Philips 26PF5520D/10 user manual

User manual for the device Philips 26PF5520D/10

Device: Philips 26PF5520D/10
Size: 3,65 MB
Date of adding : 2013-09-09 16:36:30
Number of pages: 25
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Philips 26PF5520D/10. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Philips 26PF5520D/10.

For your convenience

If looking through the Philips 26PF5520D/10 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualPhilips 26PF5520D/10 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Philips 26PF5520D/10 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Philips 26PF5520D/10 user manual
Advertisement
« Page 1 of 25 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Philips 26PF5520D/10 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Philips 26PF5520D/10. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

LCD TV
Cover page 1 18/4/05, 11:35 AM

Summary of the content on the page No. 2

Summary of the content on the page No. 3

Summary of the content on the page No. 4

Inledning Tack för att du köpt din TV-apparat just hos oss. Handboken har tagits fram för att hjälpa dig att installera och använda din TV-apparat på bästa sätt. Vi råder dig att läsa igenom den noggrant. Presentation av TV-apparaten LCD .................................................................................................................... 2 Fjärrkontroll .................................................................................................................................

Summary of the content on the page No. 5

CI DATA SPDIF Presentation av din nya LCD & TV-apparatens knappar: •POWER : för att koppla på eller stänga av TV:n. • VOLUME – / + : för att reglera ljudnivån. • MENU : tryck samtidigt. Kan du välja en inställning med hjälp av knapparna PROGRAM – / +. Knapparna VOLUME – / + används för att utföra inställningarna. •PROGRAM – / + : för att välja program. Baksidan: Uttagen för de vanligaste anslutningarna finns på TV:ns undersida. Se s. 18-19 för ytterligare information om anslutningar. é Nätanslu

Summary of the content on the page No. 6

Fjärrkontrollens knappar Välja läge Stand-by För att aktivera fjärrkontrollen i För att sätta TV:n i standby-läge. För TV, DVD eller AUX-läget (se sid. 4). att koppla på TV:n igen trycker du på , P + – eller . Avbryt VCR/DVD-tangent (se sid. 4). Alternativ-menyn (se sid. 10). TV-meny Text-TV-funktioner (se sid. 15) och VCR/DVD-knappar (sid. 4). För att visa eller lämna de analoga menyerna: Digital-menyn För att visa eller lämna de di

Summary of the content on the page No. 7

VCR- och DVD (val av läge) Med hjälp av fjärrkontrollen kan du styra huvudfunktionerna i videobandspelaren eller DVD. Tryck på -knappen för att välja önskat läge: DVD eller AUX (videobandspelare). Kontrollampan på fjärrkontrollen tänds och visar valt läge. Efter 20 sekunder utan åtgärd släcks lampan (återgång till TV-läge). Förutsatt att utrustningen medger det, kan följande knappar användas: OK för att bekräfta beredskapsläge snabbspolning bakåt navigering och inställningar snabbspolning fra

Summary of the content on the page No. 8

Koppla på TV:n för första gången Första gången TV:n kopplas på visas ett é Språk, motsvarande Land och Tidszon gratulationsmeddelande på bildskärmen. förinställs nu enligt öppningsskärmen. Du kan Meddelandet visas på olika språk var 5:e sekund. emellertid fortfarande ändra dina inställningar Om inte menyn visas, håll då ned TV-apparatens innan du startar en tjänstesökning. MENU-knappar i 5 sekunder för att visa menyn. “ Välj (med markörknapparna) Språk, Land eller Tidszon och kontrollera om ins

Summary of the content on the page No. 9

Ordna om tjänster Den här menyn ger dig möjlighet att ändra “ Använd knapparna o œ för att välja Ordna om ordningsföljden för de lagrade digitala kanalerna tjänster och tryck på É. och radiostationerna. ‘ Använd knapparna o œ för att välja den kanal som du vill byta ut. & Från digitalt läge: tryck på -knappen för ( Tryck på för att aktivera inställningen. att visa inställningsmenyn. é Använd œ-knappen för att välja inställning och Om du vill avinstallera vald kanal, trycker du på tryck på É två

Summary of the content on the page No. 10

Installera om alla tjänster é Använd œ-knappen för att välja inställning och I den här menyn kan du installera om alla digitala TV-kanaler och radiostationer. tryck påÉ. “ Välj Tjänsteinställning (œ) och tryck på É. & Från digitalt läge: tryck på -knappen för att ‘ Välj Installera om alla tjänster (œ) och visa inställningsmenyn. tryck É. ( Tryck på för att påbörja installationen. Det sker nu en sökning efter alla digitala tjänster, som därefter lagras automatiskt. När sökningen är klar, visas a

Summary of the content on the page No. 11

Val av önskat språk och plats I den här menyn kan du välja önskat språk för ljud, Utför dina justeringar och tryck på eller p för undertext, text-TV och menyer samt göra ändringar att avsluta inställningen. för aktuell plats (land och tidszon). Standardinställning för språk: & Från digitalt läge: tryck på -knappen för att visa • Ljud : för att välja ljudspråk. • Undertext/Text-TV : för att välja språk för inställningsmenyn. undertext/text-TV. é Använd œ-knappen för att välja inställningar och •

