Motorola HELLOMOTO Z6 user manual

User manual for the device Motorola HELLOMOTO Z6

Device: Motorola HELLOMOTO Z6
Size: 2,08 MB
Date of adding : 2013-04-14 13:59:01
Number of pages: 134
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Motorola HELLOMOTO Z6. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Motorola HELLOMOTO Z6.

For your convenience

If looking through the Motorola HELLOMOTO Z6 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualMotorola HELLOMOTO Z6 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Motorola HELLOMOTO Z6 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Motorola HELLOMOTO Z6 user manual
Advertisement
« Page 1 of 134 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Motorola HELLOMOTO Z6 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Motorola HELLOMOTO Z6. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

HELLOMOTO
P ředstavujeme vám nový mobilní telefon MOTOROKR™ Z6 GSM.
Indikátor nabíjení baterie
Indikátor Bluetooth
(je-li zapnut v menu nastavení
funkce Bluetooth)
Posuvný vý čn ělek
Zatla čením sm ěrem dol ů zav řete
Pravá softwarová klávesa
výsuvnou část.
Levá softwarová klávesa
Klávesa Smazat/Zp ět
Klávesa knihovny hudby
Klávesa Zapnutí/Ukon čení
Zapnutí nebo vypnutí telefonu,
Klávesa pro uskute čn ění hovoru ukon čení hovoru, opušt ění menu.
Uskute čn ění nebo p řijetí hovoru.
Naviga ční k

Summary of the content on the page No. 2

Posuvný vý čn ělek Objektiv fotoaparátu a vysoce Zatla čením sm ěrem nahoru intenzivní sv ětlo LED fotoaparátu otev řete výsuvnou část. (na zadní stran ě telefonu) Klávesy hlasitosti Nastavení hlasitosti vyzván ění se zav řenou Klávesa hlasových p říkaz ů výsuvnou částí. Pomocí hlasových p říkaz ů m ůžete uskute čnit hovory Chytrá klávesa a použít základní funkce Výb ěr položek menu, telefonu. spušt ění prohlíže če. Klávesa fotoaparátu Aktivace fotoaparátu apo řízení fotografií. Reprodukto

Summary of the content on the page No. 3

Domovská obrazovka Hlavní menu Hlavní menu Poskytovatel služeb 10/15/2008 q L m Stisknutím naviga ční 3 g 2 Stisknutím st ředové klávesyS nahoru, 1 g j klávesys otev řete q & dol ů, doleva nebo Hlavní menu. L doprava m ůžete T V u 10:10 p řejít na funkci menu. Možnosti Zp ět Možnosti Hlavní menu Telefon zapnete 1 stisknutím a podržením klávesy pro zapnutíP, 4 Funkci vyberete dokud se nerozsvítí stisknutím st ředové displej. klávesys. Poznámka: Toto je standardní rozvržení domovské o

Summary of the content on the page No. 4

www.hellomoto.com a jiných zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spole čnosti N ěkteré funkce mobilního telefonu závisí Microsoft Corporation. Windows XP na možnostech a nastavení sít ě operátora. a Windows Media jsou ochranné známky Ur čité funkce také nemusí být operátorem spole čnosti Microsoft Corporation. aktivovány nebo nastavení sít ě operátora Macintosh je registrovaná ochranná známka m ůže tyto funkce omezovat. S dotazy na spole čnosti Apple Computer,

Summary of the content on the page No. 5

chrán ěný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru chrán ěného autorskými právy. Proto nesmí být žádný software ve výrobcích zna čky Motorola modifikován, zp ětn ě analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným zp ůsobem v rozsahu daném zákonem. Dále nelze nákup výrobku Motorola považovat za právo na získání libovolné licence chrán ěné autorskými právy, patenty nebo patentovými žádostmi spole čnosti Motorola nebo libovolného softwaru jiného dodava

Summary of the content on the page No. 6

Obsah Struktura menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hlavní zajímavosti. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Hudební p řehráva č . . . . . . . . . . . . . . . 31 Bezpe čnostní informace . . . . . . . . . . . 10 Fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Prohlášení FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Používání a údržba. . . . . . . . . . . . . . . . 20 Funkce výsuvné části . . . . . . . . . . . . . 52 P

