Instruction d'utilisation Lexmark 8300

Instruction d'utilisation pour le dispositif Lexmark 8300

Dispositif: Lexmark 8300
Dimension: 6,70 MB
Date d'addition: 2014-02-11 12:40:35
Nombre des pages: 136
Imprimez l'instruction

Téléchargez

Comment utiliser?

Notre objectif consiste à vous assurer le plus rapide accès au contenu de l'instruction d'utilisation du dispositif Lexmark 8300. En utilisant l'aperçu en ligne vous pouvez parcourir le sommaire et passer à la page où vous trouverez la résolution de votre problème avec Lexmark 8300.

Pour votre confort

Si regarder l'instruction Lexmark 8300 directement sur la page n'est pas confortable pour vous, vous pouvez profiter de deux solutions possibles:

  • Exploration au mode de plein écran - pour analyser l'instruction d'une manière commode (sans l'avoir téléchargée sur votre ordinateur) vous pouvez utiliser le mode d'exploration en plein écran. Pour démarrer l'exploration de l'instruction Lexmark 8300 en plein écran, utilisez le bouton Plein écran.
  • Téléchargement sur l'ordinateur - vous pouvez aussi télécharger l'instruction Lexmark 8300 sur votre ordinateur et la sauvegarder dans vos ressources. Si vous n'avez pas envie de gaspiller votre espace disque, vous pouvez toujours télécharger cette instruction du ManualsBase dans l'avenir.
Instruction d'utilisation Lexmark 8300
Advertisement
« Page 1 of 136 »
Advertisement
Version imprimée

Beaucoup de gens préfèrent de lire les documents dans la version imprimée et non pas sur l'écran. L'option d'impression de l'instruction est aussi prévue et vous pouvez en profiter en cliquant le lien ci-dessus - Imprimez l'instruction. Il n'est pas nécessaire d'imprimer toute l'instruction Lexmark 8300 - on peut choisir des pages. Economisez le papier.

Résumés

Vous trouverez ci-dessous les annonces des contenus qui se trouvent sur les pages suivantes de l'instruction de Lexmark 8300. Si vous voulez parcourir rapidement le contenu des pages suivantes de l'instruction, vous pouvez en profiter.

Résumés du contenu
Résumé du contenu de la page N° 1

Lexmark 8300 Series All-In-One
Návod na použitie
User's Guide
A August 2005 ugust 2005 www.lexmark.com www.lexmark.sk
Lexmark a logo Lexmark s diamantom sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/alebo iných krajinách.
Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.
© 2005 Lexmark International, Inc.
© 2005 Lexmark International, Inc.
Všetky práva vyhradené.
All r

Résumé du contenu de la page N° 2

Vydanie: August 2005 Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE „TAK AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHRŇUJÚCE, ALE NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty nepripúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruk

Résumé du contenu de la page N° 3

Obsah Vyhľadanie informácií o tlačiarni ............................................................11 Vyhľadanie informácií o tlačiarni .............................................................................11 Nastavenie tlačiarne ...................................................................................13 Kontrola obsahu balenia ...........................................................................................13 Inštalácia ovládacieho panela s iným jazykom .............

Résumé du contenu de la page N° 4

Tlačidlá Productivity Suite ........................................................................................33 All-In-One Center ......................................................................................................34 Odkaz Maintain/Troubleshoot ...........................................................................35 Záložka Scanning & Copying ..........................................................................35 Záložka Saved Images ...........................

Résumé du contenu de la page N° 5

Prehliadanie a výber fotografií na pamäťovej karte alebo karte Flash ................56 Prenos digitálnych fotografií z pamäťovej karty alebo karty Flash ......................57 Prenos fotografií pomocou ovládacieho panela .............................................57 Prenos fotografií pomocou počítača ...............................................................57 Používanie PictBridge-kompatibilného digitálneho fotoaparátu na ovládanie tlače fotografií ........................................

