Bedienungsanleitung AVerMedia Technologies CO39

Bedienungsanleitung für das Gerät AVerMedia Technologies CO39

Gerät: AVerMedia Technologies CO39
Größe: 2,20 MB
Datum des Hinzufügens: 2014-05-03 14:22:07
Seitenanzahl: 72
Anleitung drucken

Herunterladen

Wie kann man es nutzen?

Unser Ziel ist Ihnen einen schnellen Zugang zu Inhalten in Bedienungsanleitungen zum Gerät AVerMedia Technologies CO39 zu garantieren. Wenn Sie eine Online-Ansicht nutzten, können Sie den Inhaltsverzeichnis schnell durchschauen und direkt zu der Seite gelangen, auf der Sie die Lösung zu Ihrem Problem mit AVerMedia Technologies CO39 finden.

Für Ihre Bequemlichkeit

Wenn das direkte Durchschauen der Anleitung AVerMedia Technologies CO39 auf unserer Seite für Sie unbequem ist, können sie die folgende zwei Möglichkeiten nutzen:

  • Vollbildsuche – Um bequem die Anleitung durchzusuchen (ohne sie auf den Computer herunterzuladen) können Sie den Vollbildsuchmodus nutzen. Um das Durchschauen der Anleitung AVerMedia Technologies CO39 im Vollbildmodus zu starten, nutzen Sie die Schaltfläche Vollbild
  • Auf Computer herunterladen – Sie können die Anleitung AVerMedia Technologies CO39 auch auf Ihren Computer herunterladen und sie in Ihren Sammlungen aufbewahren. Wenn Sie jedoch keinen Platz auf Ihrem Gerät verschwenden möchten, können Sie sie immer auf ManualsBase herunterladen.
Bedienungsanleitung AVerMedia Technologies CO39
Advertisement
« Page 1 of 72 »
Advertisement
Druckversion

Viele Personen lesen lieber Dokumente nicht am Bildschirm, sondern in gedruckter Version. Eine Druckoption der Anleitung wurde ebenfalls durchdacht, und Sie können Sie nutzen, indem Sie den Link klicken, der sich oben befindet - Anleitung drucken. Sie müssen nicht die ganze AVerMedia Technologies CO39 Anleitung drucken, sondern nur die Seiten, die Sie brauchen. Schätzen Sie das Papier.

Zusammenfassungen

Unten finden Sie Trailer des Inhalts, der sich auf den nächsten Anleitungsseiten zu AVerMedia Technologies CO39 befindet. Wenn Sie den Seiteninhalt der nächsten Seiten schnell durchschauen möchten, können Sie sie nutzen.

Inhaltszusammenfassungen
Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 1

Quick Installation GuideQuick Installation Guide
®
AVerMedia DVD EZMaker 7
C039

English
Slovenský
Magyar
Sloven čina

Polski
Česky
Бъ лгарск и

Русский
Українська

Türkçe

Hrvatski
Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 2

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 3

Quick Installation Guide FCC NOTICE (CLASS B) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Federal Communications Commission Statement NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 4

DISCLAIMER No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the contents of this documentation, its quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice. In no event will AVerMedia be liable for direct, ind

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 5

Quick Installation Guide 1 Package Contents ® AVerMedia DVD EZMaker 7 Quick Installation Guide CyberLink DVD Suite CD Installation CD USB Cable 2 System Requirements ® ® Intel Pentium 4, 2.4 GHz or higher or equivalent AMD processor. 512 MB RAM or above USB 2.0 port Sound card Graphic card with 256 MB of memory CD / DVD burner 1 GB for VCD/ 5 GB for DVD or higher of available hard disk space Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 ENG-1 Quick Installation

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 6

S-Video Cable (not supplied) RCA Cable (White) (not supplied) RCA Cable (Red) (not supplied) RCA Cable (Yellow) (not supplied) 3 Hardware Installation Connecting AVerMedia DVD EZMaker 7 Use the figure below to connect your AVerMedia DVD EZMaker 7. To record video with sound, you need to specify the audio input source and make sure the sound is NOT muted and have enough volume. To do this, double-click the yellow speaker volume icon on the taskbar or click Start, point to Programs > Access

