Manual do usuário Samsung LE32R8

Manual para o dispositivo Samsung LE32R8

Dispositivo: Samsung LE32R8
Tamanho: 1,53 MB
Data de adição: 2014-02-23 16:15:42
Número de páginas: 62
Imprimir o manual

Baixar

Como usar?

Nosso objetivo é fornecer-lhe o mais rapidamente possível o acesso ao conteúdo contido no manual de instruções para Samsung LE32R8. Usando a pré-visualização online, você pode visualizar rapidamente o índice e ir para a página onde você vai encontrar a solução para seu problema com Samsung LE32R8.

Para sua conveniência

Se a consulta dos manuais Samsung LE32R8 diretamente no site não for conveniente para você, você tem duas soluções possíveis:

  • Visualização em tela cheia - Para visualizar facilmente o manual do usuário (sem baixá-lo para seu computador), você pode usar o modo de tela cheia. Para começar a visualização do manual Samsung LE32R8 no modo de tela cheia, use o botão Tela cheia.
  • Download para seu computador - você também pode baixar o manual Samsung LE32R8 em seu computador e mantê-lo em suas coleções. No entanto, se você não quer perder espaço no seu dispositivo, você sempre pode baixá-lo no futuro a partir de ManualsBase.
Manual do usuário Samsung LE32R8
Advertisement
« Page 1 of 62 »
Advertisement
Versão para impressão

Muitas pessoas preferem ler os documentos não na tela, mas na versão impressa. A opção de imprimir o manual também foi fornecida, você pode usá-la clicando na hiperligação acima - Imprimir o manual. Você não precisa imprimir o manual inteiro Samsung LE32R8, apenas as páginas selecionadas. Respeite o papel.

Resumos

Abaixo você encontrará previews do conteúdo contido nas páginas subseqüentes do manual para Samsung LE32R8. Se você deseja visualizar rapidamente o conteúdo das páginas subseqüentes, você pode usá-los.

Resumos do conteúdo
Resumo do conteúdo contido na página número 1


LCD TV
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
LE32R8
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD-WIDE
LE37R8
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Kontakt do SAMSUNG WORLD-WIDE
LE40R8
Je żeli masz jakie ś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj si ę z nasz ą infolini ą.
Επικ οινωνήστε με τη SAMSUN

Resumo do conteúdo contido na página número 2

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DTV POUŽÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU Přehled systému nabídky DTV ......................... 32 Dekodér teletextu ............................................. 46 Automatická aktualizace seznamu kanál ů ....... 33 Zobrazení informací teletextu ........................... 47 Ru ční aktualizace seznamu kanál ů .................. 33 Vyhledání ur čité stránky teletextu .................... 47 Úprava oblíbených kanál ů ................................ 34 Použití funkce Fastext k vyhl

Resumo do conteúdo contido na página número 3

Seznam sou částí Přesv ědčte se, že sou částí dodávky LCD televizoru jsou i následující položky. Pokud n ěkteré položky chybí, obra ťte se na prodejce. M4 X L16 Dálkový ovlada č 4× šrouby pro a baterie Napájecí kabel Spodní kryt Stojan Had řík na čišt ění stojan (AAA × 2) • Pokyny pro majitele • Záruční list • Bezpe čnostní p říru čka • Registra ční karty Záruční list / Bezpe čnostní p říru čka / Registra ční karty (v n ěkterých zemích nejsou p řiloženy.) V závislosti na modelu nemusí být s

Resumo do conteúdo contido na página número 4

Seznámení s ovládacím panelem 1 2 3 4 5 [LE32R86, LE37R86, LE40R86, 6 LE32R88, LE37R88, LE40R88] 7 1 2 3 4 5,6 7 [LE32R87, LE37R87, LE40R87, LE32R89, LE37R89, LE40R89] Tla čítka p ředního panelu Jednotlivá tla čítka se aktivují dotykem na pravé stran ě. Barva i tvar výrobku mohou být r ůzné v závislosti na modelu. SOURCE 1 4 Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními Stisknutím m ůžete p řepínat kanály. zdroji (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, V nabídce na obrazovce m ůžete t

Resumo do conteúdo contido na página número 5

Seznámení s konektorovým panelem 12 3 4 5 3 6 @ ! 09 8 7 Zdířka pro napájení Barva i tvar výrobku mohou být r ůzné v závislosti na modelu. Při každém p řipojení externího za řízení k televizoru se ujist ěte, že je jednotka odpojena od sít ě. Při připojení externího za řízení dbejte na to, aby byla zdí řka stejné barvy jako kabel. 1 Připojení set-top boxu, videorekordéru nebo DVD Vstupní Výstup Konektor Video Audio (L/R) RGB Video + Audio (L/R) EXT 1 O O O K dispozici je pouze výstup TV nebo D

