Epson All in One Printer M00037903VI user manual

User manual for the device Epson All in One Printer M00037903VI

Device: Epson All in One Printer M00037903VI
Size: 4,55 MB
Date of adding : 2014-04-22 12:38:03
Number of pages: 122
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Epson All in One Printer M00037903VI. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Epson All in One Printer M00037903VI.

For your convenience

If looking through the Epson All in One Printer M00037903VI user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualEpson All in One Printer M00037903VI on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Epson All in One Printer M00037903VI to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Epson All in One Printer M00037903VI user manual
Advertisement
« Page 1 of 122 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Epson All in One Printer M00037903VI but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Epson All in One Printer M00037903VI. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Hứớng d ẫn S ử d ụng Software
Tổng quan
Mô t ả v ề các tính n ăng c ủa TM-T82 Software Installer.
Cài đặt
Mô t ả v ề vi ệc cài đặt và g ỡ cài đặt.
S ử d ụng Trình đi ều khi ển Máy in
Mô t ả v ề cách in nhanh và nh ững ch ức n ăng h ữu ích.
TM-T82 Utility
Mô t ả v ề TM-T82 Utility.
Thông tin Phát tri ển Ứng d ụng
Mô t ả cách đi ều khi ển máy in và nh ững thông tin c ần thi ết.
M00037903VI
Rev. D

Summary of the content on the page No. 2

C ẩn tr ọng • Không đư ợc tái tạo, l ưu gi ữ trong m ột h ệ th ống l ưu tr ữ, ho ặc chuy ển đi b ất c ứ thành ph ần nào c ủa tài li ệu này dưới b ất c ứ hình th ức ho ặc b ằng b ất c ứ ph ương ti ện, đi ện t ử, máy móc, sao chép, thu l ại ho ặc cách khác mà không có v ăn b ản cho phép tr ước c ủa Seiko Epson Corporation. •N ội dung c ủa tài li ệu này có th ể thay đổi mà không c ần thông báo. Vui lòng liên h ệ chúng tôi để bi ết thông tin mới nh ất. •M ặc dù đã h ết s ức th ận tr ọng trong vi

Summary of the content on the page No. 3

Để Đảm b ảo An toàn Ý ngh ĩa các Bi ểu tượng Các bi ểu tượng trong sách h ướng d ẫn này đư ợc nh ận bi ết theo m ức độ quan tr ọng c ủa chúng nh ư được định ngh ĩa d ưới đây. Xin đọc k ỹ ph ần sau đây trước khi s ử d ụng s ản ph ẩm. Cung c ấp các thông tin mà ph ải đư ợc quan sát th ấy nh ằm tránh làm h ư h ỏng ho ặc gây tr ục tr ặc thi ết b ị c ủa b ạn. Cung c ấp các thông tin quan tr ọng và các l ời khuyên h ữu ích. H ạn ch ế S ử d ụng Khi s ử d ụng s ản ph ẩm này cho nh ững ứng d ụng yêu c

Summary of the content on the page No. 4

Gi ới thi ệu Sách hướng d ẫn này M ục đích c ủa Sách hướng d ẫn Sách h ướng d ẫn này cung c ấp các thông tin v ề cách s ử d ụng đĩa TM-T82 Software & Documents Disc dành cho nh ững người dùng s ản ph ẩm ho ặc các k ỹ s ư phát tri ển có s ử d ụng ph ần m ềm này. M ục l ục Sách h ướng d ẫn Sách h ướng d ẫn g ồm các ph ần sau đây: Ch ương 1 T ổng quan Ch ương 2 Cài đặt Ch ương 3 S ử d ụng Trình đi ều khi ển Máy in Ch ương 4 TM-T82 Utility Ch ương 5 Thông tin Phát tri ển Ứng d ụng 4

Summary of the content on the page No. 5

M ục l ục ■ Để Đảm b ảo An toàn ...............................................................................................3 Ý ngh ĩa các Bi ểu t ượng ............................................................................................................................3 ■ H ạn ch ế S ử d ụng .....................................................................................................3 ■ Gi ới thi ệu Sách h ướng d ẫn này .........................................................

Summary of the content on the page No. 6

G ỡ cài đặt EpsonNet Config .................................................................................................................. 45 G ỡ cài đặt TM Virtual Port Driver ........................................................................................................... 46 G ỡ cài đặt EpsonNet Simple Viewer...................................................................................................... 46 G ỡ cài đặt OPOS ADK................................................

