Instrukcja obsługi Samsung LE32R8

Instrukcja obsługi dla urządzenia Samsung LE32R8

Urządzenie: Samsung LE32R8
Rozmiar: 1,53 MB
Data dodania: 2014-02-23 16:15:42
Liczba stron: 62
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Samsung LE32R8. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Samsung LE32R8.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Samsung LE32R8 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Samsung LE32R8 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Samsung LE32R8 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Instrukcja obsługi Samsung LE32R8
Advertisement
« Page 1 of 62 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Samsung LE32R8 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Samsung LE32R8. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


LCD TV
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
LE32R8
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD-WIDE
LE37R8
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Kontakt do SAMSUNG WORLD-WIDE
LE40R8
Je żeli masz jakie ś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj si ę z nasz ą infolini ą.
Επικ οινωνήστε με τη SAMSUN

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DTV POUŽÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU Přehled systému nabídky DTV ......................... 32 Dekodér teletextu ............................................. 46 Automatická aktualizace seznamu kanál ů ....... 33 Zobrazení informací teletextu ........................... 47 Ru ční aktualizace seznamu kanál ů .................. 33 Vyhledání ur čité stránky teletextu .................... 47 Úprava oblíbených kanál ů ................................ 34 Použití funkce Fastext k vyhl

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

Seznam sou částí Přesv ědčte se, že sou částí dodávky LCD televizoru jsou i následující položky. Pokud n ěkteré položky chybí, obra ťte se na prodejce. M4 X L16 Dálkový ovlada č 4× šrouby pro a baterie Napájecí kabel Spodní kryt Stojan Had řík na čišt ění stojan (AAA × 2) • Pokyny pro majitele • Záruční list • Bezpe čnostní p říru čka • Registra ční karty Záruční list / Bezpe čnostní p říru čka / Registra ční karty (v n ěkterých zemích nejsou p řiloženy.) V závislosti na modelu nemusí být s

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

Seznámení s ovládacím panelem 1 2 3 4 5 [LE32R86, LE37R86, LE40R86, 6 LE32R88, LE37R88, LE40R88] 7 1 2 3 4 5,6 7 [LE32R87, LE37R87, LE40R87, LE32R89, LE37R89, LE40R89] Tla čítka p ředního panelu Jednotlivá tla čítka se aktivují dotykem na pravé stran ě. Barva i tvar výrobku mohou být r ůzné v závislosti na modelu. SOURCE 1 4 Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními Stisknutím m ůžete p řepínat kanály. zdroji (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, V nabídce na obrazovce m ůžete t

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

Seznámení s konektorovým panelem 12 3 4 5 3 6 @ ! 09 8 7 Zdířka pro napájení Barva i tvar výrobku mohou být r ůzné v závislosti na modelu. Při každém p řipojení externího za řízení k televizoru se ujist ěte, že je jednotka odpojena od sít ě. Při připojení externího za řízení dbejte na to, aby byla zdí řka stejné barvy jako kabel. 1 Připojení set-top boxu, videorekordéru nebo DVD Vstupní Výstup Konektor Video Audio (L/R) RGB Video + Audio (L/R) EXT 1 O O O K dispozici je pouze výstup TV nebo D

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

4 Připojení antény nebo sít ě kabelové televize Pro správné zobrazení televizních kanál ů musí za řízení p řijímat signál z jednoho z následujících zdroj ů: - Venkovní anténa / Sí ť kabelové televize / Satelitní sí ť 5 Připojení karty CI (Common Interface) CARD - V p řípad ě nevložení karty „CI CARD” pro n ěkteré kanály se na obrazovce objeví rušený obraz. - Za p řibližn ě 2~3 minuty se zobrazí p řiřazovací údaje zahrnující telefonní číslo, ID karty CI CARD, ID hostitele a další informace. Poku

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

Seznámení s dálkovým ovlada čem 1 Vybere cílové za řízení, které a Slouží k nahrávání živého se bude ovládat dálkovým vysílání. ovládáním Samsung (TV, (Pouze funkce Anynet+) DVD, STB, CABLE, VCR) (Viz strana 57) (Viz strana 49~51) b P : Další kanál 2 Tlačítko Standby televizoru P : Předchozí kanál 3 Číselná tla čítka pro p římý c Opustit OSD přístup ke kanál ům d Slouží k ovládání kurzoru v 4 Výběr jednomístného/ nabídce. dvoumístného čísla kanálu e Slouží ke zobrazení informací 5 Zobrazí n

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

Vložení baterií do dálkového ovlada če 1. Zvedn ěte kryt na zadní stran ě dálkového ovláda če tak, jak je ukázáno na obrázku. 2. Vložte dv ě baterie velikosti AAA. Póly + a – na koncích baterií musejí odpovídat schématu uvnit ř p řihrádky. 3. Znovu upevn ěte kryt. Pokud nebudete dálkový ovlada č delší dobu používat, vyjm ěte baterie a uložte je na chladném a suchém míst ě. Dálkový ovlada č lze používat ze vzdálenosti až 7 metr ů od televizoru. (Za p ředpokladu obvyklého využití televizoru

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

Plug & Play Při prvním zapnutí televizoru prob ěhne automaticky po sob ě Plug & Play několik základních nastavení. K dispozici jsou následující nastavení. Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou Start Plug & Play fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ov ěřte si u místního OK prodejce, zda m ůžete p řijímat signál DVB-T. I když je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaru čeno zachování kompatibi

