Manual do usuário Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12

Manual para o dispositivo Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12

Dispositivo: Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12
Tamanho: 7,25 MB
Data de adição: 2014-08-17 13:53:25
Número de páginas: 32
Imprimir o manual

Baixar

Como usar?

Nosso objetivo é fornecer-lhe o mais rapidamente possível o acesso ao conteúdo contido no manual de instruções para Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12. Usando a pré-visualização online, você pode visualizar rapidamente o índice e ir para a página onde você vai encontrar a solução para seu problema com Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12.

Para sua conveniência

Se a consulta dos manuais Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12 diretamente no site não for conveniente para você, você tem duas soluções possíveis:

  • Visualização em tela cheia - Para visualizar facilmente o manual do usuário (sem baixá-lo para seu computador), você pode usar o modo de tela cheia. Para começar a visualização do manual Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12 no modo de tela cheia, use o botão Tela cheia.
  • Download para seu computador - você também pode baixar o manual Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12 em seu computador e mantê-lo em suas coleções. No entanto, se você não quer perder espaço no seu dispositivo, você sempre pode baixá-lo no futuro a partir de ManualsBase.
Manual do usuário Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12
Advertisement
« Page 1 of 32 »
Advertisement
Versão para impressão

Muitas pessoas preferem ler os documentos não na tela, mas na versão impressa. A opção de imprimir o manual também foi fornecida, você pode usá-la clicando na hiperligação acima - Imprimir o manual. Você não precisa imprimir o manual inteiro Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12, apenas as páginas selecionadas. Respeite o papel.

Resumos

Abaixo você encontrará previews do conteúdo contido nas páginas subseqüentes do manual para Philips LV LIETOTJA ROKASGRMATA 42PFL3604/12. Se você deseja visualizar rapidamente o conteúdo das páginas subseqüentes, você pode usá-los.

Resumos do conteúdo
Resumo do conteúdo contido na página número 1

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60
LV Lietotāja rokasgrāmata

Resumo do conteúdo contido na página número 2

Model Serial www.philips.com/support Österreich 0810 000205 €0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 €0.06 Per minuut/Par minute България +3592 489 99 96 Местен разговор Hrvatska 01 6403 776 Lokalni poziv Česká republika 800142840 Bezplatný hovor Danmark 3525 8759 Lokalt opkald Estonia 6008600 local Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu France 0821 611655 €0.09 Par minute Deutschland 01803 386 852 €0.09 pro Minute Ελλάδα 0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση Magyarország 0680018189 Ingyenes hí

Resumo do conteúdo contido na página número 3

7 Ier īču piesl ēgšana 21 Satura r ād ītājs Aizm ugur ējais savienot ājs 19-22 collu televizoram 21 Aizmugur ējais savienot ājs 26 collu un 1 Pazi ņojums 2 lielākiem TV 21 S āna savienot ājs 22 Dator a piesl ēgšana 22 2 Svar īgi 4 Philips EasyLink izmantošana 23 Kensington sl ēdzenes izmantošana 24 3 J ūsu TV 6 P ārskats par TV 6 8 Inform ācija par produktu 25 Atbalst īt ā displeja izš ķirtsp ēja 25 4 Izmantojiet savu TV 8 Uztv ē

Resumo do conteúdo contido na página número 4

Pikse ļu īpaš ības 1 Pazi ņojums Šaj ā LCD produkt ā ir liels skaits kr āsu pikse ļu. Lai gan efekt īvais pikse ļu skaits ir 99,999% vai vair āk, ekr ān ā var past āv īgi 2009 © Koninklijk e Philips Electronics N.V. Visas par ād īties melni punkti vai spilgti, gaiši ties ības patur ētas. punkti (sarkan ā, za ļā vai zil ā kr ās ā). T ā Tehniskie parametri var tikt main īti bez ir ekr āna struktur āla īpaš ība (visp ār ējo iepriekš ēja br īdinājuma. Pre ču z īmes ir r ūpn

Resumo do conteúdo contido na página número 5

Ja pazaud ējat drošin āt āju, sazinieties ar savu d īleri, lai p ārbaud ītu pareizo veidu. 3 Uzlieciet atpaka ļ drošin āt āja v āku. Lai saglab ātu atbilst ību EMC direkt īvai, š ī produkta str āvas spraudni nedr īkst atvienot no str āvas vada. Autor ties ības VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association pre ču z īmes. ® Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation ASV re ģistr ēt ās pre ču z īmes ar cit ās pasaules va

Resumo do conteúdo contido na página número 6

• Izvairieties piem ērot elektr ības 2 Svar īgi vada kontaktspraudnim p ārlieki lielu sp ēku. Vaļīgs elektr ības vada kontaktspraudnis var izrais īt Pir ms TV lietošanas izlasiet visas instrukcijas. Ja dzirkste ļošanu vai aizdegšanos. rodas boj ājumi, jo neesat iev ērojis instrukcijas, • S avainojuma g ūšanas vai televizora garantija nav sp ēk ā. boj ājumu risks! • T elevizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilv ēki, ja t ā svars Dr oš ība p ārsniedz 25 kg.

