Sony Ericsson K320 user manual

User manual for the device Sony Ericsson K320

Device: Sony Ericsson K320
Size: 1,79 MB
Date of adding : 2013-03-25 14:02:58
Number of pages: 94
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Sony Ericsson K320. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Sony Ericsson K320.

For your convenience

If looking through the Sony Ericsson K320 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualSony Ericsson K320 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Sony Ericsson K320 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Sony Ericsson K320 user manual
Advertisement
« Page 1 of 94 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Sony Ericsson K320 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Sony Ericsson K320. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

K320
This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Summary of the content on the page No. 2

Obsah Základné informácie o telefóne . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Volanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Práca s obrázkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zábava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Ďalšie funkcie . . . . . . . . . . . . . .

Summary of the content on the page No. 3

Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Túto používateľskú príručku vydala spoločnost’ Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo je miestna dcérska spoločnost’ bez akejkoľvek záruky. Vylepšenia a zmeny tejto používateľskej príručky vyplývajúce z tlačových chýb, z nepresností v aktuálnych informáciách alebo zo zlepšenia programov alebo vybavenia môžu byt’ spracované iba spoločnost’ou Sony Ericsson Mobile Communications AB alebo jej miestnou dcérskou spoločnost’ou, a to kedykoľvek a bez upozornen

Summary of the content on the page No. 4

QuickShare™, PlayNow™, PhotoDJ™, MusicDJ™ a Style-Up™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Bluetooth je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® Explorer) sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. Textový vstup T9™ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spo

Summary of the content on the page No. 5

2 Predpis pre vývoz: Na tento softvér vrátane jeho technických údajov sa vzt’ahujú zákony USA pre kontrolu vývozu vrátane nariadenia U.S. Export Administration Act (správne nariadenie o vývoze z USA) a súvisiacich predpisov. Súčasne sa na tento softvér môžu vzt’ahovat’ predpisy pre kontrolu vývozu alebo dovozu v iných krajinách. Zákazník súhlasí s tým, že bude prísne dodržiavat’ všetky takéto predpisy, a berie na vedomie, že je jeho zodpovednost’ou získat’ licenciu na vývoz, opätovný vývo

Summary of the content on the page No. 6

Základné informácie o telefóne Reproduktor slúchadla Vypínač Infračervený port Tlačidlo Tlačidlo fotoaparátu ponuky činností Navigačné Programové tlačidlo tlačidlo Programové tlačidlo Tlačidlo Tlačidlo C Naspät’ (vymazat’) Mikrofón Konektor na pripojenie stereofónnej náhlavnej súpravy a nabíjačky 5 This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Summary of the content on the page No. 7

Prehľad ponúk Budíky Internetové Zábava Budík služby* Služby online* Opakovaný budík PlayNow™* Signál budíka Prehrávač Hry PhotoDJ™ MusicDJ™ Vzdial. ovládanie Záznam zvuku Fotoaparát Správy Fotografie Nová správa Doručené správy Moji priatelia* E-maily Volat’ hlas. schr. Koncepty Na odoslanie Odoslané správy Uložené správy Šablóny Nastavenie Organizátor Kontakty** Nastavenie Správca súborov Možnosti Všeobecné Kalendár Rýchle vytáčanie Zvuky a signály Úlohy Moja vizitka Displej Poznámky Skupiny*

Summary of the content on the page No. 8

Ikony stavového pruhu Ikona Popis Ukazuje intenzitu signálu siete GSM. Siet’ GPRS je v dosahu a je možné ju použit’. Ukazuje stav batérie. Ukazuje stav nabíjania batérie. Signalizuje zmeškaný prichádzajúci hovor. Funkcie upozornenia na hovory a správy sú vypnuté, budík je stále zapnutý. Máte textovú správu. Máte e-mailovú správu. Máte správu MMS. Máte textovú správu. Prebieha hovor. Máte pripomienku udalosti. Máte pripomienku úlohy. Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™ je zapnutá. In

