Instrukcja obsługi Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A

Instrukcja obsługi dla urządzenia Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A

Urządzenie: Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A
Rozmiar: 2,04 MB
Data dodania: 2013-07-17 19:15:50
Liczba stron: 44
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Instrukcja obsługi Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A
Advertisement
« Page 1 of 44 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Apple AirPort Extreme MD031LL/A Wireless Router MD031LL/A. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

AirPort Extreme
Setup Guide

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

Contents 5 Getting Started 7 A b out the A irP or t Ex tr eme 8 A b out the A irP or t S of t w ar e 9 W ha t Y ou N eed t o G et S tar t ed 11 T he A irP or t Ex tr eme S ta tus Ligh t 13 AirPort Extreme Networks 14 U sing the A irP or t Ex tr eme with a B r oadband In t er net S er vic e 16 U sing the A irP or t Ex tr eme t o S har e a USB P r in t er 18 U sing the A irP or t Ex tr eme t o S har e USB Har d D isks 20 Setting Up the Airport Extreme 21 U sing A irP or t U til

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

26 I f Y ou F or got Y our N et w or k or B ase S ta tion P assw or d 28 I f Y our A irP or t Ex tr eme I sn ’ t R e s p onding 29 I f Y our A irP or t Ex tr eme S ta tus Ligh t F lashe s A mb er 30 I f Y our P r in t er I sn ’ t R e s p onding 31 U p da ting A irP or t S of t w ar e 31 A irP or t Ex tr eme P lac emen t C onsider a tions 32 I t ems T ha t C an C a use In t er f er enc e with A irP or t 33 Learning More, Service, and Support 35 AirPort Extreme Specifications

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

Getting Started 1 C ongr a tula tionsonpur chasingy oursimultaneousdual-band A irP or tEx tr emeB aseS ta tion. R eadthisguidet ogetstar t ed . A irP or t Ex tr eme pr o vide s simultaneous dual-band wir ele ss 802. 1 1n net w or k ing . W hen y ou set up y our A irP or t Ex tr eme B ase S ta tion, it cr ea t e s t w o high-s p eed W i-F i net w or ks: Â A 2. 4 gigaher tz (GHz) net w or k f or 802. 1 1b , 802. 1 1g , and 802. 1 1n de vic e s , such as i P hone , i P o

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

 C onnec t y our A irP or t Ex tr eme t o y our E ther net net w or k. W ir ele ss-equipp ed M ac c omput ers , W indo w s XP , W indo w s V ista, or W indo w s 7 c omput ers can then ha v e acc e ss t o an en tir e net w or k without b eing c onnec t ed b y a cable .  C onnec t a supp or t ed USB de vic e , such as a pr in t er or a scanner , t o y our A irP or t Ex tr eme . A ll of the c ompa tible c omput ers on the A irP or t net w or k, b oth wir ele ss and wir ed , ca

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

A b outtheA irP or tEx tr eme T he A irP or t Ex tr eme has six p or ts , lo ca t ed on the back:  One 1 0/1 00/1 000B ase-T G igabit E ther net W ide A r ea N et w or k ( W AN) p or t (<) f or c onnec ting a DSL or cable mo dem, or f or c onnec ting t o an e xisting E ther net net w or k  T hr ee 1 0/1 00/1 000B ase-T G igabit E ther net L o cal A r ea N et w or k (L AN) p or ts (G) f or c onnec ting E ther net de vic e s , such as pr in t ers or c omput ers , or f or c onnec tin

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

N e x t t o the p or ts is a r e set butt on, which is used f or tr ouble sho oting y our A irP or t Ex tr eme . T he sta tus ligh t on the fr on t of the A irP or t Ex tr eme sho w s the cur r en t sta tus . A b outtheA irP or tS of t w ar e U se the A irP or t U tilit y sof t w ar e and f ollo w the instr uc tions on the f ollo wing page s t o set up y our A irP or t Ex tr eme and y our A irP or t wir ele ss net w or k. N ot e:   Y ou must use A irP or t U tilit y t o set up this ba

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

W ha t Y ouN eedt oG etS tar t ed T o use the A irP or t Ex tr eme y ou need a wir ele ss-enabled c omput er tha t is c omplian t with the IEEE 802. 1 1a, 802. 1 1b , 802. 1 1g , or 802. 1 1n s p ecifica tion. T o set up the A irP or t Ex tr eme , y our c omput er must meet the r equir emen ts list ed b elo w . To set up your AirPort Extreme using a Mac, you need the following: Â A M ac c omput er with an A irP or t or A irP or t Ex tr eme C ar d installed t o set it up wir ele ss

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

Plugging In AirPort Extreme B ef or e y ou plug in y our A irP or t Ex tr eme , first c onnec t the appr opr ia t e cable s t o the p or ts y ou w an t t o use: Â C onnec t the E ther net cable tha t is c onnec t ed t o y our DSL or cable mo dem (if y ou will c onnec t t o the In t er net) t o the E ther net ( W AN) p or t (<). Â C onnec t a USB cable c onnec t ed fr om the USB p or t (d) on the A irP or t Ex tr eme t o a c ompa tible USB pr in t er (if y ou will pr in t t o a USB pr in t e

