HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100 user manual

User manual for the device HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100

Device: HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100
Size: 2,54 MB
Date of adding : 2014-11-17 12:38:55
Number of pages: 92
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100.

For your convenience

If looking through the HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualHP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100 user manual
Advertisement
« Page 1 of 92 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to HP (Hewlett-Packard) Hewlett-Packard All in One Printer 6100. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

hp officejet
6100series
all-in-one
referenční píručka

Summary of the content on the page No. 2

 Copyright Hewlett-Packard Společnost Hewlett-Packard informace týkající se Company 2002 nenese žádnou zodpovdnost bezpečnosti za jakékoli chyby, které se Všechna práva vyhrazena. Žádná mohou objevit v tomto část tohoto dokumentu nesmí být Varování! Chcete-li dokumentu, ani neposkytuje kopírována, reprodukována ani p(edejít požáru nebo žádné výslovné či odvozené p(eložena do jiného jazyka bez záruky týkající se tohoto úrazu elektrickým p(edchozího písemného souhlasu materiálu,

Summary of the content on the page No. 3

obsah 1 nápov*da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 úvodní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 použití za(ízení hp officejet ve spojení s počítačem . . . . . . . . . . . . . . . 5 funkce nabídky za(ízení hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 vložení papíru a originál0 do zaízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 vkládání originálL . . . . . . . . . . . . .

Summary of the content on the page No. 4

obsah 7 údržba zaízení hp officejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 čišt>ní sklen>né podložky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 čišt>ní sklen>né podložky podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 čišt>ní spodní strany víka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 čišt>ní vn>jších částí za(ízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 práce s tiskovými kazetami . . . . .

Summary of the content on the page No. 5

nápov*da 1 nápov*da popis Instalační leták Na instalačním letáku jsou uvedeny pokyny pro instalaci a konfiguraci za(ízení HP OfficeJet. Ujist>te se, že používáte leták určený pro váš operační systém (Windows nebo Macintosh). P(edvedení produktu Prezentace obsahuje úvodní seznámení se za(ízením HP OfficeJet a jeho – Product Tour funkcemi tak, aby bylo možné ihned začít pracovat. P(ístup k prezentaci mLžete získat pomocí tlačítka Start bezprost(edn> po instalaci softwaru HP OfficeJet. HP Phot

Summary of the content on the page No. 6

kapitola 1 nápov*da popis Soubor Readme Po instalaci softwaru mLžete otev(ít soubor Readme buX na CD disku HP OfficeJet 6100 Series nebo ve složce s programy HP OfficeJet 6100 Series. Soubor Readme obsahuje nejnov>jší informace, které nejsou uvedeny v referenční p(íručce ani v elektronické nápov>d>. Postup pro zobrazení souboru Readme je následující: Systém Windows: Na hlavním panelu systému Windows klepn>te na tlačítko Start a pak postupn> ukažte na položku Programy nebo Všechny programy

Summary of the content on the page No. 7

úvodní informace 2 Pomocí ovládacího panelu nebo softwaru HP OfficeJet mLžete využívat celou (adu funkcí za(ízení. I v p(ípad>, že nep(ipojíte za(ízení HP OfficeJet k počítači, mLžete použít jeho ovládací panel ke kopírování, tisku fotografií nebo faxování dokumentL. Pomocí systému nabídek a tlačítek ovládacího panelu mLžete zm>nit celou (adu nastavení za(ízení. funkce ovládacího panelu Prohlédn>te si obrázky níže a podívejte se, jak jsou rozmíst>na tlačítka na ovládacím panelu. Levá str

Summary of the content on the page No. 8

kapitola 2 funkce účel 7 Fax Resolution (Rozlišení faxu): slouží k nastavení rozlišení faxu na hodnoty Fine (Jemné), Standard (Standardní), 300 dpi, nebo Photo (Foto). Rozlišení si zachová poslední hodnotu, dokud nedojde k další zm>n>. 8 Start Fax - Black (Faxovat, černobíle): spustí odeslání černobílého faxu. 9 Start Fax - Color (Faxovat, barevn>): spustí odeslání barevného faxu. Pravá strana ovládacího panelu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 funkce účel 10 Menu (Nabídka): s