Summary of the content on the page No. 9

Symboly použité v používateľskej príručke V tejto používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly: % Pozrite tiež stranu... } Pomocou navigačného tlačidla vyhľadajte a vyberte položku, % 12 Navigácia v ponukách. Poznámka Tento symbol indikuje, že služba alebo funkcia závisí od siete alebo predplatených služieb. Z tohto dôvodu nemusia byt’ v telefóne dostupné všetky ponuky. Ďalšie informácie získate od prevádzkovateľa siete. Zostavenie telefónu Pred použitím telefónu vložte kart

Summary of the content on the page No. 10

Vloženie karty SIM a nabitie batérie ≈ 30 min. ≈ 2,5 hod. 1 Posunutím otvorte kryt a zdvihnite ho von z telefónu. 2 Vložte kartu SIM. Karta SIM musí byt’ umiestnená pod striebornými držiakmi. 3 Umiestnite batériu do telefónu štítkom nahor. Konektory batérie priložte ku konektorom v telefóne. 9 This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Summary of the content on the page No. 11

4 Položte kryt na telefón a zasuňte ho na miesto. 5 Pripojte nabíjačku k telefónu. Symbol na nabíjacom konektore musí smerovat’ nahor. 6 Môže trvat’ 30 minút, kým sa zobrazí ikona batérie. 7 Počkajte asi 2,5 hodiny, alebo kým ikona batérie nebude signalizovat’ úplné nabitie batérie. Ak chcete zobrazit’ indikáciu nabíjania, stlačením tlačidla aktivujte obrazovku. 8 Nabíjačku odpojíte vytiahnutím konektora. Niektoré funkcie spotrebúvajú viac energie batérie ako iné funkcie, a môžu zapríčinit

Summary of the content on the page No. 12

Zapnutie a vypnutie telefónu 1 Telefón sa zapína alebo vypína stlačením a podržaním tlačidla . 2 Ak je karta SIM chránená kódom PIN, zadajte ho. 3 Pri prvom spustení telefónu vyberte jazyk, v ktorom sa bude zobrazovat’ ponuky telefónu. 4 Ak chcete použit’ sprievodcu nastavením, ktorý obsahuje pokyny a rady, stlačte tlačidlo Áno. V opačnom prípade vyberte možnost’ Nie. Sprievodcu inštaláciou je možné spustit’ aj zo systému ponúk: } Nastavenie } Všeobecné } Sprievodca. 11 This is the Interne

Summary of the content on the page No. 13

Volanie a prijímanie hovorov Zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo. Hovor uskutočníte stlačením tlačidla } Volat’. Ak chcete hovor ukončit’, } Ukončit’. Keď telefón zvoní, stlačením tlačidla } Prijat’ hovor prijmete. Navigácia v ponukách Hlavné ponuky sa zobrazujú ako ikony. Niektoré podradené ponuky obsahujú karty, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. • Stlačením navigačného tlačidla prejdete do hlavnej ponuky alebo vyberiete položky. • Stlačením tlačidla , , alebo sa presúvate m

Summary of the content on the page No. 14

Vytvorenie skratky pre pohotovostný režim 1 Ak napríklad tlačidlo nemá žiadnu preddefinovanú skratku, } Áno. 2 Prejdite na funkciu, pre ktorú chcete vytvorit’ skratku, } Skratka. Úprava skratky pre pohotovostný režim 1 } Nastavenie } Všeobecné } Skratky a vyberte existujúcu skratku, ktorú chcete upravit’, } Upravit’. 2 Vyhľadajte a vyberte funkciu, } Skratka. Ponuka činností Otvorením ponuky činností získate možnost’ zobrazit’ a spracovat’ nové udalosti a používat’ záložky a skratky. Otvore

Summary of the content on the page No. 15

Ponuka pri vypnutí Vypnutie telefónu, zamknutie tlačidiel, zapnutie tichého režimu alebo aktivovanie profilu. Ďalšie informácie o profiloch % 61 Profily. Otvorenie a zatvorenie ponuky pri vypnutí Stlačte tlačidlo a vyberte možnost’ zo zoznamu. Správca súborov Súbory, ako sú obrázky, videá, zvuky, témy, hry a aplikácie, sa ukladajú do priečinkov v pamäti telefónu. Správa súborov a priečinkov 1 } Organizátor } Správca súborov a vyberte priečinok. 2 Prejdite na súbor, } Ďalšie } Správa súborov

