Nokia Cell Phone 6260 user manual

User manual for the device Nokia Cell Phone 6260

Device: Nokia Cell Phone 6260
Size: 2,47 MB
Date of adding : 2014-07-27 14:00:45
Number of pages: 227
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Nokia Cell Phone 6260. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Nokia Cell Phone 6260.

For your convenience

If looking through the Nokia Cell Phone 6260 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualNokia Cell Phone 6260 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Nokia Cell Phone 6260 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Nokia Cell Phone 6260 user manual
Advertisement
« Page 1 of 227 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Nokia Cell Phone 6260 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Nokia Cell Phone 6260. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

ÀêÚÞÒÞÔáâÒÞ ÝÐ ßÞâàÕÑØâÕÛï ×Ð
Nokia 6260
9231840
¸×ÔÐÝØÕ 2 BG

Summary of the content on the page No. 2

´µº»°À°Æ¸Ï ·° Áʾ²µÂÁ²¸µ ½ØÕ, NOKIA CORPORATION ÔÕÚÛÐàØàÐÜÕ ÝÐ áÒÞï ÛØçÝÐ ÞâÓÞÒÞàÝÞáâ, çÕ Ø×ÔÕÛØÕâÞ RM-25 áêÞâÒÕâáâÒÐ ÝÐ ÚÛÐã×ØâÕ ÝÐ áÛÕÔÝÐâÐ ´ØàÕÚâØÒÐ ÝÐ ÁêÒÕâÐ: 1999/5/EC. ºÞßØÕ ÝÐ ´ÕÚÛÐàÐæØïâÐ ×Ð áêÞâÒÕâáâÒØÕ ÜÞÖÕ ÔÐ áÕ ÝÐÜÕàØ ÝÐ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. Copyright © 2004 Nokia. ²áØçÚØ ßàÐÒÐ ×ÐßÐ×ÕÝØ. ·ÐÑàÐÝÕÝÞ Õ Òê×ßàÞØ×ÒÕÖÔÐÝÕâÞ, ßàÕåÒêàÛïÝÕâÞ, àÐ×ßàÞáâàÐÝÕÝØÕâÞ ØÛØ áêåàÐÝÕÝØÕâÞ ßÞÔ ÚÐÚÒÐâÞ Ø ÔÐ e äÞàÜÐ ÝÐ áêÔêàÖÐÝØÕâÞ ÝÐ âÞ×Ø ÔÞÚãÜÕÝâ, Ø×æïÛÞ ØÛØ çÐáâØçÝ

Summary of the content on the page No. 3

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia ßÞÔÔêàÖÐ ßÞÛØâØÚÐ ÝÐ ÝÕßàÕÚêáÝÐâÞ àÐ×ÒØâØÕ. Nokia áØ ×ÐßÐ×ÒÐ ßàÐÒÞâÞ ÔÐ ßàÐÒØ Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø ßÞÔÞÑàÕÝØï ÝÐ ÒáÕÚØ Þâ ßàÞÔãÚâØâÕ, ÞßØáÐÝØ Ò âÞ×Ø ÔÞÚãÜÕÝâ, ÑÕ× ßàÕÔØ×ÒÕáâØÕ. ¿àØ ÝØÚÐÚÒØ ÞÑáâÞïâÕÛáâÒÐ Nokia ÝÕ ÝÞáØ ÞâÓÞÒÞàÝÞáâ ×Ð ×ÐÓãÑØ ÝÐ ÔÐÝÝØ ØÛØ ×Ð ßàÞßãáÝÐâØ ßÞÛ×Ø, ÝØâÞ ×Ð ÝÕßàÕÔÒØÔØÜØ, áÛã

Summary of the content on the page No. 4

ÁêÔêàÖÐÝØÕ ·Ð ÒÐèÐâÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâ................................................................................... 13 ¾ÑéÐ ØÝäÞàÜÐæØï.......................................................................................... 17 ÁâØÚÕàØ Ò ßàÞÔÐÖÑÕÝØï ßÐÚÕâ........................................................................................................... 17 ºÞÔÞÒÕ ×Ð ÔÞáâêß......................................................................................................................

