kuriose draudžiama j

Summary of the content on the page No. 5

• Paprastas, kompaktiškas dizainas su vidine antena Apie š į vadov ą "Samsung" efektyvi vidin ės antenos technologija Šiame vartotojo vadove pateikiama glausta informacija apie užtikrina geriausi ą garso kokyb ę nenaudojant telefono naudojim ą. Jei norite greitai išmokti pagrindines erzinan čios išorin ės antenos. telefono funkcijas, ži ūr ėkite skyrius "Pradžia" ir "Žingsnis už telefono rib ų". Šiame vadove naudojamos šios instrukcij ų piktogramos: Specialios telefono funkcijos Parodo,

Summary of the content on the page No. 6

Specialios telefono funkcijos • Balso aiškumas • Kalendorius ir darb ų s ąrašas Balso aiškumo funkcij ą naudokite pokalbio garsui ir Sekite savo kasdienius ir m ėnesinius aiškumui padidinti net b ūdami minioje. tvarkaraš čius bei užduotis. • Telefon ų knyga •Balso įrašymas Išsaugokite kontakt ų nam ų, biur ų arba Įrašykite balso įrašus ar garsus. mobili ųj ų telefon ų numerius. • Java • Sužinokite, kas skambina, matydami M ėgaukit ės įdiegtais Java™ žaidimais skambintojo ID nuotrauk ą ir atsis

Summary of the content on the page No. 7

Telefon ų knygos naudojimas ................................................... 15 Turinys Žinu či ų siuntimas ..................................................................... 16 Žinu či ų perži ūra ....................................................................... 17 Išpakavimas 6 Tvarkaraš čio tvarkymas........................................................... 18 Įsitikinkite, kad turite visas dalis Teksto įvedimas 19 J ūs ų telefonas 6 ABC, T9, skai či ų ir simboli ų režimai Mygtuk

Summary of the content on the page No. 8

Meniu funkcij ų apžvalga Jei norite pasiekti meniu režim ą, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite . Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite . * 1 SIM AT 31 p. 4 Garso nustatymai (t ęsinys) 7 Užrašin ė (t ęsinys) 1 Telefon ų knyga 27 p. 6 Minut ės signalas 8 Keitiklis 54 p. 36 p. 1 Rasti vard ą 27 p. 7 Tylusis režimas 36 p. 9 Laikmatis 54 p. 2 Skambu či ų įrašai 31 p. 2 Prid

Summary of the content on the page No. 9

Išpakavimas J ūs ų telefonas Įsitikinkite, kad turite visas dalis Mygtukai, funkcijos ir vietos Garsiakalbis Ekranas Telefonas Kelioninis įkroviklis Naršymo mygtukai Kamera (Aukštyn/Žemyn/ Fotoaparato Kair ėn/Dešin ėn) mygtukas Tinklo prieigos / patvirtinimo mygtukas Išorinis ekranas Dešinysis programinis Ausini ų jungtis mygtukas Akumuliatorius Vartotojo vadovas Kairysis Maitinimo įjungimo, programinis išjungimo ir iš ėjimo mygtukas Įvairi ų pried ų galite įsigyti iš vietini

Summary of the content on the page No. 10

Įd ėkite akumuliatori ų. Kelionin į adapter į įjunkite Pradžia 3 4 į telefon ą. Pirmi telefono naudojimo veiksmai SIM kortel ės informacija Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutart į, gaunate įdedam ą SIM (Subscriber Identity Module – abonento identifikavimo modulis) kortel ę, kurioje įrašyta tokia informacija, kaip j ūs ų PIN kodas ir prieinamos papildomos funkcijos. Telefono paruošimas ir įkrovimas Adapter į įjunkite į standartin į kintamosios srov ės sienin į Išim

Summary of the content on the page No. 11

Pradžia Adapter į ištraukite iš telefono. Įjungimas ar išjungimas 7 Įjungimas 1. Atidarykite telefon ą. 2. Paspauskite ir palaikykite [ ], kad įjungtum ėte telefon ą. 3. Jei reikia, įveskite PIN kod ą ir Telefono ne įjunkite, paspauskite . kai draudžiama juo Senkan čio akumuliatoriaus indikatorius naudotis. Kai akumuliatorius išsenka: Išjungimas 1. Atidarykite telefon ą. • pasigirsta persp ėjimo signalas, • ekrane parodoma senkan čio akumuliatoriaus žinut ė ir • pradeda mirks ėti tu

Summary of the content on the page No. 12

Pradžia Mygtukai ir ekranas Mygtukas (-ai) Aprašymas Mygtukas (-ai) Aprašymas Ekrane ištrina simbolius. Telefonui veikiant meniu režimu, gr ąžina į Atlieka funkcij ą, nurodyt ą apatin ėje ekrano ankstesn į meniu lyg į. eilut ėje. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite Telefonui veikiant laukimo režimu, atitinkamai nuspaud ę prieiti prie meniu Naujas įrašas. atidaromi šie meniu. Baigia pokalb į. •Aukštyn: Kamera Laikykite nuspaust ą, jei norite telefon ą įjungti •Žemyn: Kalendorius arba iš