Summary of the content on the page No. 16

Informácie o súbore Ak chcete zobrazit’ informácie o súbore, zvýraznite súbor, } Ďalšie } Informácie. Súbory chránené zákonom na ochranu autorských práv nie je možné kopírovat’ ani posielat’. Synchronizácia položiek Ďalšie informácie % 52 Synchronizácia. Jazyky Vyberte jazyk pre ponuky telefónu a písanie textu. Zmena jazyka telefónu • } Nastavenie } Všeobecné } Jazyk } Jazyk telefónu a vyberte jazyk. • V pohotovostnom režime stlačte: 0000 , ak chcete vybrat’ anglický jazyk, 8888 , ak chcete

Summary of the content on the page No. 17

Zadávanie písmen a znakov Zadávanie písmen pomocou textového vstupu multitap • Stláčajte tlačidlo – , kým sa nezobrazí požadovaný znak. • Stlačením tlačidla je možné prepnút’ medzi veľkými a malými písmenami. • Číslice sa zadávajú stlačením a podržaním tlačidla – . • Medzera sa zadáva stlačením tlačidla . • Stlačením tlačidla môžete zadávat’ najbežnejšie interpunkčné znamienka. • Symbol + sa zadáva stlačením tlačidla . • Metódu vstupu zmeníte stlačením a podržaním tlačidla . Textový vs

Summary of the content on the page No. 18

Zadávanie písmen pomocou textového vstupu T9™ 1 } Správy } Nová správa } Textová správa. 2 Pokiaľ napríklad chcete napísat’ slovo „Jane“, stlačte , , , . 3 Pokiaľ sa ponúkne slovo, ktoré chcete použit’, stlačte tlačidlo . Slovo bude prijaté a na jeho koniec sa pridá medzera. Pokiaľ chcete slovo prijat’ bez pridania medzery, stlačte namiesto toho tlačidlo . Ak zobrazené slovo nie je to, ktoré potrebujete, stláčaním tlačidla alebo zobrazíte alternatívne slová. Na prijatie slova a pridanie

Summary of the content on the page No. 19

Výmena krytov Style-Up™ Niektoré telefónne súpravy môžu obsahovat’ doplnkové kryty Style-Up™. Pri výmene krytov postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Výmena predného krytu 1 Zasuňte necht palca do drážky v spodnej časti telefónu. 2 Jemne naddvihnite predný kryt z telefónu. 3 Priložte kryt k hornej časti telefónu podľa obrázka. 4 Zacvaknite kryt na miesto jemným zatlačením do telefónu. Kryt musí ležat’ rovno. Výmena krytu batérie % 9 Vloženie karty SIM a nabitie batérie. 18 This is the Inter

Summary of the content on the page No. 20

Volanie Uskutočňovanie a prijímanie hovorov Zapnite telefón a uistite sa, že ste v dosahu siete, aby ste mohli uskutočňovat’ a prijímat’ hovory % 11 Zapnutie a vypnutie telefónu. Pokiaľ máte predplatenú službu identifikácie volajúceho účastníka a telefónne číslo volajúceho je identifikované, zobrazí sa toto číslo na displeji. Ak je toto číslo uložené v ponuke Kontakty, zobrazí sa meno, číslo a obrázok (ak je definovaný). Pokiaľ je prichádzajúci hovor uskutočnený zo zakázaného čísla, zobra


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Sony Ericsson 750 Cell Phone 57
2 Sony Ericsson AE/LZT 108 6258 R5A Cell Phone 13
3 Sony Ericsson Akono HBH-602 Cell Phone 56
4 Sony Ericsson Cell Phone Cell Phone 33
5 Sony Ericsson CINCINNATI BELL T290 Cell Phone 35