Resumo do conteúdo contido na página número 7

• P ārkaršanas risks! Nekad neuzst ādiet ķimik ālijas vai m ājsaimniec īb ā izmantotos TV ierobežot ā viet ā. Vienm ēr atst ājiet t īr īšanas l īdzek ļus. vismaz 10 centimetru lielu atstarpi • TV ekr āna boj ājumu risks! Nekad ventil ācijai ap TV. Nodrošiniet, lai aizkari nepieskarieties ekr ānam, nestumiet, vai citi priekšmeti nekad neaizkl ātu TV neberziet un nesitiet to ar k ādu ventil ācijas atveres. priekšmetu. • Past āv risks, ka TV var tikt saboj āts! • Lai izvair īto

Resumo do conteúdo contido na página número 8

T ālvad ības pults 3 J ūsu TV Apsv eicam j ūs ar pirkumu un sveicam, 1 pievienojoties Philips! Lai piln īb ā nov ērt ētu Philips pied āv āt ā atbalsta ieguvumus, re ģistr ējiet 2 savu produktu vietn ē www.philips.com/ 22 3 welcome. 21 4 5 20 P ārskats par TV 6 7 19 Šajā sada ļā sniegts p ārskats par biež āk lietotajiem TV vad ības tausti ņiem un funkcij ām. 8 9 18 Vad ības tausti ņi un indikatori s ānos 17 10 4 11 3 16 12 2 1 13 a PO WER: I esl ēdz vai izsl ē

Resumo do conteúdo contido na página número 9

a ( Gaidst āve-iesl ēgts) p + /- ( Ska ļums +/-) • P ārsl ēdz TV gaidst āv ē, ja TV ir Palielina vai samazina ska ļumu. iesl ēgts. q BACK P /P ( Iepriekš ējais kan āls ) • Ie sl ēdz TV, ja TV ir gaidst āv ē. • A tgriežas iepriekš ēj ā ekr ān ā. b MEN U • A tgriežas iepriekš skat ītaj ā kan āl ā. Ie sl ēdz vai izsl ēdz galveno izv ēlni. r GUIDE c MHEG/TELETEXT P ārsl ēdz starp kan ālu t īklu un programmu Ie sl ēdz vai izsl ēdz t

Resumo do conteúdo contido na página número 10

Piezīme 4 Izmantojiet savu • J a nevarat atrast t ālvad ības pulti un v ēlaties iesl ēgt TV TV no gaidst āves rež īma, nospiediet P/CH +/- TV s ān ā. Š ī sada ļa pal īdz jums veikt TV pamatdarb ības. Kan ālu p ārslēgšana Ieslēdz vai izsl ēdz TV vai pārslēdz gaidst āves rež īmā La i iesl ēgtu • Ja gaidst āves indikators ir izsl ēgts, nospiediet POWER TV s ān ā. • Ja gaidst āves indikators ir sarkan ā kr ās ā, nospiediet ( Gaidst

Resumo do conteúdo contido na página número 11

Lai izsl ēgtu vai iesl ēgtu ska ņu Pie vienoto ier īču skat īšana • Nospiediet , l ai izsl ēgtu ska ņu. • Nospiediet v ēlreiz, lai iesl ēgtu ska ņu Piez īme atpaka ļ. • Iesl ēdziet ier īci, pirms to izv ēlaties k ā avotu, ko atainot TV. T eleteksta izmantošana Izmantojiet a vota tausti ņu 1 Nospiediet MHE G/TELETEXT. È Tiek par ād īta galven ā satura lapa. 1 Nospiediet SO URCE . 2 Š ādi izv ēlieties lapu: È Tiek par ād ī

Resumo do conteúdo contido na página número 12

Attēla un ska ņas iestat ījumu 5 Izmantojiet maiņa vairāk savu TV Nomainiet att ēla un ska ņas iestat ījumus atbilstoši savai gaumei. Varat izmantot iepriekšnoteiktus iestat ījumus vai manu āli main īt Piek ļuve TV izv ēln ēm iestat ījumus. Izv ēlnes pal īdz jums instal ēt kan ālus, main īt Vied ā att ēla izmantošana att ēla un ska ņas iestat ījumus, ka ar ī piek ļūt cit ām funkcij ām. Izmantojiet viedo att ēlu, lai lietotu 1 Nospiediet MENU. iepriekšn

Resumo do conteúdo contido na página número 13

• [Vertik āla p ārb īde] Noregul ē att ēlu Man u āla att ēla iestat ījumu regul ēšana vertik āli izejai PC-VGA vai YPbPr ( EXT2 1 Nospiediet MEN U. vai EXT3). 2 Nospiediet OK , lai atlas ītu [Att ēls]. È Tiek par ād īta [Att ēls] izv ēlne. Att ēla form āta mai ņa 3 Nospiediet , l ai izv ēl ētos vienu no 1 Nospiediet FORMA T. šiem att ēla iestat ījumiem. È Tiek par ād īta att ēla form āta skala. • [V ieds att ēls]Pie k ļūst