Summary of the content on the page No. 5

3. ÄãÝÚæØØ ×Ð ßÞÒØÚÒÐÝÕ............................................................................... 35 ¾áêéÕáâÒïÒÐÝÕ ÝÐ ßÞÒØÚÒÐÝÕ ........................................................................................................... 35 ¸×ßÞÛ×ÒÐÝÕ ÝÐ ãÚÐ×ÐâÕÛï "ºÞÝâÐÚâØ"........................................................................................... 36 ÁÒêà×ÒÐÝÕ á ÓÛÐáÞÒÐâÐ ÒØ ßÞéÕÝáÚÐ ÚãâØï............................................................................... 36 ±êà×Þ

Summary of the content on the page No. 6

4. ¿ØáÐÝÕ ÝÐ âÕÚáâ ........................................................................................... 54 ¸×ßÞÛ×ÒÐÝÕ ÝÐ âàÐÔØæØÞÝÝÞâÞ ÒêÒÕÖÔÐÝÕ ÝÐ âÕÚáâ................................................................. 54 ¸×ßÞÛ×ÒÐÝÕ ÝÐ ÒêÒÕÖÔÐÝÕ ÝÐ ßàÕÔáÚÐ×ãÕÜ âÕÚáâ ...................................................................... 55 ÁêÒÕâØ ×Ð ßØáÐÝÕ ÝÐ âÕÚáâ................................................................................................................... 56 ºÞßØàÐÝÕ

Summary of the content on the page No. 7

6. ¼ÕÔØï............................................................................................................ 77 ºÐÜÕàÐ ....................................................................................................................................................... 77 ¿àÐÒÕÝÕ ÝÐ áÝØÜÚÐ ØÛØ ×ÐßØáÒÐÝÕ ÝÐ ÒØÔÕÞÚÛØß.................................................................. 77 ÀÐ×ÜÕà ÝÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕâÞ Ø ÞàØÕÝâÐæØï....................................................................

Summary of the content on the page No. 8

"²åÞÔïéØ" – ßÞÛãçÐÒÐÝÕ ÝÐ áêÞÑéÕÝØï .................................................................................. 102 ¿àÕÓÛÕÔ ÝÐ ÜãÛâØÜÕÔØÙÝØ ÞÑÕÚâØ ............................................................................................ 103 ¿ÞÛãçÐÒÐÝÕ ÝÐ ØÝâÕÛØÓÕÝâÝØ áêÞÑéÕÝØï .............................................................................. 103 ¿ÞÛãçÐÒÐÝÕ ÝÐ áêÞÑéÕÝØï ×Ð ãáÛãÓØ....................................................................................... 105 ¼ÞØ

Summary of the content on the page No. 9

ºÞÝâÐÚâØ ×Ð "ÛÐäçÕ" ....................................................................................................................... 127 Áê×ÔÐÒÐÝÕ ÝÐ ÝÞÒÐ ÓàãßÐ ×Ð "ÛÐäçÕ" ....................................................................................... 128 ¿àÞÜïÝÐ ÝÐ ÝÐáâàÞÙÚØâÕ ÝÐ ÓàãßÐâÐ ×Ð "ÛÐäçÕ".............................................................. 129 ¾ÓàÐÝØçÐÒÐÝÕ ÝÐ ÔÞáâêßÐ ÔÞ ÓàãßÐ ×Ð "ÛÐäçÕ"................................................................ 129 ÁêàÒêà

Summary of the content on the page No. 10

½ÐáâàÞÙÚØ ×Ð ßÞÒØÚÒÐÝØï ............................................................................................................ 151 ½ÐáâàÞÙÚØ ×Ð Òàê×ÚÐ ...................................................................................................................... 153 ÂÞçÚØ ×Ð ÔÞáâêß............................................................................................................................. 153 GPRS.......................................................................