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 7

Quick Installation Guide 4 Installing the Driver After you have properly installed your AVerMedia DVD EZMaker 7, turn on your computer. The system will automatically detect the newly installed device on the first time you reboot your computer. Simply skip the wizard, and insert the accompanying installation CD to install the driver. Important notice : BEFORE installing the driver, make sure your system has DirectX 9.0c or above installed. You can find the latest version of DirectX on CD

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 8

® Windows Vista 1. The “Found New Hardware Wizard” dialog box will appear. Just click Cancel to skip the Wizard installation procedures. 2. Place the installation CD into the CD-ROM drive. 3. When the “AutoPlay” dialog box appears, select Run Autorun.exe. 4. When the installation main screen appears, choose Install Driver. 5. If the “User Account Control” dialog box appears, select Allow to continue the process. ® Windows 7 1. Place the installation CD into the CD-ROM drive.

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 9

Quick Installation Guide Installing CyberLink PowerDirector and CyberLink 5 PowerProducer 1. After you have completed installing the driver, you can install CyberLink PowerDirector to edit the video or install CyberLink PowerProducer to make movie disc. Or install PhotoNow! to automatically and manually adjust images. 2. Eject the installation CD from your CD-ROM drive and insert the CyberLink DVD Suite CD. The installation main screen will appear. 3. Click on the Install Now and f

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 10

® ® Windows Vista / Windows 7 1. Click on the START button and go to Control Panel. 2. Double-click Programs and Features icon. 3. Select AVerMedia C039 USB Capture Card and click on the Uninstall/Change button. ENG-6

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 11

Inštala čná príru čka 1 Obsah balenia ® AVerMedia DVD EZMaker 7 Inštala čná príru čka CyberLink DVD Suite CD Inštala čné CD USB kábel 2 Systémové požiadavky Intel Pentium 4, 2.4GHz alebo vyšší, alebo zodpovedajúci AMD procesor. 512 MB RAM alebo viac USB 2.0 port Zvuková karta Grafická karta s 256 MB pamä ťou CD / DVD mechanika 1 GB pre VCD/ 5 GB pre DVD alebo viac vo ľného miesta na hard disku Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 SKY-1 Quick Instal

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 12

S-Video kábel (Nedodané) RCA kábel (Biely) (Nedodané) RCA kábel ( Červený) (Nedodané) RCA kábel (Žltý) (Nedodané) 3 Inštalácia hardvéru Zapojenie AVerMedia DVD EZMaker 7 Použite ikonu pre spojenie AVerMedia DVD EZMaker 7. Na nahrávanie videa so zvukom potrebujete špecifikova ť zvukový zdrojový vstup a uisti ť sa, že zvuk NIE JE uml čaný a má dostatok hlasitosti. Urobte tak dvojklikom na žltú ikonu reproduktorov na ovládacom paneli a kliknite Start, Programs > Accessories > Entertainment a

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 13

Inštala čná príru čka 4 Inštalacia ovláda ča Po správnom nainštalovaní karty AVerMedia DVD EZMaker 7 , zapnite po číta č. Systém pri prvom zapnutí automaticky rozpozná nainštalovanú kartu a spustí inštaláciu ovláda ča. Jednoducho presko čte wizard a vložte inštala čné CD na inštaláciu drivera. Doležité upozornenie: PREDTÝM ako za čnete inštalova ť ovláda č, presved čite sa, či máte nainštalovaný DirectX 9.0c alebo vyššiu verziu. Poslednú verziu DirectX nájdete na priloženom CD v adresári

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 14

® Windows Vista 1. Na obrazovke sa objaví okno “Found New Hardware Wizard”(Nájdený nový sprievodca inštaláciou). Kliknite na Cancel (Zruši ť) pre za čatie inštala čného procesu. 2. Vložte inštala čné CD do CD-ROM mechaniky. 3. Ak sa zobrazí dialógové okno pre „ Automatické prehrávanie“, zvo ľte Run Autorun.exe (Spusti ť Autorun.exe). 4. Ke ď sa zobrazí hlavná obrazovka inštalácie, vyberte položku Install Driver. 5. Ak sa zobrazí dialógové okno „ Nastavenie konta užívate ľa“, zvo