Resumo do conteúdo contido na página número 14

Vied ās ska ņas izmantošana [Auto form āts](Na v paredz ēts datora Izmantojiet viedo ska ņu, lai lietotu rež īmam) Autom ātiski iepriekšnoteiktos iestat ījumus. palielina att ēlu, lai tas lab āk 1 Nospiediet SOUND . ietilptu ekr ān ā. Subtitri È Tiek par ād īta [Vieda ska ņa] izv ēlne. paliek redzami. [Super palielin.](Na v 2 Nospiediet , l ai izv ēl ētos vienu no paredz ēts HD un datora šiem vied ās ska ņas iestat ījumiem. rež īmam) Likvid ē meln ās •

Resumo do conteúdo contido na página número 15

• [M ono/Stereo] Izv ēlas mono Atlasa teleteksta a pakšlapas vai stereo ska ņu, ja stereo tiek Te leteksta lap ā var b ūt vair ākas apakšlapas. p ārraid īta. Apakšlapas tiek atainotas josl ā blakus galven ās • [T elpiski] Iesp ējo telpisko ska ņu. lapas numuram. • [ Auto ska ļums] Autom ātiski 1 Nospiediet MHE G/TELETEXT . samazina p ēkš ņas ska ļuma izmai ņas, È Tiek par ād īts teleteksta ekr āns. piem ēram, p ārsl ēdzot kan ālus. Kad š ī funkcija ir iesp ējota,

Resumo do conteúdo contido na página número 16

Fa vor ītu saraksta izv ēl ēšan ās 2 Nospiediet OP TIONS. È Tiek par ād īta kan ālu opciju izv ēlne. 1 Skatoties TV, nospiediet OK, l ai atainotu kan ālu t īklu. 3 Nospiediet , lai atlas ītu [Atz īm ēt k ā iecien] . 2 Nospiediet OP TIONS . È Tiek par ād īta kan ālu opciju izv ēlne. 4 Nospiediet OK . È Tiek par ād īti favor ītu saraksti. 3 Nospiediet OK , l ai atlas ītu [R ād īt iecien. kan.]. 5 Nospiediet , lai atlas ītu favor

Resumo do conteúdo contido na página número 17

T aimeru izmantošana 6 Nospiediet , lai atlas ītu [Laiks] un iestat ītu iesl ēgšan ās laiku. V arat iestat īt taimerus, lai TV noteikt ā laik ā 7 Nospiediet [P abeigts], l ai apstiprin ātu. ieslēgtos vai p ārslēgtos gaidst āves rež īmā. 8 Nospiediet , lai atlas ītu [Programmas nr.] un iestat ītu kan ālu. Autom ātiska TV p ārslēgšana 9 Nospiediet OK , lai apstiprin ātu. gaidst āves rež īma (izsl ēgšan ās 10 Nospiediet MEN U , lai izietu

Resumo do conteúdo contido na página número 18

Viena vai vair āku kan ālu blo ķēšana vai 7 Ievadiet savu pašreiz ējo kodu, izmantojot Ciparu tausti ņi . atblo ķēšana È Ja k ods tiek apstiprin āts, jaun ā 1 Skatoties TV, nospiediet OK , lai atainotu dialoglodzi ņā tiksiet aicin āts ievad īt kan ālu t īklu. jauno kodu. 2 Nospiediet , lai atlas ītu kan ālu, ko 8 Ievadiet jauno kodu, izmantojot Ciparu blo ķēt vai atblo ķēt. tausti ņi. 3 Nospiediet OP TIONS . È Tiek par ād īts pazi ņojums ar

Resumo do conteúdo contido na página número 19

• [K r āsa] I estata j ūsu re ģion ā TV demonstr ācijas s ākšana izmantoto kr āsu telev īzijas standartu. • [E -uzl īme] Tikai iepirkšan ās rež īmam. 1 Nospiediet MEN U. Iestata e-uzl īmes atrašan ās vietu. 2 Atlasiet [Funk cijas] > [Demo]. 4 Nospiediet , l ai atlas ītu preferenci. È Tiek par ād īta [Demo] izv ēlne. 5 Nospiediet OK . 3 Nospiediet , l ai atlas ītu demonstr āciju. 6 Nospiediet MENU , lai izietu. • [Dig .Crys

Resumo do conteúdo contido na página número 20

2. solis Kan ālu instal ēšana 6 Kan ālu At lasiet savu valsti, lai pareizi tiktu veikta kan ālu instal ēšana. instalēšana 1 Nospiediet MEN U. 2 Atlasiet [I nstal ēšana] > [Kan āla instal.] > Kad pirmo reizi iestat āt TV, tiekat aicin āts [Kan āla asistents]. izv ēlēties izv ēlnes valodu un instal ēt TV un digit ālos radio kan ālus (ja tie pieejami). Šaj ā Izvēlnes valoda Kanāla asistents Attēls sada ļā sniegtas nor ādes par to, k ā no jauna Kanāla instal.


Manuais similares
# Manual do usuário Categoria Baixar
1 Philips 200 Cell Phone 12
2 Philips 1800 Cell Phone 11
3 Philips 26PW9100D Cell Phone 17
4 Philips 288 Cell Phone 12
5 Philips 21A582BH Cell Phone 19