Instrukcja obsługi Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E

Instrukcja obsługi dla urządzenia Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E

Urządzenie: Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E
Kategoria: Domowy system zabezpieczen
Producent: Sony
Rozmiar: 2.8 MB
Data dodania: 11/16/2013
Liczba stron: 144
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E Instrukcja obsługi - Online PDF
Advertisement
« Page 1 of 144 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Sony DIGITAL 8 DCR-TRV130E. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

3-065-653-11 (2)
Digital
Video Camera
Recorder
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пåðåä ýêñïëóàòàöèåé àïïàðàòà âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå,
ïîæàëóéñòà, äàííîå ðóêîâîäñòâî è ñîõðàíяéòå åãî äëя
äàëüíåéøèõ ñïðàâîê.
DCR-TRV130E
©2001 Sony Corporation

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

English Рóññêèé Welcome! Дîáðî ïîæàëîâàòü! Congratulations on your purchase of this Sony Пîçäðàâëяåì Вàñ ñ ïðèîáðåòåíèåì äàííîé Digital Handycam camcorder. With your Digital âèäåîêàìåðû Digital Handycam ôèðìû Sony. Handycam, you can capture life’s precious С ïîìîùüþ Вàøåé âèäåîêàìåðû Digital moments with superior picture and sound Handycam Вû ñìîæåòå çàïå÷àòëåòü äîðîãèå quality. Вàì ìãíîâåíèя æèçíè ñ ïðåâîñõîäíûì Your Digital Handycam is loaded with advanced êà÷åñòâîì èçîáðàæåíèя è çâóêà. feat

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

English Main Features Functions to adjust exposure (in the recording mode) •In a dark place NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT (p. 33) •In insufficient light Low lux mode (p. 57) •In dark environments such as sunset, fireworks, or general night Sunset & moon mode (p. 57) views •Shooting backlit subjects BACK LIGHT (p. 32) •In spotlight, such as at the theatre Spotlight mode (p. 57) •In strong light or reflected light, such as at a beach in midsummer Beach & ski mode (p. 57) or on a ski slope Functions to

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

Рóññêèé Рóêîâîäñòâî ïî áûñòðûì ôóíêöèяì Фóíêöèè äëя ðåãóëèðîâêè ýêñïîçèöèè (â ðåæèìå çàïèñè) • В òåìíîì ìåñòå NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT (ñòð. 33) • Пðè íåäîñòàòî÷íîì îñâåùåíèè Рåæèì íèçêîé îñâåùåííîñòè (ñòð. 57) • В òåìíûõ îêðóæàþùèõ óñëîâèяõ, íàïðèìåð, çàõîä ñîëíöà, Рåæèì çàõîäà ñîëíöà è ëóíû ôåéåðâåðêè èëè îáùèå íî÷íûå âèäû (ñòð. 57) • Сúåìêà îáúåêòîâ ñ çàäíåé ïîäñâåòêîé BACK LIGHT (ñòð. 32) • Пðè ïðîæåêòîðíîì îñâåùåíèè, íàïðèìåð, â òåàòðå Рåæèì ïðîæåêòîðíîãî îñâåùåíèя (ñòð. 57) • Пðè ñèëüíîì

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

English Table of contents Main Features ................................................... 3 Advanced Playback Operations Checking supplied accessories ...................... 7 Playing back a tape with picture effects ..... 71 Playing back a tape with digital effects ...... 72 Quick Start Guide ................................... 8 Enlarging images recorded on tapes – Tape PB ZOOM ................................... 74 Quickly locating a scene using the zero set Getting started memory function

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

Рóññêèé Оãëàâëåíèå Рóêîâîäñòâî ïî áûñòðûì ôóíêöèяì ...... 4 Уñîâåðøåíñòâîâàííûå îïåðàöèè Пðîâåðêà ïðèëàãàåìûõ âîñïðîèçâåäåíèя ïðèíàäëåæíîñòåé ............................... 7 Вîñïðîèçâåäåíèå ëåíòû ñ ýôôåêòàìè Рóêîâîäñòâî ïî áûñòðîìó èçîáðàæåíèя ..................................... 71 çàïóñêó ..................................................... 10 Вîñïðîèçâåäåíèå ëåíòû ñ öèôðîâûìè ýôôåêòàìè ....................................... 72 Уâåëè÷åíèå çàïèñàííûõ èçîáðàæåíèé íà Пîäãîòîâêà ê ýêñïëóàòàöè