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 15

Inštala čná príru čka Inštalácia CyberLink PowerDirector a CyberLink 5 PowerProducer 1. Po ukon čení inštalácie ovláda čov môžete nainštalova ť CyberLink PowerDirector pre editáciu videa alebo inštalova ť CyberLink PowerProducer pre možnos ť vytvorenia filmu. Alebo nainstalujte "PhotoNow!" na automatické alebo manuálne uprávy obrázkov. 2. Vyberte CD z CD-ROM mechaniky a CD tam vložte znova. Okno inštalácie sa znova objaví na obrazovke. 3. Kliknite na Inštaluj teraz a nasledujte in

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 16

® ® Windows Vista / Windows 7 1. Kliknite na tla čidlo START a prejdite do části Control Panel (Ovládacie panely). 2. Dvakrát kliknite na ikonu Programs and Features (Programy a funkcie). 3. Vyberte položku AVerMedia C039 USB Capture Card a kliknite na tla čidlo Uninstall/Change (Odinštalova ť/zmeni ť). SKY-6

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 17

Telepítési útmutató 1 A csomag tartalma ® AVerMedia DVD EZMaker 7 Telepítési útmutató CyberLink DVD Suite CD Telepít ő CD USB kábel 2 Rendszer- követelmények ® ® Intel Pentium 4 2.4 GHz vagy nagyobb vagy azzal megegyező AMD processzor 512MB, vagy több RAM USB 2.0 port Hangkártya 256 MB-os videokártya CD / DVD író Minimum 1 GB terület VCD/ 5 GB lemezterület DVD-hez Windows XP SP2 / Windows Vista / Windows 7 HUN-1 Quick Installation Guide Quick Installatio

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 18

S-Video kábel (nem tartozék) RCA kábel (Fehér) (nem tartozék) RCA kábel (Piros) (nem tartozék) RCA kábel (Sárga) (nem tartozék) 3 Hardvertelepítés Az AVerMedia DVD EZMaker 7 csatlakoztatása Az AVerMedia DVD EZMaker 7 -t csatlakoztassa az alábbi ábra alapján. Hanggal egy ütti vide ó felv ételhez meg kell hat ározni az audio bemenet forr ás át és meg kell gy őz ődni r óla, hogy a hang NEM n ém ított és a hanger ő is megfelel ő. Klikkeljen kétszer a sárga hanger ő ikonra a tálcán, vagy a Sta

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 19

Telepítési útmutató 4 A meghajtó telepítése AVerMedia DVD EZMaker 7 kártya helyes beszerelése után kapcsolja be a gépet. A rendszer automatikusan megkeresi az új eszközt az újraindítás után. Egyszer űen ugorja át a varázslót és helyezze be a mellékelt telepít ő CD-t és telepítse arról drivert FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A meghajtó telepítése EL ŐTT ellen őrizze, hogy a DirectX 9.0c, vagy újabb verziója telepítve legyen. A DirectX legfrissebb verzióját megtalálja a CD-n a DirectX9c mappában.

Inhaltszusammenfassung zur Seite Nr. 20

® Windows Vista 1. Megjelenik az „Új hardver” varázsló párbeszédpanel. A Mégse gombra kattintva lépjen ki a varázslóból.. 2. Helyezze a telepít ő CD-t a CD-ROM meghajtóba. 3. Amikor az “AutoPlay” ablak megjelenik, válassza a Run Autorun.exe parancsot. 4. Amikor a telepít ő f őoldala megjelenik, válassza az Install Driver -t. 5. Ha a “User Account Control” ablak jelenik meg, válassza az Allow opciót a folyamat folytatásához. ® Windows 7 1. Helyezze a telepít ő CD-t a CD-ROM meg


Ähnliche Anleitungen
# Bedienungsanleitung Kategorie Herunterladen
1 AVerMedia Technologies Mainstream PCI Video Capture Computer Hardware 16
2 AVerMedia Technologies Avermedia Avertvhd Digital Video Recorder MTVHDDVRR Computer Hardware 20
3 Sony Memory Stick Micro MSM8TQ Computer Hardware 16
4 Sony 64GB SDHC Class 10 Memory Card Readers SF32N4/TQM Computer Hardware 25
5 Sony MSAKIT-PC4A Computer Hardware 33
6 Sony MRW62E/S1/181 Computer Hardware 15
7 Sony MRW62E-S1 2694866142 Computer Hardware 15