Résumé du contenu de la page N° 6

Skenovanie ...................................................................................................71 Skenovanie niekoľkých strán ...................................................................................71 Skenovanie niekoľkých strán pomocou podávača ADF ................................71 Skenovanie niekoľkých strán pomocou sklenenej plochy skenera ...............71 Skenovanie do aplikácie ......................................................................................

Résumé du contenu de la page N° 7

Presmerovanie faxov ................................................................................................85 Používanie identifikácie volajúceho ..........................................................................86 Blokovanie neželaných faxov ...................................................................................86 Úprava nastavení pomocou Fax Setup Utility ........................................................87 Tlač reportov činnosti faxu .........................

Résumé du contenu de la page N° 8

Strana sa nevytlačí ........................................................................................103 Nie je možné tlačiť z digitálneho fotoaparátu pomocou PictBridge ...........104 Riešenie problémov s tlačou .................................................................................104 Vylepšenie kvality tlače ..................................................................................104 Slabá kvalita textu a grafiky .......................................................

Résumé du contenu de la page N° 9

Tlačiareň nepodáva papier, obálky alebo špeciálne médiá ........................119 Zaseknutý „banerového“ papiera ...................................................................119 Riešenie problémov s pamäťovou kartou .............................................................120 Nie je možné vložiť pamäťovú kartu ............................................................120 Nič sa po vložení pamäťovej karty nedeje ..................................................120 Chybové hlásenia

Résumé du contenu de la page N° 10

10

Résumé du contenu de la page N° 11

Vyhľadanie informácií o tlačiarni Vyhľadanie informácií o tlačiarni Príručka Nastavenia (Setup) Popis Kde hľadať V príručke Nastavenia sa nachádzajú pokyny pre Tento dokument je možné nájsť v balení tlačiarne nastavenie hardvéru a softvéru. alebo na web stránke Lexmark. Návod na použitie Popis Kde hľadať Návod na použitie poskytuje informácie pre Tento dokument je možné nájsť na web stránke používanie tlačiarne a iné informácie, akými sú Lexmark. napr.: Počas inštalácie softvéru tlačiarne je m

Résumé du contenu de la page N° 12

Súbor Readme Popis Kde hľadať Tento súbor obsahuje útržkové informácie Prístup k súboru Readme: o tlačiarni a softvéri, ktoré sa nenachádzajú 1 Kliknite na Start  Programs alebo All v žiadnej inej dokumentácii a informácie Programs  Lexmark 8300 Series. čpecifické pre daný operačný systém. 2 Zvoľte Readme. Web stránka Popis Kde hľadať Naša web stránka obsahuje množstvo informácií. Navštívte našu web stránku www.lexmark.com. Poznámka: Všetky odkazy na web stránky môžu 1 Prejdite na web stránk

Résumé du contenu de la page N° 13

Nastavenie tlačiarne Kontrola obsahu balenia Názov Popis 1 Čierna tlačová kazeta Kazety (náplne) pre inštaláciu do tlačiarne. Poznámka: Kombinácie kaziet sa líšia v závislosti od zakúpeného 2 Farebná tlačová kazeta zariadenia. 3 Telefónna šnúra Pripája sa ku konektoru EXT na zadnej strane tlačiarne. 4 Sieťová šnúra Pripája sa k napájaciemu konektoru na zadnej strane tlačiarne. 5 Telefónny adaptér Pripája sa k telefónnej linke a odkazovaču, telefónu alebo inému telekomunikačnému zariadeniu. Poz

Résumé du contenu de la page N° 14

Inštalácia ovládacieho panela s iným jazykom Nasledovné pokyny sú platné iba v prípade, že ste spolu s tlačiarňou obdržali ďalšie ovládacie panely s rôznymi jazykmi. 1 Zdvihnite a vyberte ovládací panel (ak je založený). 2 Vyberte správny ovládací panel pre váš jazyk. 3 Zarovnajte spony na ovládacom paneli s otvormi na tlačiarni a zatlačte. Príprava tlačiarne pre fax Tlačiareň je možné prepojiť so zariadením, akým je napr. telefón, odkazovač alebo počítačový modem. V prípade problémov si pozri