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu... Nastavení TV Plug & Play 1. Stiskněte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Jazyk : Čeština Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Nastavení” a poté Čas Režim hry : Vypnuto stiskněte tla čítko ENTER/OK. Modré pozadí : Vypnuto Melodie : Vypnuto 2. Stiskn ěte znovu tla čítko ENTER/OK, čímž vyberete možnost PC Domácí kino na PC : Vypnuto „Plug & Play”. Světelný efekt : TV zapnuta Další 3. Zobrazí se zpráva „Spustit Plug & Play”.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

Ru ční ukládání kanál ů Lze uložit až 100 kanál ů, v četn ě kanál ů p řijímaných prost řednictvím kabelových sítí. Při ru čním ukládání kanál ů m ůžete ur čit: zda uložit či neuložit každý nalezený kanál, číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete ozna čit. 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Ru ční ukládání” a poté stiskn ěte tla čítko E

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

Nastavení seznam ů kanál ů Nastavte kanály podle vlastní volby. Seznam kanál ů Můžete snadno odstranit, p řidat nebo uzamknout požadovaný P 1 C3 kanál. 1 / 10 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Program Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté 0 C-- stiskněte tla čítko ENTER/OK. 1 C3 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Správce kanál ů” a 2 BBC 1 poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. 3 C74 3. Dalším stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

Uspo řádání uložených kanál ů Můžete zam ěnit čísla dvou kanál ů, abyste tak: TV Kanál upravili číselné po řadí, ve kterém byly kanály automaticky Zem ě : Belgie Automatické ukládání uloženy, Ru ční ukládání Správce kanál ů přiřadili nej čast ěji sledovaným kanál ům snadno Tříd ĕní zapamatovatelná čísla. Jméno Jemné lad ění 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Zesilovač signálu : Vypnuto Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté stiskn

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

Jemné vylad ění p říjmu kanálu Pomocí jemného lad ění manuáln ě nastavte optimální p říjem TV Kanál kanálu. Země : Belgie Automatické ukládání 1. Pomocí číselných tla čítek p římo zvolte kanál, který chcete jemn ě Ru ční ukládání Správce kanál ů vyladit. Tříd ĕní Jméno 2. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Jemné lad ění Zesilovač signálu : Vypnuto Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté stiskněte tla čítko ENTER/OK. 3. Pomocí tla čítka

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

Zm ěna standardu obrazu Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim TV Obraz požadavk ům. Režim : Dynamický 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Kontrast 100 Jas 50 Stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”. Ostrost 75 Barvy 55 2. Dalším stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Režim”. Odstín Z50 Č50 Teplota barev : Studené barvy1 3. Pomocí tla čítka nebo vyberte požadovaný obrazový efekt. Podrobné nastavení Podsv

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

Zm ěna teploty barev Vyberte barevný tón, který je pro vaše o či nejp říjemnější. TV Obraz 1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle Režim : Dynamický Kontrast 100 pokyn ů 1 až 3 v části „Zm ěna standardu obrazu”. (Na stran ě 15) Jas 50 Ostrost 75 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Teplota barev” a Barvy 55 Odstín Z50 Č50 poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení 3. Pomocí tla čítka n

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

Konfigurace podrobných nastavení obrazu Vyberte barevný tón, který je pro vaše o či nejp říjemnější. Obraz TV Režim : Dynamický 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Kontrast 100 2. Stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”. Jas 50 Ostrost 75 3. Pomocí tla čítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Podrobné Barvy 55 Odstín Z50 Č50 nastavení” a poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení 4. Požadovanou možno

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

Zm ěna velikosti obrazu Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim TV Obraz požadavk ům. Další Formát : Automat. formát 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Režim obrazu : 16 : 9 Digitální NR : Vypnuto Stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”. Aktivní barva : Vypnuto 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Formát” a poté DNle : Vypnuto Movie Plus : Vypnuto stiskněte tla čítko ENTER/OK. Obnovit : OK 3. Požadovanou volbu vyberte stisk

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

Zastavení aktuálního obrazu Stisknutím tla čítka STILL zastavíte pohybující se obraz a zobrazíte nehybný snímek. Dalším stisknutím tla čítka akci zrušíte. Výb ěr režimu obrazu Při nastavení velikosti obrazu na možnost Automat. formát TV Obraz v širokoúhlé televizi s úhlop říčkou 16:9, m ůžete nastavit Další velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) Formát : Automat. formát Režim obrazu : 16 : 9 nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské Digitální NR : Vypnuto

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

Digitální NR / Aktivní barva / DNIe / Movie Plus Pokud je signál p řijímaný vaším televizorem slabý, m ůžete TV Obraz aktivovat funkci Digital Noise Reduction (Digitální redukce Další Formát : Automat. formát šumu). Tím se omezí vliv atmosférických poruch a p řípadné Režim obrazu : 16 : 9 vícenásobné zobrazování prvk ů na obrazovce. Digitální NR : Vypnuto Aktivní barva : Vypnuto 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. DNle : Vypnuto Movie Plus : Vypnuto Stisknutím tla


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Samsung 400FP-3 Flat Panel Television 340
2 Samsung 32IN Flat Panel Television 306
3 Samsung 350 BN68 Flat Panel Television 444
4 Samsung 320TSn-3 Flat Panel Television 58
5 Samsung 400MX-3 Flat Panel Television 64