Summary of the content on the page No. 9

úvodní informace funkce účel 17 Scan To (Skenovat do): slouží k p(ístupu k seznamu aplikací, kam je možné obrázek naskenovat. Seznam Scan To (Skenovat do) se musí konfigurovat pomocí softwaru HP OfficeJet v počítači p(ed použitím uvedené funkce. 18 On (Zapnuto): zapíná a vypíná za(ízení HP OfficeJet. 19 Lighter/Darker (Sv>tlejší či tmavší): používá se k úprav> sv>tlejšího nebo tmavšího odstínu kopií, které se vytvá(ejí, a faxL, které se posílají. 20 Needs Attention (Nutný zásah): žlutá dioda

Summary of the content on the page No. 10

kapitola 2 Program Director (Správce) zobrazí pouze tlačítka odpovídající vybranému za(ízení. 1 2 8 346 5 7 hp photo & imaging director (správce fotografií a obrázk0 hp) funkce účel 1 Select Device (Volba za(ízení): Slouží pro výb>r požadovaného produktu ze seznamu instalovaných produktL HP. 2 Settings (Nastavení): Slouží pro zobrazení nebo zm>nu rLzných nastavení za(ízení HP, jako je nastavení tisku, skenování a kopírování. 3 Scan Picture (Sejmout obrázek): Naskenuje obrázek a zobrazí jej v

Summary of the content on the page No. 11

úvodní informace Následující obrázek popisuje n>které z funkcí programu HP Director (Správce HP) v systému Macintosh. Stručné vysv>tlení dané funkce najdete v legend>. 3 6 1 4 5 2 7 Director (Správce) pro Macintosh v systémech OS 9 a OS X funkce účel 1 Scan Picture (Sejmout obrázek): Naskenuje obrázek a zobrazí jej v programu HP Imaging Center (Centrum obrázkL HP). 2 Scan Document (Sejmout dokument): Naskenuje text a zobrazí jej ve vybraném textovém editoru. 3 Pro výb>r požadovaného produktu

Summary of the content on the page No. 12

kapitola 2 1:Copy Setup 2:Fax Functions 3:Print Report 4:Speed Dial 5:Basic Fax (Nastavení (Funkce faxu) (Tisk protokolu) Setup Setup (Základní kopírování) (Nastavení nastavení faxu) rychlé volby) 1:Scan and Fax 1:Last Transaction 1:Enhancements 1:Date and Time Black Only (Snímat (Poslední transakce) (Zvýrazn>ní) (Datum a čas) a faxovat pouze 2:Fax Log (Protokol 1:Individual Speed černobíle) 2:Paper Size 2:Fax Header faxu) Dial (Individuální (Formát papíru) (Záhlaví faxu) 2:Send Fax Lat

Summary of the content on the page No. 13

vložení papíru a originál0 do zaízení 3 Kopie je možné po(izovat z originálL umíst>ných na sklen>né podložce nebo vložených do automatického podavače dokumentL. Za(ízení je rovn>ž schopno tisknout a kopírovat na velký počet typL papíru rLzných gramáží a formátL a na prLhledné fólie. Volba vhodného typu papíru je velmi dLležitá. Také zkontrolujte, zda je papír správn> založen a zda není poškozen. vkládání originál0 Za(ízení HP OfficeJet nabízí dv> možnosti vkládání originálL. • umíst*ní pe

Summary of the content on the page No. 14

kapitola 3 2 Zav(ete víko zatlačením na páku pod ovládacím panelem. vkládání pedloh do automatického podavače dokument0 Za(ízení HP OfficeJet je vybaveno automatickým podavačem dokumentL (APD), kam lze vložit až 35 originálL následujících typL: • Obyčejný papír 2 2 pouze dlouhozrnný papír s gramáží od 60 g/m do 90 g/m • Speciální papír – HP Premium Inkjet Paper – HP Bright White Inkjet Paper Pouze jeden list: • Papír Real Estate snímání, kopírování a faxování z APD 1 Vkládejte originály do APD

