Lexmark 8300 user manual

User manual for the device Lexmark 8300

Device: Lexmark 8300
Size: 6,70 MB
Date of adding : 2014-02-11 12:40:35
Number of pages: 136
Print the manual

Download

How to use this site?

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Lexmark 8300. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Lexmark 8300.

For your convenience

If looking through the Lexmark 8300 user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:

  • Full Screen Viewing - to easily view the user manual (without downloading it to your computer), you can use full-screen viewing mode. To start viewing the user manualLexmark 8300 on full screen, use the buttonFullscreen.
  • Downloading to your computer - You can also download the user manual Lexmark 8300 to your computer and keep it in your files. However, if you do not want to take up too much of your disk space, you can always download it in the future from ManualsBase.
Lexmark 8300 user manual
Advertisement
« Page 1 of 136 »
Advertisement
Print version

Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual. You do not have to print the entire manual Lexmark 8300 but the selected pages only. paper.

Summaries

Below you will find previews of the content of the user manuals presented on the following pages to Lexmark 8300. If you want to quickly view the content of pages found on the following pages of the manual, you can use them.

Abstracts of contents
Summary of the content on the page No. 1

Lexmark 8300 Series All-In-One
Návod na použitie
User's Guide
A August 2005 ugust 2005 www.lexmark.com www.lexmark.sk
Lexmark a logo Lexmark s diamantom sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/alebo iných krajinách.
Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.
© 2005 Lexmark International, Inc.
© 2005 Lexmark International, Inc.
Všetky práva vyhradené.
All r

Summary of the content on the page No. 2

Vydanie: August 2005 Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE „TAK AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHRŇUJÚCE, ALE NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty nepripúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruk

Summary of the content on the page No. 3

Obsah Vyhľadanie informácií o tlačiarni ............................................................11 Vyhľadanie informácií o tlačiarni .............................................................................11 Nastavenie tlačiarne ...................................................................................13 Kontrola obsahu balenia ...........................................................................................13 Inštalácia ovládacieho panela s iným jazykom .............

Summary of the content on the page No. 4

Tlačidlá Productivity Suite ........................................................................................33 All-In-One Center ......................................................................................................34 Odkaz Maintain/Troubleshoot ...........................................................................35 Záložka Scanning & Copying ..........................................................................35 Záložka Saved Images ...........................

Summary of the content on the page No. 5

Prehliadanie a výber fotografií na pamäťovej karte alebo karte Flash ................56 Prenos digitálnych fotografií z pamäťovej karty alebo karty Flash ......................57 Prenos fotografií pomocou ovládacieho panela .............................................57 Prenos fotografií pomocou počítača ...............................................................57 Používanie PictBridge-kompatibilného digitálneho fotoaparátu na ovládanie tlače fotografií ........................................

Summary of the content on the page No. 6

Skenovanie ...................................................................................................71 Skenovanie niekoľkých strán ...................................................................................71 Skenovanie niekoľkých strán pomocou podávača ADF ................................71 Skenovanie niekoľkých strán pomocou sklenenej plochy skenera ...............71 Skenovanie do aplikácie ......................................................................................

Summary of the content on the page No. 7

Presmerovanie faxov ................................................................................................85 Používanie identifikácie volajúceho ..........................................................................86 Blokovanie neželaných faxov ...................................................................................86 Úprava nastavení pomocou Fax Setup Utility ........................................................87 Tlač reportov činnosti faxu .........................

Summary of the content on the page No. 8

Strana sa nevytlačí ........................................................................................103 Nie je možné tlačiť z digitálneho fotoaparátu pomocou PictBridge ...........104 Riešenie problémov s tlačou .................................................................................104 Vylepšenie kvality tlače ..................................................................................104 Slabá kvalita textu a grafiky .......................................................