Résumé du contenu de la page N° 15

L LIIN NE E E EXT XT Zariadenie Výhody Pozrite si časť • Tlačiareň • Využitie faxovej linky ako „Prepojenie s telefónom“ na štandardná telefónna linka. str. 16. • Telefón • Odosielania a prijímanie faxov bez • Dve telefónne šnúry použitia počítača. • Tlačiareň Príjem prichádzajúcich hlasových „Prepojenie s odkazovačom“ na odkazov aj faxov. str. 17. • Telefón • Odkazovač • Tri telefónne šnúry • Tlačiareň Odosielanie faxov pomocou počítača „Pripojenie k počítaču alebo tlačiarne. s modemom“ na

Résumé du contenu de la page N° 16

L LI IN NE E E EX XT T LE LIIN NE EET X XT L LIIN NE E E EX XT T L LIIN NE E E EXT XT Prepojenie s telefónom Za účelom používania faxovej linky ako štandardnej telefónnej linky prepojte telefón s tlačiarňou. Následne nastavte tlačiareň pri akomkoľvek telefóne za účelom vytvárania kópií alebo odosielania a prijímania faxov bez použitia počítača. 1 Uistite sa, či máte k dispozícii nasledovné: • Telefón • Dve telefónne šnúry • Telefónna zásuvka 2 Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konekto

Résumé du contenu de la page N° 17

L LIIN NE E E EX XT T L LIIN NE E E EX XT T L LIIN NE E E EX XT T 4 Koncovku ďalšej telefónnej šnúry zapojte do telefónu a druhú koncovku do konektora EXT na tlačiarni. Poznámka: Podrobnosti o prepojení tlačiarne s telekomunikačným zariadením sú uvedené v dodatočnej príručke k nastaveniam, ktorá sa dodáva spolu s tlačiarňou. Pokyny k nastaveniam sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Prepojenie s odkazovačom Prepojte odkazovač s tlačiarňou za účelom príjmu prichádzajúcich hlasových odkazov a

Résumé du contenu de la page N° 18

L LIIN NE E E EX XT T LE LIIN NE ET EX XT L LIIN NE E E EX XT T 3 Z konektora EXT na tlačiarni odstráňte ochrannú koncovku. 4 Druhou telefónnou šnúrou prepojte telefón a odkazovač. 5 Koncovku tretej telefónnej šnúry zapojte do odkazovača a druhú koncovku do konektora EXT na tlačiarni. Poznámka: Podrobnosti o prepojení tlačiarne s telekomunikačným zariadením sú uvedené v dodatočnej príručke k nastaveniam, ktorá sa dodáva spolu s tlačiarňou. Pokyny k nastaveniam sa môžu líšiť v závislosti od

Résumé du contenu de la page N° 19

L LIIN NE E E EX XT T LE LIIN NE EET X XT L LIIN NE E E EX XT T L LIIN NE E E EXT XT 2 Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konektora LINE na tlačiarni a druhú koncovku do aktívnej telefónnej zásuvky. 3 Z konektora EXT na tlačiarni odstráňte ochrannú koncovku. 4 Druhou telefónnou šnúrou prepojte telefón a počítačový modem. 19

Résumé du contenu de la page N° 20

L LI IN NE E ET EX XT L LIN INE E E EX XT T 5 Koncovku tretej telefónnej šnúry zapojte do počítačového modemu a druhú koncovku do konektora EXT na tlačiarni. Poznámka: Podrobnosti o prepojení tlačiarne s telekomunikačným zariadením sú uvedené v dodatočnej príručke k nastaveniam, ktorá sa dodáva spolu s tlačiarňou. Pokyny k nastaveniam sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. 20


Instructions pareilles
# Instruction d'utilisation Catégorie Téléchargez
1 Lexmark 131 All in One Printer 18
2 Lexmark 13B0501 All in One Printer 29
3 Lexmark 13B0502 All in One Printer 16
4 Lexmark 13B0503 All in One Printer 18
5 Lexmark 133 All in One Printer 14