Summary of the content on the page No. 11

¿àÞÜïÝÐ ÝÐáâàÞÙÚØâÕ ÝÐ çÐáÞÒÝØÚÐ......................................................................................... 177 ·ÐÔÐÒÐÝÕ ÝÐ ÐÛÐàÜÐ........................................................................................................................ 177 ¿ÕàáÞÝÐÛØ×ØàÐÝÕ ÝÐ âÞÝÐ ×Ð ÐÛÐàÜÐ .................................................................................... 178 ÀÕÚÞàÔÕà ...................................................................................................

Summary of the content on the page No. 12

¿àÕÚàÐâïÒÐÝÕ ÝÐ Òàê×ÚÐ................................................................................................................ 192 ½ÐáâàÞÙÚØ ÝÐ ÑàÐã×êàÐ.................................................................................................................. 192 ¸ÓàØ........................................................................................................................................................... 194 12.ÁÒêà×ÒÐÝÕ.............................................

Summary of the content on the page No. 13

·Ð ÒÐèÐâÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâ ¿àÞçÕâÕâÕ âÕ×Ø ÛÕáÝØ ØÝáâàãÚæØØ. ½ÕáßÐ×ÒÐÝÕâÞ ÝÐ ØÜ ÜÞÖÕ ÔÐ ÑêÔÕ ÞßÐáÝÞ ØÛØ ßàÞâØÒÞ×ÐÚÞÝÝÞ. ·Ð ÔÞßêÛÝØâÕÛÝÐ ØÝäÞàÜÐæØï ßàÞçÕâÕâÕ æïÛÞâÞ àêÚÞÒÞÔáâÒÞ. ²º»ÎDz°¹Âµ Á°¼¾ º¾³°Â¾ µ ±µ·¾¿°Á½¾ ½Õ ÒÚÛîçÒÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞÓÐâÞ Ø×ßÞÛ×ÒÐÝÕâÞ ÝÐ ÑÕ×ÖØçÝØ âÕÛÕäÞÝØ Õ ×ÐÑàÐÝÕÝÞ ØÛØ ÜÞÖÕ ÔÐ ßàØçØÝØ áÜãéÕÝØï ØÛØ ÞßÐáÝÞáâØ. ½° ¿ÊÀ²¾ ¼ÏÁ¾ ±µ·¾¿°Á½¾Á ½° ´²¸¶µ½¸µÂ¾ ÁßÐ×ÒÐÙâÕ ÒáØçÚØ ÜÕáâÝØ ×ÐÚÞÝØ. ÀêæÕâÕ ÒØ ÒØÝÐÓØ âàïÑÒÐ ÔÐ áÐ áÒÞÑÞÔÝØ ×Ð ãßàÐÒÛïÒÐÝÕ ÝÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛÐ, ÔÞÚÐâÞ èÞäØàÐâÕ. ²ÐèØïâ ßêàÒ

Summary of the content on the page No. 14

¸·º»ÎDz°¹Âµ ² ±»¸·¾Á ´¾ ²·À¸²½¸ À°±¾Â¸ ÁßÐ×ÒÐÙâÕ ÒáØçÚØ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ½Õ Ø×ßÞÛ×ÒÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞÓÐâÞ áÕ ßàÞÒÕÖÔÐâ Ò×àØÒÝØ àÐÑÞâØ. ¸·¿¾»·²°¹Âµ À°·Ã¼½¾ ¸×ßÞÛ×ÒÐÙâÕ ßàÞÔãÚâÐ áÐÜÞ Ò ÝÞàÜÐÛÝÞ ßÞÛÞÖÕÝØÕ, ÚÐÚâÞ Õ ÞÑïáÝÕÝÞ Ò ÔÞÚãÜÕÝâÐæØïâÐ Üã. ½Õ ÔÞÚÞáÒÐÙâÕ ÐÝâÕÝÐâÐ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâ. º²°»¸Ä¸Æ¸À°½ ÁµÀ²¸· ÁÐÜÞ ÚÒÐÛØäØæØàÐÝ áÕàÒØ×ÕÝ ßÕàáÞÝÐÛ ÜÞÖÕ ÔÐ ØÝáâÐÛØàÐ ØÛØ àÕÜÞÝâØàÐ âÞ×Ø ßàÞÔãÚâ. °ºÁµÁ¾°À¸ ¸ ±°ÂµÀ¸¸ ¸×ßÞÛ×ÒÐÙâÕ áÐÜÞ ÞÔÞÑàÕÝØ ÐÚáÕáÞÐàØ Ø ÑÐâÕàØØ. ½Õ áÒêà×ÒÐÙâÕ ÝÕáêÒÜÕáâØÜØ ßàÞÔãÚâØ. ²¾´¾ÃÁ¾¹Ç¸²