Summary of the content on the page No. 13

Pradžia Mygtukas (-ai) Aprašymas Piktogramos Gaunamo signalo stiprumas Vyksta pokalbis Reguliuoja telefono gars ą. Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja Esate už ryšio zonos rib ų; skambinti klaviat ūros signal ų garsum ą. ar priimti skambu či ų negalite Nauja tekstin ė žinut ė Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaud ę, kad įjungtum ėte fotoaparat ą. Nauja daugialyp ė žinut ė Telefonui veikiant fotoaparato režimu Nauja balso pašto žinut ė fotografuoja. Nustatytas

Summary of the content on the page No. 14

Pradžia Meniu funkcij ų pasiekimas Funkcijos 1. Spustel ėkite atitinkam ą programin į mygtuk ą. Programini ų Programini ų mygtuk ų vaidmuo skiriasi pasirinkimas mygtuk ų atsižvelgiant į j ūs ų naudojam ą funkcij ą. 2. Spauskite naršymo mygtukus, jei Apatin ėje ekrano eilut ėje rodoma j ų naudojimas norite eiti prie ankstesn ės ar kitos dabartin ė funkcija. pasirinkties. Meniu Tel. kn. 3. Spauskite , arba mygtuk ą [ ], jei norite patvirtinti rodom ą funkcij ą arba p

Summary of the content on the page No. 15

Pradžia Telefono pritaikymas sau Galite nustatyti laukimo režimo ekrano Laukimo režimo fon ą. ekrano fonas 1. Telefonui veikiant laukimo režimu, Naudojama kalba 1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir pasirinkite paspauskite ir pasirinkite Telefono nustatymai → Kalba → Telefono nustatymai → Ekranas → Teksto kalba. Tapetai. 2. Pasirinkite kalb ą. 2. Pasirinkite Numatytieji ekrano fonai, Nuotraukos arba Atsisi ųsti 1. Telefonui veikiant laukimo režimu, Skamb

Summary of the content on the page No. 16

Pradžia - Telefon ą galite perjungti į tyl ųj į režim ą, 4. Dar kart ą įveskite nauj ą slaptažod į ir Tylusis režimas kad j ūs ų telefono garsas netrukdyt ų paspauskite . aplinkiniams. 5. Pasirinkite Telefono užraktas. Telefonui veikiant laukimo režimu, 6. Pasirinkite Įjungti. paspauskite ir palaikykite [ ]. 7. Įveskite slaptažod į ir paspauskite . Telefono slaptažodis gali apsaugoti nuo Telefono neleistino telefono naudojimo. Įjung ę užrakinimas telefon ą, tur ėsite įvesti

Summary of the content on the page No. 17

Žingsnis už telefono rib ų 1. Kai telefonas skambina, Atsakymas į Prad ėkite naudotis nuo savo kameros, muzikos, žaidim ų ir kit ų paspauskite [ ]. skambut į speciali ųj ų funkcij ų 2. Jei norite baigti pokalb į, paspauskite []. Fotoaparato naudojimas Paspauskite [ / ]. 1. Atidarykite telefon ą. Garsumo Fotografavimas reguliavimas 2. Telefonui veikiant laukimo režimu, pokalbio metu paspauskite ir palaikykite [ ], kad įjungtum ėte fotoaparat ą. 3. Objektyv ą nukreipkite į objekt ą ir pak

Summary of the content on the page No. 18

Žingsnis už telefono rib ų 1. Telefonui veikiant laukimo režimu, • Jei norite gr įžti į ankstesn į puslap į, Nuotraukos paspauskite [Aukštyn]. paspauskite arba [C]. perži ūra •Nor ėdami prieiti prie naršykl ės 2. Pasirinkite Mano nuotraukos. pasirink či ų, paspauskite ir 3. Pasirinkite norim ą nuotrauk ą. pasirinkite Naršykl ės meniu. Naršymas internete Telefon ų knygos naudojimas Naudodamiesi vidine WAP (belaidžio program ų protokolo) naršykle, galite lengvai prisijungti p

Summary of the content on the page No. 19

Žingsnis už telefono rib ų Žinu či ų siuntimas Į SIM kortel ę Įrašo įtraukimas 1. Telefonui veikiant laukimo režimu, (t ęsinys) 1. Telefonui veikiant laukimo režimu, Tekstin ės žinut ės įveskite telefono numer į ir paspauskite [Kair ėn]. (SMS) siuntimas paspauskite < Įrašyti>. 2. Įveskite žinut ės tekst ą. 2. Pasirinkite SIM kortel ė. 3. Paspauskite ir 3. Įveskite vard ą ir paspauskite pasirinkite Si ųsti. . 4. Įveskite adresato numer į ir 4. Jei reikia, pakeiskite vieto

Summary of the content on the page No. 20

Žingsnis už telefono rib ų Žinu či ų perži ūra 4. Pasirinkite Paveiksl ėlis arba Garsas. Kai parodomas pranešimas: Tekstin ės žinut ės 5. Prid ėkite paveiksl ėl į arba garso perži ūra Paspauskite . Parodoma įrašą. žinut ė. 6. Pasirinkite Žinut ė. Iš meniu Gautos žinut ės: 7. Įveskite žinut ės tekst ą. 1. Telefonui veikiant laukimo režimu, 8. Paspauskite ir pasirinkite paspauskite ir pasirinkite Atlikta. Žinut ės → Trumpoji žinut ė → 9. Paspauskite ir pasir


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Samsung 07272010 Cell Phone 88
2 Samsung 022004 Cell Phone 19
3 Samsung 10.1 Cell Phone 24
4 Samsung 12172009 Cell Phone 14
5 Samsung 07212010 Cell Phone 15