Summary of the content on the page No. 7

Kódy a hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Rychlé zprávy (IM) . . . . . . . . . . . . . . . 107 Zamknutí a odemknutí telefonu . . . . . 80 P řizp ůsobení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Časy a ceny hovor ů . . . . . . . . . . . . . . 110 Vlastní nastavení telefonu . . . . . . . . . . 81 Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Profily. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Datová volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Čas a dat

Summary of the content on the page No. 8

Struktura menu Hlavní menu q Poslední hovory 1 P řístup k webu T Hry • Prohlíže č L Kontakty •Mojezáložky Google •Mojeweb.stránky m Kancelá řské nástroje • Historie u Nastavení •Kalendá ř •P řejít na stránku • (viz následující strana) •E-mail • Nastavení prohlíže če •MOTOSYNC * volitelné funkce • Správce stahování g Zprávy • Správce soubor ů • Vytvo řit zprávu Toto je standardní struktura • Hudbaazvuky •Doru čené hlavního menu. Menu vašeho •Obrázky • Volat hlasovou schránku •Videa • Moje složk

Summary of the content on the page No. 9

Menu Nastavení •Profily • Blokování hovor ů * •Zabezpe čení • Fixní volba • Zámek telefonu •Témata •Tónp řerušení hov. • Časova č zamyk.kláv. • Číslo SIM karty • Zámek aplikace •P řipojení • Zámek SIM karty ® •Bluetooth • Nastavení telefonu •Zm ěnit hesla •NastaveníUSB • Nastavení zobrazení •Certifikáty •Synchr.médií • Časový limit podsvícení •Modem • Časový limit zobrazení •Sí ť •Pam ěťová karta • Časový limit spo ři če •Aktuálnísí ť •Tiskp řes USB displeje • Projít dostupné sít ě •Tools •Jas •

Summary of the content on the page No. 10

Bezpe čnostní informace Bezpe čnostní a všeobecné informace Tato část obsahuje d ůležité informace k Toto mobilní za řízení Motorola je zajišt ění bezpe čného a ú činného provozu konstruováno tak, aby odpovídalo p ředpis ům vašeho mobilního za řízení. Tyto informace si o p ůsobení vysokofrekven ční energie na p ře čt ěte d říve, než za čnete své mobilní lidský organismus platným ve vaší zemi. 1 za řízení používat. Provozní opat ření P ůsobení vysokofrekven ční K zajišt ění optimálního výkonu

Summary of the content on the page No. 11

mobilní za řízení a zp ůsobit, že za řízení nebude P ři práci s kteroukoli datovou funkcí spl ňovat požadavky místních p ředpis ů mobilního za řízení, a ť již s kabelem nebo bez, platných ve vaší zemi. umíst ěte mobilní za řízení a anténu nejmén ě 2,5 centimetru od svého t ěla. KDYŽ mobilní za řízení POUŽÍVÁTE, NEDOTÝKEJTE SE externí antény. Budete-li Používání p říslušenství, které nebylo se dotýkat antény, ovlivníte kvalitu hovoru spole čností Motorola schváleno, m ůže vést k a mobilní z

Summary of the content on the page No. 12

Abyste p ředešli problém ům s rušením, Osoby používající kardiostimulátor musejí dodržovat následující pokyny: postupujte podle pokyn ů • Zapnuté mobilní za řízení udržujte VŽDY V jakémkoli míst ě ozna čeném p říslušnými nejmén ě 20 centimetr ů od výv ěskami mobilní za řízení vypn ěte. K kardiostimulátoru. takovým míst ům pat ří nemocnice a jiná zdravotnická za řízení, která mohou využívat • NENOSTE mobilní za řízení v náprsní za řízení citlivá na vysokofrekven ční energii. kapse. V leta

Summary of the content on the page No. 13

Jiné zdravotnické p řístroje Pravidla zodpov ědné jízdy naleznete v části „Pravidla p ři řízení“ na konci této p říru čky Používáte-li jakékoli jiné osobní zdravotnické nebo na webové stránce Motorola na adrese: pom ůcky, zjist ěte svého léka ře nebo u www.motorola.com/callsmart. výrobce za řízení, zda je stín ěno proti vysokofrekven čnímu rušení. Provozní upozorn ění Bezpe čnostní opat ření p ři řízení P ři používání mobilních za řízení dodržujte všechna vyv ěšená na řízení na ve řejných

