Sony Ericsson Z300I user manual

User manual for the device Sony Ericsson Z300I

Device: Sony Ericsson Z300I
Size: 1,83 MB
Date of adding : 2013-06-10 14:03:12
Number of pages: 83
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Sony Ericsson Z300I. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Sony Ericsson Z300I.

For your convenience

If looking through the Sony Ericsson Z300I user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSony Ericsson Z300I on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Sony Ericsson Z300I to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Sony Ericsson Z300I user manual
Advertisement
« Page 1 of 83 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Sony Ericsson Z300I but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Sony Ericsson Z300I. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Summary of the content on the page No. 2

Obsah Seznámení s telefonem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 P řehled systému menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Osobní nastavení telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summary of the content on the page No. 3

Sony Ericsson GSM 900/1800 Tuto uživatelskou p říru čku vydala spole čnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a zm ěny této uživatelské p říru čky z d ůvodu tiskových chyb, nep řesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení program ů a vybavení mohou být zpracovány pouze spole čností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozorn ění. Tyto zm ěny budou zahrnuté v nových vydáních této uživatelské p říru čky. Všechna práva vyhraz

Summary of the content on the page No. 4

patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v r ůzných zemích sv ěta. Tento mobilní telefon je vybaven funkcí pro stahování, ukládání a p ředávání dodate čného obsahu, nap říklad vyzván ění. Použití takového obsahu m ůže být omezeno nebo vylou čeno právy t řetích stran, v četn ě (nikoliv však pouze) omezení vyplývajících z p říslušných zákon ů. Uživatel telefonu, nikoli spole čnost Sony Eri

Summary of the content on the page No. 5

Seznámení s telefonem Sluchátko Displej Tla čítko Tla čítko NE ANO Naviga ční Tla čítka tla čítko hlasitosti Tla čítko Funk ční pro výmaz tla čítko Zapnutí/ Mikrofon vypnutí 4 This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use.

Summary of the content on the page No. 6

Složení telefonu P řed použitím telefonu je nutné: • vložit kartu SIM, • vložit a nabít baterii. Symboly použité v uživatelské p říru čce V této uživatelské p říru čce se používají následující symboly: } Pomocí naviga čního tla čítka p řejd ěte na možnost a vyberte ji. % Další informace naleznete na stránce xx. D ůležité upozorn ění Poznámka Tento symbol ozna čuje službu nebo funkci závislou na síti nebo p ředplacených službách. Z tohoto d ůvodu nemusí být všechna menu telefonu dostupná. Da

Summary of the content on the page No. 7

Postup vložení karty SIM a nabití baterie ≈ 30 min. ≈ 4 hod. 6 This is the Internet version of the user’s guide © Print only for private use. BKB 193 199/y rrr S/N XXXXXXAABBCC yyWwww

Summary of the content on the page No. 8

1 Podle obrázku sejm ěte kryt baterie. 2 Vložte kartu SIM. Zkontrolujte, zda je karta SIM umíst ěna pod st říbrnými držáky. 3 Umíst ěte baterii na zadní stranu telefonu tak, aby byla štítkem nahoru a aby konektory byly proti sob ě. 4 Podle obrázku umíst ěte kryt baterie a zasu ňte ho na místo. 5 Pomocí symbolu blesku p řipojte nabíje čku k telefonu. Symbol blesku na konektoru nabíje čky musí směřovat nahoru. 6 P ři nabíjení m ůže trvat až t řicet minut, než se na displeji zobrazí ikona bat

Summary of the content on the page No. 9

Zapnutí nebo vypnutí telefonu Zapnutí/ vypnutí •Otev řete telefon. Stiskn ěte a p řidržte tla čítko . • Je-li požadován kód PIN, zadejte jej. • Chcete-li telefon vypnout, stiskn ěte a p řidržte tla čítko . Uskute čn ění a p řijetí hovoru •Otev řete telefon, zadejte sm ěrové číslo oblasti a telefonní číslo. Hovor uskute čníte stisknutím tla čítka } ANO. • } NE nebo zav řením telefonu ukon čete hovor. • Když telefon vyzvání, p řijm ěte hovor otev řením telefonu nebo } ANO. Vým ěna krytu Style-Up