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

Getting started Пîäãîòîâêà ê ýêñïëóàòàöèè Checking supplied Пðîâåðêà ïðèëàãàåìûõ accessories ïðèíàäëåæíîñòåé Make sure that the following accessories are Уáåäèòåñü, ÷òî ñëåäóþùèå ïðèíàäëåæíîñòè supplied with your camcorder. ïðèëàãàþòñя ê Вàøåé âèäåîêàìåðå. 12 3 45 6 7 1 Wireless Remote Commander (1) (p. 138) 1 Бåñïðîâîäíûé ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèя (1) (ñòð. 138) 2 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor (1), Mains lead (1) (p. 15) 2 Сåòåâîé àäàïòåð ïåðåìåííîãî òîêà AC- L10A/L10B/L10C (1), ïðîâ

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

Quick Start Guide English Quick Start Guide This chapter introduces you to the basic features of your camcorder. See the page in parentheses “( )” for more information. Connecting the mains lead (p. 19) Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 14). Open the DC IN jack cover. Connect the plug with its v mark facing up. AC power adaptor (supplied) Inserting a cassette (p. 22) 1 Open the lid of the 2 Insert a cassette 3 Close the cassette cassette compartment, into the cassette c

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

Quick Start Guide VCR VCR OFF CAMERA (CHARGE) OFF CAMERA ( ) CHARGE VCR OFF CAMERA (CHARGE) Recording a picture (p. 24) 1 Remove the lens cap. 2 Set the POWER POWER switch to CAMERA while pressing the small green button. 4 Press the red button. POWER Your camcorder starts recording. To stop recording, press the red button again. 3 Open the LCD panel while pressing OPEN. Viewfinder The picture appears When the LCD panel is closed, use the viewfinder placing your on the LCD screen. eye against its

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

Рóêîâîäñòâî ïî áûñòðîìó çàïóñêó Рóññêèé Рóêîâîäñòâî ïî áûñòðîìó çàïóñêó В äàííîé ãëàâå ïðèâåäåíû îñíîâíûå ôóíêöèè Вàøåé âèäåîêàìåðû. Пîäðîáíûå ñâåäåíèя ïðèâåäåíû íà ñòðàíèöå â êðóãëûõ ñêîáêàõ “( )”. Пîäñîåäèíåíèå ïðîâîäà ýëåêòðîïèòàíèя (ñòð. 19) Пðè ïîëüçîâàíèè âèäåîêàìåðîé âíå ïîìåùåíèя èñïîëüçóéòå áàòàðåéíûé áëîê (ñòð. 14). Оòêðîéòå êðûøêó ãíåçäà DC IN. Пîäñîåäèíèòå øòåêåð òàê, ÷òîáû åãî çíàê v áûë íàïðàâëåí ââåðõ. Сåòåâîé àäàïòåð ïåðåìåííîãî òîêà (ïðèëàãàåòñя) Уñòàíîâêà êàññåòû (ñòð. 22) 1 Оò

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

Рóêîâîäñòâî ïî áûñòðîìó çàïóñêó VCR OFF CAMERA (CHARGE) VCR OFF CAMERA ( ) CHARGE VCR OFF CAMERA (CHARGE) Зàïèñü èçîáðàæåíèя (ñòð. 24) 1 Сíèìèòå êðûøêó îáúåêòèâà. 2Уñòàíîâèòå POWER ïåðåêëþ÷àòåëü POWER â ïîëîæåíèå CAMERA, íàæàâ ìàëåíüêóþ çåëåíóþ êíîïêó. 4Нàæìèòå êðàñíóþ POWER êíîïêó. Вàøà âèäåîêàìåðà íà÷íåò çàïèñü. Дëя îñòàíîâêè çàïèñè íàæìèòå 3 Оòêðîéòå ïàíåëü êðàñíóþ êíîïêó åùå ЖКД, íàæàâ ðàç. êíîïêó OPEN. Вèäîèñêàòåëü Нà ýêðàíå ЖКД Еñëè ïàíåëü ЖКД çàêðûòà, âîñïîëüçóéòåñü âèäîèñêàòåëåì, ïîяâèòñ