Summary of the content on the page No. 14

Potenciáln ě výbušná prost ředí Poškozené výrobky Potenciáln ě výbušná prost ředí jsou často, ale Pokud dojde k pono ření do vody, proražení ne vždy, ozna čena a zahrnují i prostory pro nebo prudkému pádu, výrobek nepoužívejte a manipulaci s pohonnými hmotami dopravte ho do autorizovaného servisního v podpalubí lodí, za řízení pro p řepravu a st řediska Motorola. Nepokoušejte se výrobek skladování paliv nebo chemických látek, vysušit externím zdrojem tepla, nap říklad prostory, jejichž atmo

Summary of the content on the page No. 15

Baterie, nabíje čka a mobilní za řízení mohou Symbol Definice obsahovat tyto symboly: Chra ňte baterii, nabíje čku i mobilní za řízení p řed vodou. Symbol Definice 032374o Poslech hudby či mluveného D ůležité informace slova pomocí náhlavní kbezpe čnosti. soupravy (headset) p ři Baterii ani mobilní za řízení 032376o maximální hlasitosti m ůže nevhazujte do ohn ě. poškodit váš sluch. Baterie nebo mobilní za řízení 032375o mohou podle místních Riziko udušení zákon ů vyžadovat recyklaci.

Summary of the content on the page No. 16

Pokud jste záchvaty nebo ztrátu v ědomí prožili Sklen ěné části nebo pokud se vyskytly v rodin ě, obra ťte se N ěkteré části mobilního za řízení mohou být na léka ře d říve, než za čnete v mobilním vyrobeny ze skla. P řiupušt ění výrobku na za řízení hrát videohry nebo zapnete funkci tvrdou plochu nebo vystavení výrobku blikání (je-li k dispozici). prudkému nárazu se mohou sklen ěné části Vyskytne-li se kterýkoli z následujících rozbít. Pokud dojde k rozbití sklen ěné části, p říznak ů

Summary of the content on the page No. 17

Upozorn ění na používání vysoké hlasitosti Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) p ři maximální hlasitosti m ůže poškodit váš sluch Opakované činnosti P ři opakovaných činnostech, nap říklad používání tla čítek nebo zadávání znak ů prstem, m ůžete pocitovat ob časné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi t ěla. Pokud po takové nebo p ři takové činnosti potíže p řetrvávají, odpo či ňte si a navštivte léka ře. Bezpe čnostní informace 17

Summary of the content on the page No. 18

Prohlášení FCC Prohlášení FCC pro uživatele Následující prohlášení se týká všech Je-li mobilní za řízení nebo p říslušenství produkt ů, které byly schváleny komisí FCC. vybaveno konektorem USB nebo je jinak P říslušné produkty jsou na svém štítku považováno za periferní po číta čové za řízení, a ozna čeny logem komise FCC nebo kódem ID tak je lze za ú čelem p řenosu dat p řipojit k komise FCC ve formátu FCC-ID:xxxxxx. po číta či, pak je považováno za za řízení t řídy B, na které se vztahuje

Summary of the content on the page No. 19

škodlivé rušení p říjmu rádiového či televizního signálu (což lze ur čit vypnutím a op ětovným zapnutím za řízení), doporu čujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit jedním nebo více z následujících opat ření: • Zm ěňte sm ěr nebo umíst ění p řijímací antény. • Prodlužte vzdálenost mezi za řízením a p řijíma čem. • P řipojte za řízení do elektrické zásuvky, která je v jiném elektrickém obvodu než zásuvka, do které je zapojen p řijíma č. • Požádejte o pomoc prodejce nebo zku

Summary of the content on the page No. 20

Používání a údržba Používání a údržba Chra ňte telefon Motorola p řed následujícími činiteli: Tekutiny jakéhokoli druhu: Prach a špína: Nevystavujte telefon p ůsobení Nevystavujte telefon p ůsobení vody, dešt ě, extrémn ě vlhkému prachu, špíny, písku, jídla nebo vzduchu, potu nebo jiné jiných nevhodných látek. vlhkosti. Extrémní horko nebo chlad: Čistící prost ředky: Vyvarujte se teplot nižších než Telefon čist ěte pouze suchým -10°C nebo vyšších než 45°C. m ěkkým had říkem. Nepoužívejte


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Motorola 210004 Cell Phone 22
2 Motorola 500 Cell Phone 53
3 Motorola 60g Cell Phone 36
4 Motorola 3152359 Cell Phone 25
5 Motorola 2200 Cell Phone 111