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

Imp or tan t:   U se only the A C adapt er tha t came with y our A irP or t Ex tr eme . W hen y ou plug the A irP or t Ex tr eme A C adapt er in t o a p o w er outlet , the sta tus ligh t flashe s gr een f or one sec ond , and then glo w s amb er while it star ts up . A f t er it has star t ed up c omplet ely , the sta tus ligh t flashe s amb er un til y our A irP or t Ex tr eme has b een up da t ed with the c or r ec t settings . T he sta tus ligh t glo w s solid gr een af t er y our

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

Light Status/description Flashing amber and green T her e ma y b e a pr oblem star ting up . A irP or t Ex tr eme will r e star t and tr y again. Solid blue T he base sta tion is r ead y t o allo w a wir ele ss clien t acc e ss t o the net w or k. S ee “ A llo wing W ir ele ss C lien ts A cc e ss t o Y our N et w or k ” on page 2 5 . What’s Next A f t er y ou plug in y our A irP or t Ex tr eme , use A irP or t U tilit y t o set it up t o w or k with y our In t er net c onnec tion, US

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

AirPort Extreme Networks 2 Inthischapt ery ou ’ llfinde xplana tionsofthediff er en tw a y s y ouc anusey ourA irP or tEx tr eme . T his chapt er pr o vide s some e xample s of the diff er en t k inds of net w or ks y ou can set up using y our A irP or t Ex tr eme . I t pr o vide s diagr ams and e xplana tions of wha t y ou need t o do t o get y our A irP or t Ex tr eme net w or k up and r unning quick ly . S ee C hapt er 3, “S etting U p the A ir p or t Ex tr eme ” o

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

U singtheA irP or tEx tr emewithaB r oadbandIn t er netS er vic e W hen y ou set up y our A irP or t Ex tr eme t o pr o vide net w or k and In t er net acc e ss , M ac c omput ers with A irP or t and A irP or t Ex tr eme C ar ds , and 802. 1 1a, 802. 1 1b , 802. 1 1g , and IEEE 802. 1 1n s p ecifica tion wir ele ss-equipp ed c omput ers can acc e ss the wir ele ss A irP or t net w or k t o shar e file s , pla y game s , and use In t er net applica tions lik e w eb br o w sers a

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

To set it up: 1 C onnec t y our DSL or cable mo dem t o y our A irP or t Ex tr eme E ther net W AN p or t (<). 2 Op en A irP or t U tilit y (lo ca t ed in the U tilitie s f older in the A pplica tions f older on a c omput er using M ac OS X, and in S tar t > A ll P r o gr ams > A irP or t on a c omput er using W indo w s), selec t y our base sta tion, and then click C on tinue . 3 F ollo w the onscr een instr uc tions t o cr ea t e a ne w net w or k. (S ee “S etting U p the A ir p or

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

U singtheA irP or tEx tr emet oS har eaUSBP r in t er W hen y ou c onnec t a c ompa tible USB pr in t er t o y our A irP or t Ex tr eme , supp or t ed c omput ers on the net w or k (wir ed and wir ele ss) can pr in t t o it. It looks like this: Shared printer 2.4 or 5 GHz 2.4 or 5 GHz d USB port 16 Chapter 2 AirPortExtremeNetworks

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

To set it up: 1 C onnec t the pr in t er t o the A irP or t Ex tr eme USB p or t (d) or t o a USB hub , using a USB cable . 2 Op en A irP or t U tilit y (lo ca t ed in the U tilitie s f older in the A pplica tions f older on a c omput er using M ac OS X, and in S tar t > A ll P r o gr ams > A irP or t on a c omput er using W indo w s), selec t y our base sta tion, and then click C on tinue . 3 F ollo w the onscr een instr uc tions t o cr ea t e a ne w net w or k, if y ou ha v e not al

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

U singtheA irP or tEx tr emet oS har eUSBHar dD isks W hen y ou c onnec t a USB har d disk t o y our A irP or t Ex tr eme , c omput ers on the net w or k (wir ed and wir ele ss) can acc e ss the har d disk t o acc e ss , shar e , and st or e file s . It looks like this: 2.4 or 5 GHz Shared hard disk drive 2.4 or 5 GHz d USB port 18 Chapter 2 AirPortExtremeNetworks

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

To set it up: 1 C onnec t the har d disk t o the A irP or t Ex tr eme USB p or t (d) using a USB cable . 2 Op en A irP or t U tilit y (lo ca t ed in the U tilitie s f older in the A pplica tions f older on a c omput er using M ac OS X, and in S tar t > A ll P r o gr ams > A irP or t on a c omput er using W indo w s), selec t y our base sta tion, and then click C on tinue . 3 F ollo w the onscr een instr uc tions t o cr ea t e a ne w net w or k, if y ou ha v e not alr ead y set up y our

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

Setting Up the Airport Extreme 3 T hischapt erpr o vide sinf or ma tionandinstr uc tionsf orusing A irP or tU tilit yt osetupy ourA irP or tEx tr eme . U se the instr uc tions in this chapt er t o easily c onfigur e y our A irP or t Ex tr eme and set up y our A irP or t net w or k. T his chapt er pr o vide s an o v er vie w f or using the setup assistan t in A irP or t U tilit y t o set up y our net w or k and other f ea tur e s of y our A irP or t Ex tr eme . F or mor e det


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Apple AirPort Express Wireless Router MC414LL/A Network Router 35
2 Apple Computer Network Router 2 Network Router 12
3 Apple Tableau T35i SATA/IDE Network Router 21
4 Apple AirPort Extreme Base Station ME918LL/A Network Router 89
5 Apple U10C012 Network Router 20