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

— Пîäãîòîâêà ê ýêñïëóàòàöèè — — Getting started — Иñïîëüçîâàíèå Using this manual äàííîãî ðóêîâîäñòâà As you read through this manual, buttons and Пðè ÷òåíèè äàííîãî ðóêîâîäñòâà ó÷èòûâàéòå, settings on your camcorder are shown in capital ÷òî êíîïêè è óñòàíîâêè íà âèäåîêàìåðå letters. ïîêàçàíû çàãëàâíûìè áóêâàìè. e.g. Set the POWER switch to CAMERA. Пðèì. Уñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü POWER â When you carry out an operation, you can hear a ïîëîæåíèå CAMERA. beep sound to indicate that the operation is

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

Getting started Пîäãîòîâêà ê ýêñïëóàòàöèè Иñïîëüçîâàíèå äàííîãî Using this manual ðóêîâîäñòâà Precautions on camcorder care Мåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè óõîäå çà âèäåîêàìåðîé Lens and LCD screen/finder Оáúåêòèâ è ýêðàí ЖКД/âèäîèñêàòåëü (on mounted models only) (òîëüêî íà ñìîíòèðîâàííûõ ìîäåëяõ) •The LCD screen and the finder are • Эêðàí ЖКД è âèäîèñêàòåëü èçãîòîâëåíû ñ manufactured using extremely high- ïîìîùüþ âûñîêîïðåöèçèîííîé precision technology so over 99.99% of the òåõíîëîãèè, òàê ÷òî ñâûøå

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

Step 1 Preparing the Пóíêò 1 Пîäãîòîâêà power supply èñòî÷íèêà ïèòàíèя Installing the battery pack Уñòàíîâêà áàòàðåéíîãî áëîêà Install the battery pack to use your camcorder Уñòàíîâèòå áàòàðåéíûé áëîê äëя òîãî, ÷òîáû outdoors. èñïîëüçîâàòü Вàøó âèäåîêàìåðó âíå ïîìåùåíèя. Slide the battery pack down until it clicks. Пåðåäâèíüòå áàòàðåéíûé áëîê âíèç, òàê ÷òîáû îí çàùåëêíóëñя íà ìåñòå. To remove the battery pack Дëя ñíяòèя áàòàðåéíîãî áëîêà Slide the battery pack out in the direction of the Пåðåäâè

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

Getting started Пîäãîòîâêà ê ýêñïëóàòàöèè VCR OFF CAMERA (CHARGE) Step 1 Preparing the power Пóíêò 1 Пîäãîòîâêà èñòî÷íèêà supply ïèòàíèя Charging the battery pack Зàðяäêà áàòàðåéíîãî áëîêà Use the battery pack after charging it for your Иñïîëüçóéòå áàòàðåéíûé áëîê äëя Вàøåé camcorder. âèäåîêàìåðû ïîñëå åãî çàðяäêè. Your camcorder operates only with the Вàøà âèäåîêàìåðà ðàáîòàåò òîëüêî ñ “InfoLITHIUM” battery pack (L series). áàòàðåéíûì áëîêîì “InfoLITHIUM” (ñåðèè L). See page 118 for more inform

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

Step 1 Preparing the power Пóíêò 1 Пîäãîòîâêà èñòî÷íèêà supply ïèòàíèя After charging the battery pack Пîñëå çàðяäêè áàòàðåéíîãî áëîêà Disconnect the AC power adaptor from the DC Оòñîåäèíèòå ñåòåâîé àäàïòåð ïåðåìåííîãî IN jack on your camcorder. òîêà îò ãíåçäà DC IN íà Вàøåé âèäåîêàìåðå. Notes Пðèìå÷àíèя •Prevent metallic objects from coming into • Нå äîïóñêàéòå êîíòàêòà ìåòàëëè÷åñêèõ contact with the metal parts of the DC plug of ïðåäìåòîâ ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ÷àñòяìè the AC power adaptor. This may