Summary of the content on the page No. 15

■ ¸ÝäÞàÜÐæØï ×Ð ÒÐèÕâÞ ãáâàÞÙáâÒÞ ±Õ×ÖØçÝÞâÞ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÞßØáÐÝÞ Ò âÞÒÐ àêÚÞÒÞÔáâÒÞ, Õ ÞÔÞÑàÕÝÞ ×Ð Ø×ßÞÛ×ÒÐÝÕ Ò ÜàÕÖØâÕ EGSM 900, GSM 1800 Ø GSM 1900. ·Ð ßÞÒÕçÕ ØÝäÞàÜÐæØï ÞâÝÞáÝÞ ÜàÕÖØâÕ áÕ áÒêàÖÕâÕ á ÒÐèØï ÔÞáâÐÒçØÚ ÝÐ ãáÛãÓØ. ºÞÓÐâÞ Ø×ßÞÛ×ÒÐâÕ äãÝÚæØØâÕ ÝÐ âÞÒÐ ãáâàÞÙáâÒÞ, áßÐ×ÒÐÙâÕ ×ÐÚÞÝØâÕ Ø ×ÐçØâÐÙâÕ ÛØçÝØï ÖØÒÞâ Ø ×ÐÚÞÝÝØâÕ ßàÐÒÐ ÝÐ ÔàãÓØâÕ. ¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ: ·Ð ÔÐ Ø×ßÞÛ×ÒÐâÕ äãÝÚæØØâÕ ÝÐ âÞÒÐ ãáâàÞÙáâÒÞ, á Ø×ÚÛîçÕÝØÕ ÝÐ ÐÛÐàÜÕÝØï çÐáÞÒÝØÚ, ãáâàÞÙáâÒÞâÞ âàïÑÒÐ ÔÐ ÑêÔÕ ÒÚÛîçÕÝÞ. ½Õ ÒÚÛ

Summary of the content on the page No. 16

ÂÞÒÐ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔêàÖÐ ßàÞâÞÚÞÛØ WAP 2.0 (HTTP Ø SSL), ÚÞØâÞ àÐÑÞâïâ á TCP/IP ßàÞâÞÚÞÛØ. ½ïÚÞØ äãÝÚæØØ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÐ áÕ ÝãÖÔÐïâ Þâ ßÞÔÔàêÖÚÐ ÝÐ âÕ×Ø âÕåÝÞÛÞÓØØ Þâ ÜàÕÖÐâÐ. ■ ¾ÑéÐ ßÐÜÕâ ÁÛÕÔÝØâÕ äãÝÚæØØ Ò âÞÒÐ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕ ÔÐ Ø×ßÞÛ×ÒÐâ ÞÑéÐ ßÐÜÕâ: ÚÞÝâÐÚâØ, âÕÚáâÞÒØ áêÞÑéÕÝØï Ø ÜãÛâØÜÕÔØÙÝØ áêÞÑéÕÝØï, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø âÞÝÞÒÕ ÝÐ ×ÒêÝÕÝÕ, TM ÒØÔÕÞàÕÚÞàÔÕà, RealOne Player , ÚÐÛÕÝÔÐà, ÑÕÛÕÖÚØ ×Ð ×ÐÔÐçØ Ø Ø×âÕÓÛÕÝØ ßàØÛÞÖÕÝØï. ¸×ßÞÛ×ÒÐÝÕâÞ ÝÐ ÕÔÝÐ ØÛØ ßÞÒÕçÕ Þâ âÕ×Ø äãÝÚæØØ ÜÞÖÕ ÔÐ ÝÐÜÐÛØ ÝÐÛØçÝ