Summary of the content on the page No. 10

Ikony Následující ikony se zobrazují na pracovní ploše a v pohotovostním režimu. Ukazuje stav baterie. Ukazuje intenzitu signálu sít ě GSM. Hovory – práce s dobou a cenou hovoru a aktivními hovory. Služby Internetu – umož ňuje přístup ke službám Internetu. Vlastní menu – zde m ůžete vytvo řit vlastní menu obsahující nej čast ěji používané funkce. Zábava a hry – hry a aplikace. Zprávy – práce s textovými zprávami (SMS), obrázkovými zprávami (MMS) a hlasovými zprávami. Budíky – budík a opako

Summary of the content on the page No. 11

Procházení systémem menu Hlavní menu se zobrazují na ploše v podob ě ikon. • Stisknutím (naviga čního tla čítka) p řejdete na pracovní plochu nebo vyberete zvýrazn ěné položky. • Chcete-li procházet menu, použijte tla čítka . • Chcete-li v menu p řejít o úrove ň zp ět, stiskn ěte tla čítko NE. • Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskn ěte a přidržte tla čítko NE. Zkratky K p římému p řechodu na ur čitou funkci z pohotovostního režimu m ůžete použít tla čítka . Úprava zkra

Summary of the content on the page No. 12

P řehled systému menu 1.Hovory 2.Služby Internetu 3.Vlastní menu Zmeškané hovory Sony Ericsson Navig. tla č. nahoru Seznam volání Záložky Navig. tla č. vpravo Ovládání hovor ů Doru čené push Navigace tla č. dol ů Čas a cena Zadat adresu Navigace tla č. Další volání Návrat vlevo Možnosti Vybrat profil Up řesnit Možnosti 4.Zábava a hry 5.Zprávy 6.Budíky Hry Zpráva SMS Oby čejný budík Vlastní obrázky Zpráva MMS Opakovaný budík Další obrázky Volat hlas. schrán. Vlastní zvuky Informace z oblasti Dal

Summary of the content on the page No. 13

Jazyk telefonu V ětšina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk zem ě, kde byla karta SIM zakoupena. V opa čném případ ě je p ředem nastaveným jazykem angli čtina. V pohotovostním režimu lze vždy vybrat nastavení Automaticky stisknutím tla čítek 8888 . V pohotovostním režimu lze vždy vybrat nastavení Angli čtina stisknutím tla čítek 0000 . Zm ěna jazyka telefonu 1 } Nastavení } ANO } Jazyk } ANO } Jazyk menu } ANO. 2 Vyberte jazyk a } ANO. Chcete-li vybrat položku, m ůže

Summary of the content on the page No. 14

Zadávání písmen a znak ů P ři psaní zpráv a poznámek existují dva zp ůsoby zadávání písmen a znak ů: • textový vstup multitap, • textový vstup T9™. Zadání znak ů pomocí textového vstupu multitap •Stiskn ěte tla čítka – tolikrát, až se na displeji zobrazí požadovaný znak. • Stisknutím tla čítka p řepnete mezi velkými a malými písmeny. • Chcete-li zadat číslice, stiskn ěte a p řidržte tla čítko – . • Chcete-li odstranit písmena a číslice, stiskn ěte tla čítko . •B ěžná interpunk ční znam