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

Getting started Пîäãîòîâêà ê ýêñïëóàòàöèè Step 1 Preparing the power Пóíêò 1 Пîäãîòîâêà èñòî÷íèêà supply ïèòàíèя Charging time/Вðåìя çàðяäêè Battery pack/ Full charge/ Бàòàðåéíûé áëîê Пîëíàя çàðяäêà NP-F330 (supplied)/ 150 (ïðèëàãàåòñя) NP-F530/F550 210 NP-F730/F750 300 NP-F930/F950 390 NP-F960 420 Approximate charging time at 25°C (77°F) Пðèáëèçèòåëüíîå âðåìя çàðяäêè ïðè òåìïåðàòóðå 25°C Recording time/Вðåìя çàïèñè Recording with Recording with the viewfinder/ the LCD screen/ Battery pack/ Зàïè

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

Step 1 Preparing the power Пóíêò 1 Пîäãîòîâêà èñòî÷íèêà supply ïèòàíèя Playing time/Вðåìя âîñïðîèçâåäåíèя Playing time Playing time Battery pack/ on LCD screen/ with LCD closed/ Бàòàðåéíûé áëîê Вðåìя âîñïðîèçâåäåíèя Вðåìя âîñïðîèçâåäåíèя íà ýêðàíå ЖКД ïðè çàêðûòîì ЖКД NP-F330 (supplied)/ 105 90 (ïðèëàãàåòñя) NP-F530 175 150 NP-F550 210 185 NP-F730 365 305 NP-F750 440 375 NP-F930 575 480 NP-F950 675 570 NP-F960 790 680 Approximate number of minutes when you use a Пðèáëèçèòåëüíîå âðåìя â ìèíóòàõ

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

Getting started Пîäãîòîâêà ê ýêñïëóàòàöèè Step 1 Preparing the power Пóíêò 1 Пîäãîòîâêà èñòî÷íèêà supply ïèòàíèя Connecting to the mains Пîäñîåäèíåíèå ê ñåòåâîé ðîçåòêå When you use your camcorder for a long time, we recommend that you power it from the mains Еñëè Вû ñîáèðàåòåñü èñïîëüçîâàòü using the AC power adaptor. âèäåîêàìåðó äëèòåëüíîå âðåìя, ðåêîìåíäóåòñя èñïîëüçîâàòü ïèòàíèå îò (1) Open the DC IN jack cover, and connect the ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ñ ïîìîùüþ ñåòåâîãî AC power adaptor to the DC

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

Step 2 Setting the Пóíêò 2 Уñòàíîâêà äàòû date and time è âðåìåíè Set the date and time settings when you use your Вûïîëíèòå óñòàíîâêè äàòû è âðåìåíè, êîãäà camcorder for the first time. Вû èñïîëüçóåòå Вàøó âèäåîêàìåðó â ïåðâûé ðàç. If you do not use your camcorder for about 4 Еñëè Вû íå èñïîëüçóåòå Вàøó âèäåîêàìåðó â months, the date and time settings may be òå÷åíèå ïðèáëèçèòåëüíî 4-õ ìåñяöåâ, released (bars may appear) because the built-in óñòàíîâêè äàòû è âðåìåíè ìîãóò rechargeable lithium c


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Sony BRCSDP12 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 3
2 Sony SSC-M354 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 3
3 Sony SNC-RX SNC-CS50 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 4
4 Sony SSC-M183/M183CE/M188CE SSC-M383/M383CE/M388CE Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 10
5 Sony CD-7226 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 1
6 Sony Ssc-M383 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 6
7 Sony Snc Df50n Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 1
8 Sony SNC-RX SNC-RZ50 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 20
9 Sony BLUETOOTH MEX-BT2500 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 10
10 3Com 1000BASE-T-GBIC Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 0
11 Sony BRCSDP12 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 3
12 3Com TECHD-0000000122 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 1
13 Sony SSC-M354 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 3
14 Sony SNC-RX SNC-CS50 Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 4
15 Sony SSC-M183/M183CE/M188CE SSC-M383/M383CE/M388CE Instrukcja obsługi Domowy system zabezpieczen 10