Summary of the content on the page No. 17

¾ÑéÐ ØÝäÞàÜÐæØï ■ ÁâØÚÕàØ Ò ßàÞÔÐÖÑÕÝØï ßÐÚÕâ ÁâØÚÕàØâÕ, ÒÚÛîçÕÝØ Ò ÓÐàÐÝæØÞÝÝÐâÐ ÚÐàâÐ ÝÐ ßàÞÔÐÖÑÕÝØï ßÐÚÕâ, áêÔêàÖÐâ ÒÐÖÝÐ ØÝäÞàÜÐæØï ×Ð ßÞÔÔàêÖÚÐ Ø ÞÑáÛãÖÒÐÝÕ ÝÐ ÚÛØÕÝâÐ. ¿àÞÔÐÖÑÕÝØïâ ßÐÚÕâ áêÔêàÖÐ áêéÞ âÐÚÐ ØÝäÞàÜÐæØï ×Ð âÞÒÐ ÚÐÚ ÔÐ Ø×ßÞÛ×ÒÐâÕ áâØÚÕàØâÕ. ■ ºÞÔÞÒÕ ×Ð ÔÞáâêß ¿¸½-ÚÞÔ ¿¸½-ÚÞÔêâ (¿ÕàáÞÝÐÛÕÝ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÕÝ ÝÞÜÕà, Þâ 4 ÔÞ 8 æØäàØ) ßÞÜÐÓÐ ÔÐ ßàÕÔßÐ×ØâÕ ÒÐèÐâÐ Á¸¼-ÚÐàâÐ Þâ ÝÕÞâÞàØ×ØàÐÝÞ Ø×ßÞÛ×ÒÐÝÕ. ¾ÑØÚÝÞÒÕÝÞ ¿¸½-ÚÞÔêâ áÕ ßàÕÔÞáâÐÒï ×ÐÕÔÝÞ áêá Á¸¼-ÚÐàâÐâÐ. ÁÛÕÔ âàØ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕ

Summary of the content on the page No. 18

ºÞÔ ×Ð ×ÐÚÛîçÒÐÝÕ ºÞÔêâ ×Ð ×ÐÚÛîçÒÐÝÕ (5 æØäàØ) ÜÞÖÕ ÔÐ áÕ Ø×ßÞÛ×ÒÐ ×Ð ×ÐÚÛîçÒÐÝÕ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÚÛÐÒØÐâãàÐâÐ, ×Ð ÔÐ áÕ ßàÕÔÞâÒàÐâØ ÝÕàÐ×àÕèÕÝÐ ãßÞâàÕÑÐ. ÄÐÑàØçÝÐâÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ÝÐ ÚÞÔÐ ×Ð ×ÐÚÛîçÒÐÝÕ Õ 12345. ·Ð ÔÐ Ø×ÑÕÓÝÕâÕ ÝÕàÐ×àÕèÕÝÐ ãßÞâàÕÑÐ ÝÐ ÒÐèØï âÕÛÕäÞÝ, áÜÕÝÕâÕ ÚÞÔÐ ×Ð ×ÐÚÛîçÒÐÝÕ. ¿Ð×ÕâÕ ÝÞÒØï áØ ÚÞÔ Ò âÐÙÝÐ Ø ÓÞ áêåàÐÝÕâÕ ÝÐ áØÓãàÝÞ ÜïáâÞ ÞâÔÕÛÝÞ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ áØ. ¿Ãº Ø ¿Ãº2-ÚÞÔÞÒÕ ¿Ãº-ÚÞÔêâ (¿ÕàáÞÝÐÛÕÝ ÔÕÑÛÞÚØàÐé ÚÛîç, 8 æØäàØ) áÕ Ø×ØáÚÒÐ ×Ð áÜïÝÐ ÝÐ ÑÛÞÚØàÐÝ ¿¸½-ÚÞÔ. ¿Ãº2 ÚÞÔêâ Õ ÝÕÞ