Summary of the content on the page No. 7

■ Dao c ắt gi ấy t ự động .............................................................................................83 T ạo Cài đặt Dao c ắt gi ấy T ự động..........................................................................................................83 TM-T82 Utility ....................................................................85 ■ T ổng quan .............................................................................................................85 ■ Kh ởi động TM-T82 Ut

Summary of the content on the page No. 8

8

Summary of the content on the page No. 9

Ch ương 1 T ổng quan T ổng quan Chương này mô t ả đặc tính k ỹ thu ật c ủa TM-T82 Software & Documents Disc. TM-T82 Software Installer TM-T82 Software Installer cho phép b ạn cài đặt nhi ều lo ại trình đi ều khi ển khác nhau và các ti ện ích dành cho máy in TM-T82. 1 Trình đi ều khi ển và các Ti ện ích s ẽ được cài đặt Trình đi ều khi ển ❏ Advanced Printer Driver Trình đi ều khi ển máy in trong Windows. Các phiên b ản sau đây đư ợc cung c ấp. • Advanced Printer Driver Phiên b ản 4.xx ❏ UPOS Có

Summary of the content on the page No. 10

H ệ đi ều hành h ỗ tr ợ D ưới đây li ệt kê các h ệ điều hành đư ợc h ỗ tr ợ để ch ạy các trình đi ều khi ển và ti ện ích c ủa TM-T82. *1 ❏ Windows 8 (32 bit / 64 bit ) *2 ❏ Windows 7 SP1 (32 bit / 64 bit ) *2 ❏ Windows Vista SP2 (32 bit / 64 bit ) ❏ Windows XP SP3 (32 bit) *1 ❏ Windows 2000 *1 ❏ Windows Server 2012 (64 bit ) *2 ❏ Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit ) *2 ❏ Windows Server 2008 SP2 (32 bit / 64 bit ) *3 ❏ Windows Embedded for Point of Service *3 ❏ Windows Embedded POSReady 2009

Summary of the content on the page No. 11

Ch ương 1 T ổng quan H ạn ch ế S ử d ụng Nhi ều Trình đi ều khi ển trên Cùng H ệ th ống TM-T82 Software Installer có th ể không cài đặt trình đi ều khi ển, ho ặc n ếu trình đi ều khi ển không th ể cài đặt được, vi ệc k ết h ợp trình đi ều khi ển hi ện có và trình đi ều khi ển m ới cài đặt có th ể không đư ợc h ỗ tr ợ. Tham kh ảo b ảng sau đây. TM‐T82 Software Installer Trước khi trình đi ều khi ển TM-T82 đư ợc cài đặt 1 * * * Advanced Printer Driver Phiên b ản 4.00 đến 4.08 ✱▲ ▲ ▲ Advanced Pri

Summary of the content on the page No. 12

Cách Xem Hướng d ẫn Hướng d ẫn c ủa trình điều khi ển và các ti ện ích c ũng được cài đặt. Để xem các h ướng d ẫn này, truy c ập d ữ li ệu hướng d ẫn nh ư sau. ❏ Advanced Printer Driver Phiên b ản 4 [Start] ‐ [All Programs] ‐ [EPSON] ‐ [EPSON Advanced Printer Driver4] ‐ [Manual] Tùy chọn Cài đặt Nhanh sẽ không cài đặt các hướng dẫn. Cài đặt các hướng dẫn riêng sau  khi hoàn tất Cài đặt Nhanh.  Cài đặt Sách Hướng dẫn Advanced Printer Driver (p.25) ❏ OPOS ADK [Start] ‐ [All Programs] / All apps(Wi

Summary of the content on the page No. 13

Ch ương 1 T ổng quan M ột s ố sai bi ệt tùy theo H ệ đi ều hành N ội dung mô t ả m ột s ố thao tác v ận hành trong sách này có th ể khác nhau tùy theo H ệ đi ều hành. Xem b ảng sau đây. M ục Mô t ả Các màn hình hi ển Các màn hình trong Windows Vista được dùng cho các mô t ả trong sách h ướng d ẫn th ị này. Xác nh ận và cài đặt Windows 8 c ủa trình đi ều khi ển Desktop - Sidebar [Settings] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Devices and máy in Printers] Windows 7 [Start] - [Control Pan

Summary of the content on the page No. 14

Xem H ướng d ẫn Người s ử d ụng và H ướng d ẫn Ph ần m ềm ❏ Hướng d ẫn Ng ười s ử d ụng: Mô t ả cách l ắp đặt ph ần c ứng TM-T82, nh ững thành ph ần kèm theo h ộp, cách v ận chuy ển ph ần c ứng, các tiêu chu ẩn an toàn phù h ợp, các bi ện pháp an toàn và các v ấn đề khác. ❏ Hướng d ẫn Ng ười s ử d ụng Ph ần m ềm (h ướng d ẫn này) Gi ải thích v ề TM-T82 Software & Documents Disc, cách cài đặt trình đi ều khi ển, cách s ử d ụng các ti ện ích và các v ấn đề khác. ❏ Hướng d ẫn Tham chi ếu K ỹ thu