Summary of the content on the page No. 15

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9 1 Pokud nap říklad chcete napsat slovo “Jane”, stiskn ěte tla čítka , , a . 2 Pokud se zobrazí požadované slovo, stisknutím tla čítka slovo p řijmete a p řidáte mezeru. Chcete-li p řijmout slovo, aniž byste vkládali mezeru, stiskn ěte tla čítko . Pokud zobrazené slovo není požadované slovo, zobrazíte alternativní slova opakovaným stisknutím tla čítka nebo . 3 Pokra čujte v psaní zprávy. Pokud chcete zadat te čku nebo jiná interpunk ční znaménka

Summary of the content on the page No. 16

Telefonování Uskute čn ění a p řijímání hovor ů Chcete-li telefonovat a p řijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sít ě, % 8 Zapnutí nebo vypnutí telefonu. Máte-li p ředplacenou službu identifikace volajícího čísla a sí ť toto číslo identifikuje, zobrazí se na displeji. Pokud je toto číslo uložené v telefonním seznamu, zobrazí se na displeji jméno a číslo. Pokud je p říchozí volání uskute čněno z čísla se skrytou identifikací, zobrazí se na displeji zpráva Utaj

Summary of the content on the page No. 17

Aktivace a deaktivace funkce p řijetí otev řením 1 } Nastavení } ANO } Funkce krytu } ANO. 2 } Aktivní kryt nebo Vypnuto } ANO. Zm ěna hlasitosti sluchátka b ěhem hovoru Stiskn ěte tla čítko nebo . Kontrola zmeškaných hovor ů 1 Zobrazuje-li se zpráva Zmeškané hovory:, zobrazíte zmeškané hovory stisknutím tla čítka } ANO. 2 Chcete-li vyto čit číslo, p řejd ěte na n ěj v seznamu a } ANO. Uskute čn ění mezinárodního hovoru 1 Stiskn ěte a p řidržte tla čítko , dokud se na displeji nezobrazí zna

Summary of the content on the page No. 18

Uskute čn ění tís ňového volání Zadejte nap říklad číslo 112 (mezinárodní tís ňové číslo) a } ANO. N ěkte ří provozovatelé sít ě mohou vyžadovat vložení karty SIM a v n ěkterých p řípadech také zadání kódu PIN. Zobrazení místních tís ňových čísel } Telefonní seznam } ANO } Speciální čísla } ANO } Tís ňová čísla } ANO. Seznam volání Čísla naposledy uskute čn ěných a p říchozích hovor ů se ukládají do seznamu volání. Vyto čení čísla ze seznamu volání V pohotovostním režimu } ANO, přejd ěte n

Summary of the content on the page No. 19

3 Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit, a } ANO. 4 Zadejte jméno, které chcete p ři řadit k telefonnímu číslu, a } ANO % 13 Zadávání písmen a znak ů. 5 } ANO znovu, abyste položku uložili na nabídnutou pozici. Obrázky a osobní vyzván ění K položkám telefonního seznamu je možné p řidat obrázky a vyzván ění. P řidání obrázku k položce telefonního seznamu 1 } Telefonní seznam } ANO } Obrázek } ANO. 2 } P řidat nové? } ANO. 3 Chcete-li p řejít do telefonního seznamu, } ANO. P řejd ěte k p

Summary of the content on the page No. 20

Rychlé vytá čení Na pozice – v telefonu m ůžete uložit čísla a potom je snadno vyto čit. Postup rychlého vytá čení V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a } ANO. Zkratky na položky telefonního seznamu V pohotovostním režimu m ůžete najít položku, která za číná prvním nebo nejbližším následujícím písmenem na p říslušném tla čítku, stisknutím a p řidržením jednoho z tla čítek – . Potvrzení uložení čísla Pokud je zapnutá funkce Nabízet uložení, zobrazí se p ři ukládání čísla, které


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Sony Ericsson 750 Cell Phone 57
2 Sony Ericsson AE/LZT 108 6258 R5A Cell Phone 23
3 Sony Ericsson Akono HBH-602 Cell Phone 56
4 Sony Ericsson Cell Phone Cell Phone 17
5 Sony Ericsson CINCINNATI BELL T290 Cell Phone 16