Resumo do conteúdo contido na página número 6

4 Připojení antény nebo sít ě kabelové televize Pro správné zobrazení televizních kanál ů musí za řízení p řijímat signál z jednoho z následujících zdroj ů: - Venkovní anténa / Sí ť kabelové televize / Satelitní sí ť 5 Připojení karty CI (Common Interface) CARD - V p řípad ě nevložení karty „CI CARD” pro n ěkteré kanály se na obrazovce objeví rušený obraz. - Za p řibližn ě 2~3 minuty se zobrazí p řiřazovací údaje zahrnující telefonní číslo, ID karty CI CARD, ID hostitele a další informace. Poku

Resumo do conteúdo contido na página número 7

Seznámení s dálkovým ovlada čem 1 Vybere cílové za řízení, které a Slouží k nahrávání živého se bude ovládat dálkovým vysílání. ovládáním Samsung (TV, (Pouze funkce Anynet+) DVD, STB, CABLE, VCR) (Viz strana 57) (Viz strana 49~51) b P : Další kanál 2 Tlačítko Standby televizoru P : Předchozí kanál 3 Číselná tla čítka pro p římý c Opustit OSD přístup ke kanál ům d Slouží k ovládání kurzoru v 4 Výběr jednomístného/ nabídce. dvoumístného čísla kanálu e Slouží ke zobrazení informací 5 Zobrazí n

Resumo do conteúdo contido na página número 8

Vložení baterií do dálkového ovlada če 1. Zvedn ěte kryt na zadní stran ě dálkového ovláda če tak, jak je ukázáno na obrázku. 2. Vložte dv ě baterie velikosti AAA. Póly + a – na koncích baterií musejí odpovídat schématu uvnit ř p řihrádky. 3. Znovu upevn ěte kryt. Pokud nebudete dálkový ovlada č delší dobu používat, vyjm ěte baterie a uložte je na chladném a suchém míst ě. Dálkový ovlada č lze používat ze vzdálenosti až 7 metr ů od televizoru. (Za p ředpokladu obvyklého využití televizoru

Resumo do conteúdo contido na página número 9

Plug & Play Při prvním zapnutí televizoru prob ěhne automaticky po sob ě Plug & Play několik základních nastavení. K dispozici jsou následující nastavení. Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou Start Plug & Play fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ov ěřte si u místního OK prodejce, zda m ůžete p řijímat signál DVB-T. I když je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaru čeno zachování kompatibi

Resumo do conteúdo contido na página número 10

Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu... Nastavení TV Plug & Play 1. Stiskněte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Jazyk : Čeština Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Nastavení” a poté Čas Režim hry : Vypnuto stiskněte tla čítko ENTER/OK. Modré pozadí : Vypnuto Melodie : Vypnuto 2. Stiskn ěte znovu tla čítko ENTER/OK, čímž vyberete možnost PC Domácí kino na PC : Vypnuto „Plug & Play”. Světelný efekt : TV zapnuta Další 3. Zobrazí se zpráva „Spustit Plug & Play”.

Resumo do conteúdo contido na página número 11

Ru ční ukládání kanál ů Lze uložit až 100 kanál ů, v četn ě kanál ů p řijímaných prost řednictvím kabelových sítí. Při ru čním ukládání kanál ů m ůžete ur čit: zda uložit či neuložit každý nalezený kanál, číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete ozna čit. 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Ru ční ukládání” a poté stiskn ěte tla čítko E

Resumo do conteúdo contido na página número 12

Nastavení seznam ů kanál ů Nastavte kanály podle vlastní volby. Seznam kanál ů Můžete snadno odstranit, p řidat nebo uzamknout požadovaný P 1 C3 kanál. 1 / 10 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Program Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté 0 C-- stiskněte tla čítko ENTER/OK. 1 C3 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Správce kanál ů” a 2 BBC 1 poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. 3 C74 3. Dalším stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost

Resumo do conteúdo contido na página número 13

Uspo řádání uložených kanál ů Můžete zam ěnit čísla dvou kanál ů, abyste tak: TV Kanál upravili číselné po řadí, ve kterém byly kanály automaticky Zem ě : Belgie Automatické ukládání uloženy, Ru ční ukládání Správce kanál ů přiřadili nej čast ěji sledovaným kanál ům snadno Tříd ĕní zapamatovatelná čísla. Jméno Jemné lad ění 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Zesilovač signálu : Vypnuto Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté stiskn