Summary of the content on the page No. 15

Ch ương 1 T ổng quan Xem URL Trang Web H ỗ tr ợ c ủa Epson Trang web này cung c ấp nhi ều lo ại thông tin v ề s ản ph ẩm c ũng nh ư d ịch v ụ t ải v ề trình đi ều khi ển m ới nh ất. Đưa đĩa TM-T82 Software & Documents Disc vào máy vi tính. TM-T82 Software Installer s ẽ 1 được đọc t ự động và màn hình "EPSON TM-T82 Software Installer Ver.1.00" xu ất hi ện. Nh ấp chu ột vào nút [H ỗ tr ợ]. Khi TM-T82 Software Installer không đư ợc đọc t ự động, nh ấn đúp chu ột vào bi ểu tượng [TMInstallNavi.ex

Summary of the content on the page No. 16

16

Summary of the content on the page No. 17

Ch ương 2 Cài đặt Cài đặt Chương này mô t ả cách cài đặt trình điều khi ển máy in và ti ến hành in th ử sau khi cài đặt. Quy trình g ỡ cài đặt c ũng đư ợc cung c ấp. p. 44 •Cài đặt v ới quy ền qu ản tr ị viên h ệ th ống. • Đóng t ất c ả các ứng d ụng đang ch ạy trước khi cài đặt. •N ếu h ệ đi ều hành c ủa bạn là Windows 2000, b ạn không th ể cài đặt Advanced Printer Driver (Trình Đi ều Khi ển Máy In Nâng Cao) b ằng b ộ cài đặt. Do đó, hãy tham kh ảo Thêm máy in vào Máy vi tính Windows 2000

Summary of the content on the page No. 18

Cài đặt Nhanh •Khi cài đặt, ch ỉ k ết n ối m ột máy in vào máy vi tính. Không được k ết n ối nhi ều máy in. •T ắt máy in và sau đó b ắt đầu cài đặt. Đưa đĩa TM-T82 Software & Documents Disc vào máy vi tính. TM-T82 Software Installer s ẽ 1 được đọc t ự động và màn hình "EPSON TM-T82 Software Installer" xu ất hi ện. Nh ấp chu ột vào nút [Cài đặt Ngay]. Ngôn ng ữ hi ển th ị có th ể được thay đổi trong m ục [Ch ọn ngôn ng ữ]. Khi TM-T82 Software Installer không đư ợc đọc t ự động, nh ấn đúp chu ộ

Summary of the content on the page No. 19

Ch ương 2 Cài đặt Màn hình "Ch ọn Ngôn ng ữ Máy in (Resident Character)" xu ất hi ện. Ch ọn ngôn ng ữ cho 4 máy in c ủa b ạn và nh ấp vào nút [Next]. Có th ể ki ểm tra ngôn ng ữ này trong m ục "Resident Character" được in trong b ản t ự in th ử c ủa máy. Để b ắt đầu t ự in th ử, hãy b ật nút ngu ồn trong lúc v ẫn nh ấn gi ữ phím FEED (N ẠP) và n ắp cu ộn gi ấy đang đóng. Ti ếp t ục nh ấn gi ữ nút FEED cho đến khi máy b ắt đầu in. Màn hình "Cài đặt C ổng giao ti ếp" xu ất hi ện. Cài đặt s ẽ t

Summary of the content on the page No. 20

Nh ấp chu ột vào nút [C ổng n ối ti ếp (Serial)]. Đặt c ấu hình cài đặt giao ti ếp, sau đó nh ấp 6 chu ột vào nút [Next]. Ti ến hành sang Bước 8. Ch ọn c ổng COM, Bits per second, Data bits, Parity and Stop bits. Cài đặt giao ti ếp n ối ti ếp c ủa trình điều khi ển c ần ph ải gi ống v ới cài đặt c ủa máy in. Nh ấp vào nút [Ethernet]. 7 Khi máy in đã đư ợc n ối m ạng Ti ến hành sang B ước 9. Khi s ử d ụng Ethernet Nh ấp vào nút [Ch ạy EpsonNet Config] và c ấu hình cài đặt?m ạng c ủa máy in b


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Epson 2500 All in One Printer 31
2 Epson 1000 ICS All in One Printer 21
3 Epson 4450 All in One Printer 13
4 Epson AcuLaser CX11NF All in One Printer 27
5 Epson AcuLaser CX11N All in One Printer 25