Summary of the content on the page No. 15

vložení papíru a originálL do za(ízení vložení tiskového média do zásobníku papíru 1 Vyjm>te (vytáhn>te) výstupní zásobník a posuRte vodítka délky a ší(ky papíru do krajních poloh. 2 Poklepejte svazkem papíru o rovný povrch a srovnejte okraje listL. Papír zkontrolujte podle následujících pokynL: – papír nesmí být potrhaný, zaprášený, pomačkaný ani zprohýbaný a okraje nesmí být ohnuté, – všechny papíry ve svazku musí být shodného formátu a typu; výjimku tvo(í fotopapír. 3 ZasuRte papír do vst

Summary of the content on the page No. 16

kapitola 3 5 Vrat’te výstupní zásobník na místo. 6 Podp>ru papíru u výstupního zásobníku zcela vysuRte, aby papír po tisku z výstupního zásobníku nevypadl. vkládání obálek Za(ízení HP OfficeJet nabízí dva zpLsoby práce s obálkami. Nepoužívejte lesklé nebo reliéfní obálky ani obálky se sponami či prLhlednými okénky. • P(i tisku na jednu obálku tuto obálku zasuRte do podavače, který je umíst>n vpravo v zadní části výstupního zásobníku. Obálku vložte do podavače chlopní sm>rem vzhLru a doleva (

Summary of the content on the page No. 17

vložení papíru a originálL do za(ízení PosuRte zarážku ší(ky papíru k obálkám (ale pouze tak, aby se obálky neprohýbaly). Do zásobníku nevkládejte p(íliš mnoho obálek (nep(eplRujte jej). Informace o formátování textu pro tisk na obálky naleznete v nápov>d> k p(íslušnému textovému procesoru. vkládání pohlednic a pohlednic hagaki Následuje popis postupu vkládání pohlednic nebo karet Hagaki. 1 Ze vstupního zásobníku vyjm>te všechen papír. Pak zasuRte svazek karet do zásobníku až do krajní poloh

Summary of the content on the page No. 18

kapitola 3 rady pro vkládání jiných typ0 papíru Následující tabulka obsahuje pokyny pro vkládání rLzných typL papíru a prLhledných fólií. Pro dosažení nejlepších výsledkL upravte nastavení papíru po každém vložení nového typu a formátu papíru. Další informace naleznete vtématu nastavení typu papíru na stránce 15. papír rady • Papír HP Premium Inkjet Paper: Najd>te šedou šipku na nepotiskované Papíry HP stran> papíru a vložte papír do zásobníku stranou se šipkou sm>rem nahoru. • Fotopapír HP

Summary of the content on the page No. 19

vložení papíru a originálL do za(ízení papír rady Nekonečný Nekonečný skládaný papír je označován také jako počítačový nebo (skládaný) papír tabelační papír. (pouze pro tisk) • P(ed vložením nekonečného papíru odstraRte ze zásobníku papíru veškerý ostatní papír. Poté vyjm>te výstupní zásobník. Vyjm>te výstupní zásobník. VsuRte do zásobníku papíru volný okraj papíru. • Používáte-li jiný nekonečný papír než papír HP, používejte papír 2 o hmotnosti 80 g/m a p(ed vložením jej prolistujte. • Zk

Summary of the content on the page No. 20

kapitola 3 1 Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka). 2 Stiskn>te tlačítko 1, potom stiskn>te tlačítko 2. Tím se vybere možnost Copy Setup (Nastavení kopírování) a poté Paper Size (Formát papíru). 3 Opakovan> stiskn>te tlačítko , dokud se nezobrazí požadovaný formát, potom položku stiskem tlačítka Enter vyberte. Nastavení formátu pro faxování: 1 Stiskn>te tlačítko Menu (Nabídka). 2 Stiskn>te tlačítko 5 a pak tlačítko 4. Basic Fax Setup Tím vyberete nabídku (Základní nastavení faxu) a volbu Paper


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 HP (Hewlett-Packard) 4100 mfp All in One Printer 23
2 HP (Hewlett-Packard) 3535 All in One Printer 22
3 HP (Hewlett-Packard) 140 All in One Printer 35
4 HP (Hewlett-Packard) 410 All in One Printer 12
5 HP (Hewlett-Packard) 7110 All in One Printer 55