Resumo do conteúdo contido na página número 14

Jemné vylad ění p říjmu kanálu Pomocí jemného lad ění manuáln ě nastavte optimální p říjem TV Kanál kanálu. Země : Belgie Automatické ukládání 1. Pomocí číselných tla čítek p římo zvolte kanál, který chcete jemn ě Ru ční ukládání Správce kanál ů vyladit. Tříd ĕní Jméno 2. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Jemné lad ění Zesilovač signálu : Vypnuto Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Kanál” a poté stiskněte tla čítko ENTER/OK. 3. Pomocí tla čítka

Resumo do conteúdo contido na página número 15

Zm ěna standardu obrazu Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim TV Obraz požadavk ům. Režim : Dynamický 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Kontrast 100 Jas 50 Stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”. Ostrost 75 Barvy 55 2. Dalším stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Režim”. Odstín Z50 Č50 Teplota barev : Studené barvy1 3. Pomocí tla čítka nebo vyberte požadovaný obrazový efekt. Podrobné nastavení Podsv

Resumo do conteúdo contido na página número 16

Zm ěna teploty barev Vyberte barevný tón, který je pro vaše o či nejp říjemnější. TV Obraz 1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle Režim : Dynamický Kontrast 100 pokyn ů 1 až 3 v části „Zm ěna standardu obrazu”. (Na stran ě 15) Jas 50 Ostrost 75 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Teplota barev” a Barvy 55 Odstín Z50 Č50 poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení 3. Pomocí tla čítka n

Resumo do conteúdo contido na página número 17

Konfigurace podrobných nastavení obrazu Vyberte barevný tón, který je pro vaše o či nejp říjemnější. Obraz TV Režim : Dynamický 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Kontrast 100 2. Stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”. Jas 50 Ostrost 75 3. Pomocí tla čítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Podrobné Barvy 55 Odstín Z50 Č50 nastavení” a poté stiskn ěte tla čítko ENTER/OK. Teplota barev : Studené barvy1 Podrobné nastavení 4. Požadovanou možno

Resumo do conteúdo contido na página número 18

Zm ěna velikosti obrazu Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim TV Obraz požadavk ům. Další Formát : Automat. formát 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. Režim obrazu : 16 : 9 Digitální NR : Vypnuto Stisknutím tla čítka ENTER/OK vyberte možnost „Obraz”. Aktivní barva : Vypnuto 2. Pomocí tla čítka nebo vyberte možnost „Formát” a poté DNle : Vypnuto Movie Plus : Vypnuto stiskněte tla čítko ENTER/OK. Obnovit : OK 3. Požadovanou volbu vyberte stisk

Resumo do conteúdo contido na página número 19

Zastavení aktuálního obrazu Stisknutím tla čítka STILL zastavíte pohybující se obraz a zobrazíte nehybný snímek. Dalším stisknutím tla čítka akci zrušíte. Výb ěr režimu obrazu Při nastavení velikosti obrazu na možnost Automat. formát TV Obraz v širokoúhlé televizi s úhlop říčkou 16:9, m ůžete nastavit Další velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) Formát : Automat. formát Režim obrazu : 16 : 9 nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské Digitální NR : Vypnuto

Resumo do conteúdo contido na página número 20

Digitální NR / Aktivní barva / DNIe / Movie Plus Pokud je signál p řijímaný vaším televizorem slabý, m ůžete TV Obraz aktivovat funkci Digital Noise Reduction (Digitální redukce Další Formát : Automat. formát šumu). Tím se omezí vliv atmosférických poruch a p řípadné Režim obrazu : 16 : 9 vícenásobné zobrazování prvk ů na obrazovce. Digitální NR : Vypnuto Aktivní barva : Vypnuto 1. Stiskn ěte tla čítko MENU. Zobrazí se nabídka. DNle : Vypnuto Movie Plus : Vypnuto Stisknutím tla


Manuais similares
# Manual do usuário Categoria Baixar
1 Samsung 400FP-3 Flat Panel Television 456
2 Samsung 32IN Flat Panel Television 404
3 Samsung 350 BN68 Flat Panel Television 647
4 Samsung 320TSn-3 Flat Panel Television 69
5 Samsung 400MX-3 Flat Panel Television 76