Summary of the content on the page No. 12

Skapa din favoritlista I den här menyn kan du skapa en favoritlista med alla “ Använd o œ-knapparna för att välja din dina favorit-TV-kanaler och radiostationer. Varje favoritlista: Lista 1, Lista 2, Lista 3 eller Lista 4 familjemedlem kan till exempel skapa hans/hennes och tryck på π. ‘ Använd o œ-knapparna för att välja en inställning egen favoritlista. och tryck på É för att komma till undermenyn. & Från digitalt läge: tryck på -knappen för att visa • Namn : använd ÑÉ-knapparna för att flytta

Summary of the content on the page No. 13

Använda Alternativ-menyn Från den här menyn har du direkt åtkomst till: •Favoriter : använd o œ-knapparna för att välja favoritlistan, val av språk och några andra funktioner. din favoritlista och bekräfta med . & Från digitalt läge: tryck på den vita OPTIONS– Alternativet ”Ingen” avaktiverar alla favoritlistor. knappen för att visa alternativmenyn. Information om hur du skapar din egen favoritlista é Använd o œ-knapparna för att välja en inställning finns på sidan 9. och tryck på É för att komm

Summary of the content on the page No. 14

Inspelningsfunktionen Med den här funktionen kan du spela in en digital •Dag & månad : ange datumet med hjälp av kanal medan TV:n är i standby-läge. Du behöver knapparna eller – P(age) +. Tryck på för fortfarande programmera videobandspelaren. att avsluta. IViktigt: Videobandspelaren måste anslutas till • Starttid : ange starttiden. • Sluttid : ange sluttiden. EXT2. Var god observera att det INTE går att spela in • Ljudspråk : välj önskat språk och bekräfta med . en digital kanal och titta på

Summary of the content on the page No. 15

Automatisk inställning av analoga program I den här menyn kan du göra en automatisk sökning efter “ Om sändaren eller kabelnätet överför signalen för alla de analoga program som är tillgängliga inom ditt automatisk sortering numreras programmen område. korrekt. ‘ Om så inte är fallet numreras de hittade & Från analogt läge: tryck på -knappen för att visa programmen i sjunkande ordning från nummer 99, huvudmenyn. 98, 97, osv. é Välj menyn Installera med markören och därefter Använd menyn Sortera

Summary of the content on the page No. 16

Bildinställningar & Tryck på knappen (TV menu) och sedan på É. “ När inställningarna är gjorda, välj alternativet Menyn Bild visas: Lagring och tryck på É för att lagra dem. Tryck på för att lämna menyn. Beskrivning av inställningarna: TV-Meny Bild • Ljus : Inverkar på hur ljus bilden är. Bild Ljud Ljus 39 • Färg : inverkar på färgens intensitet. Egenskaper Färg Installera Kontrast •Kontrast : inverkar på skillnaden mellan ljusa Skärpa och mörka toner. Färgtemp. Lagring • Skärpa

Summary of the content on the page No. 17

Format 16/9 De bilder du tar emot kan överföras till format 16:9 (bred skärm) eller 4:3 (traditionell skärm). Bilder i 4:3 har ibland svarta band längst ned och längst upp (brevlådeformat). Denna funktion gör det möjligt att ta bort de svarta banden och optimera bildvisningen på skärmen. Tryck på tangenten (eller ÑÉ) för att välja olika lägen: TV-apparaten är utrustad med automatisk omkoppling som styrs av den kod som skickas ut med vissa program och som ger rätt skärmformat. 4:3 Bilden visas i

Summary of the content on the page No. 18

Text-TV Text-TV är ett informationssystem som sänds av vissa kanaler och som läses som en tidning. Systemet ger också hörselskadade eller den som inte är välbekant med sändningens språk tillgång till textning (t.ex. kabel-TV och satellitsändningar…). Tryck på: Du får fram: Inkoppling av För att ta in eller lämna text-TV. En innehållsförteckning text-TV med lista över tillgängliga rubriker visas. Varje rubrik betecknas med ett sidnummer (alltid 3-siffrigt). Om den valda kanalen inte sänder text-T

Summary of the content on the page No. 19

Användning som datorbildskärm OBS! – När LCD-TV:n används som PC-skärm, kan smärre diagonala störningslinjer observeras när TV:n används i en miljö med elektromagnetiska störningar. Detta påverkar dock inte den här produktens prestanda. – För att erhålla bättre prestanda rekommenderas att en VGA-kabel av god kvalitet används, som har ett bra isoleringsfilter mot brus. PC-läge Använding av menyer i PC-läge Du kan använda TV:n som en datorbildskärm. Tryck på knappen MENU för att komma åt Med funkt

Summary of the content on the page No. 20

Användning i HD (högupplöst) läge HD-läge Ljudval: HD (högupplöst) läget ger en klarare ock • Equalizer: för att ställa in ton (från bas: skarpare bild frän DVI ingängen om den 120 Hz till diskant: 10 kHz). anslutna HD-mottagaren/utrustningen kan • Balans: ger jämvikt i ljudet mellan vänster lämma högupplöst videosignal (HD) och höger högtalare. Börja med att ansluta HD-utrustningen (sid 18). • Delta V (volymskillnad): används för att jämna ut volymskillnaderna som kan existera Välja HD-läge mel


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Philips / 20PFL5522D Flat Panel Television 232
2 Philips 1346 Flat Panel Television 27
3 Philips 107FP4 Flat Panel Television 17
4 Philips 0150FD9935 Flat Panel Television 12
5 Philips 13" Color TV 13MT1431 Flat Panel Television 16