Summary of the content on the page No. 19

1. ºÐÚ ÔÐ ×ÐßÞçÝÕÜ ·ÐÑÕÛÕÖÚÐ: ¿àÕÔØ ÔÐ áÒÐÛØâÕ ßÐÝÕÛÐ, ÒØÝÐÓØ Ø×ÚÛîçÒÐÙâÕ ×ÐåàÐÝÒÐÝÕâÞ Ø ×ÐàïÔÝÞâÞ ãáâàÞÙáâÒÞ ØÛØ Òàê×ÚÐâÐ á ÔàãÓØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¸×ÑïÓÒÐÙâÕ ÔÞßØàÐ á ÕÛÕÚâàÞÝÝØ ÚÞÜßÞÝÕÝâØ ßàØ áÜïÝÐ ÝÐ ßÐÝÕÛØâÕ. ²ØÝÐÓØ ÔàêÖâÕ Ø ßÞÛ×ÒÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞâÞ á ßÞáâÐÒÕÝØ ßÐÝÕÛØ. ■ ¿ÞáâÐÒïÝÕ ÝÐ Á¸¼-ÚÐàâÐ Ø ¼ãÛâØÜÕÔØÙÝÐ ÚÐàâÐ 1. ¾âÒÞàÕâÕ ßÐÝÕÛÐ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÐ: ¾ÑêàÝÕâÕ âÕÛÕäÞÝÐ á ÓàêÑ ÚêÜ ÒÐá, ÝÐâØáÝÕâÕ ×ÐÚÛîçÐÛÚÐâÐ ßÞ ßÞáÞÚÐ ÝÐ áâàÕÛÚÐâÐ Ø ÒÔØÓÝÕâÕ ßÐÝÕÛÐ. 2. ¾âÒÞàÕâÕ ÔêàÖÐçÐ ÝÐ ÚÐàâÐâÐ á ßÐÜÕâ, ÚÐâÞ ÓÞ Ý

Summary of the content on the page No. 20

3. ¿ÞáâÐÒÕâÕ ÜãÛâØÜÕÔØÙÝÐâÐ ÚÐàâÐ á ÝÐÜÐÛÕÝ àÐ×ÜÕà (RS-MMC) Ò áÛÞâÐ ÝÐ ÔêàÖÐçÐ. ÃÒÕàÕâÕ áÕ, çÕ áÚÞáÕÝØïâ êÓêÛ Ø ×ÛÐâÝÐâÐ ÚÞÝâÐÚâÝÐ ÞÑÛÐáâ ÝÐ ÜãÛâØÜÕÔØÙÝÐâÐ ÚÐàâÐ á ÝÐÜÐÛÕÝ àÐ×ÜÕà (RS-MMC) áÐ ÞÑêàÝÐâØ ÝÐÔÞÛã. 4. ·ÐâÒÞàÕâÕ ÔêàÖÐçÐ ÝÐ ÚÐàâÐâÐ á ßÐÜÕâ, ÚÐâÞ ÓÞ ÝÐâØáÝÕâÕ ÝÐÔÞÛã, ÔÞÚÐâÞ áÕ ×ÐÚÛîçØ. 5. ¸×àÐÒÝÕâÕ ßÞ×ÛÐâÕÝØâÕ ÚÞÝâÐÚâØ ÝÐ ÑÐâÕàØïâÐ áêá áêÞâÒÕâáâÒÐéØâÕ ØÜ ÚÞÝÕÚâÞàØ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÝÐâØáÝÕâÕ ßàÞâØÒÞßÞÛÞÖÝØï ÚàÐÙ ÝÐ ÑÐâÕàØïâÐ, ÔÞÚÐâÞ éàÐÚÝÕ ÝÐ ÜïáâÞ. 6. ·ÐâÒÞàÕâÕ ßÐÝÕÛÐ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÐ.


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Nokia 002P132 Cell Phone 26
2 Nokia 103 Cell Phone 92
3 Nokia 1006 Cell Phone 75
4 Nokia 1101 Cell Phone 46
5 Nokia 101 Cell Phone 69