Summary of the content on the page No. 9

Tlačiareň nepodáva papier, obálky alebo špeciálne médiá ........................119 Zaseknutý „banerového“ papiera ...................................................................119 Riešenie problémov s pamäťovou kartou .............................................................120 Nie je možné vložiť pamäťovú kartu ............................................................120 Nič sa po vložení pamäťovej karty nedeje ..................................................120 Chybové hlásenia

Summary of the content on the page No. 10

10

Summary of the content on the page No. 11

Vyhľadanie informácií o tlačiarni Vyhľadanie informácií o tlačiarni Príručka Nastavenia (Setup) Popis Kde hľadať V príručke Nastavenia sa nachádzajú pokyny pre Tento dokument je možné nájsť v balení tlačiarne nastavenie hardvéru a softvéru. alebo na web stránke Lexmark. Návod na použitie Popis Kde hľadať Návod na použitie poskytuje informácie pre Tento dokument je možné nájsť na web stránke používanie tlačiarne a iné informácie, akými sú Lexmark. napr.: Počas inštalácie softvéru tlačiarne je m

Summary of the content on the page No. 12

Súbor Readme Popis Kde hľadať Tento súbor obsahuje útržkové informácie Prístup k súboru Readme: o tlačiarni a softvéri, ktoré sa nenachádzajú 1 Kliknite na Start  Programs alebo All v žiadnej inej dokumentácii a informácie Programs  Lexmark 8300 Series. čpecifické pre daný operačný systém. 2 Zvoľte Readme. Web stránka Popis Kde hľadať Naša web stránka obsahuje množstvo informácií. Navštívte našu web stránku www.lexmark.com. Poznámka: Všetky odkazy na web stránky môžu 1 Prejdite na web stránk

Summary of the content on the page No. 13

Nastavenie tlačiarne Kontrola obsahu balenia Názov Popis 1 Čierna tlačová kazeta Kazety (náplne) pre inštaláciu do tlačiarne. Poznámka: Kombinácie kaziet sa líšia v závislosti od zakúpeného 2 Farebná tlačová kazeta zariadenia. 3 Telefónna šnúra Pripája sa ku konektoru EXT na zadnej strane tlačiarne. 4 Sieťová šnúra Pripája sa k napájaciemu konektoru na zadnej strane tlačiarne. 5 Telefónny adaptér Pripája sa k telefónnej linke a odkazovaču, telefónu alebo inému telekomunikačnému zariadeniu. Poz

Summary of the content on the page No. 14

Inštalácia ovládacieho panela s iným jazykom Nasledovné pokyny sú platné iba v prípade, že ste spolu s tlačiarňou obdržali ďalšie ovládacie panely s rôznymi jazykmi. 1 Zdvihnite a vyberte ovládací panel (ak je založený). 2 Vyberte správny ovládací panel pre váš jazyk. 3 Zarovnajte spony na ovládacom paneli s otvormi na tlačiarni a zatlačte. Príprava tlačiarne pre fax Tlačiareň je možné prepojiť so zariadením, akým je napr. telefón, odkazovač alebo počítačový modem. V prípade problémov si pozri

Summary of the content on the page No. 15

L LIIN NE E E EXT XT Zariadenie Výhody Pozrite si časť • Tlačiareň • Využitie faxovej linky ako „Prepojenie s telefónom“ na štandardná telefónna linka. str. 16. • Telefón • Odosielania a prijímanie faxov bez • Dve telefónne šnúry použitia počítača. • Tlačiareň Príjem prichádzajúcich hlasových „Prepojenie s odkazovačom“ na odkazov aj faxov. str. 17. • Telefón • Odkazovač • Tri telefónne šnúry • Tlačiareň Odosielanie faxov pomocou počítača „Pripojenie k počítaču alebo tlačiarne. s modemom“ na

Summary of the content on the page No. 16

L LI IN NE E E EX XT T LE LIIN NE EET X XT L LIIN NE E E EX XT T L LIIN NE E E EXT XT Prepojenie s telefónom Za účelom používania faxovej linky ako štandardnej telefónnej linky prepojte telefón s tlačiarňou. Následne nastavte tlačiareň pri akomkoľvek telefóne za účelom vytvárania kópií alebo odosielania a prijímania faxov bez použitia počítača. 1 Uistite sa, či máte k dispozícii nasledovné: • Telefón • Dve telefónne šnúry • Telefónna zásuvka 2 Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konekto

Summary of the content on the page No. 17

L LIIN NE E E EX XT T L LIIN NE E E EX XT T L LIIN NE E E EX XT T 4 Koncovku ďalšej telefónnej šnúry zapojte do telefónu a druhú koncovku do konektora EXT na tlačiarni. Poznámka: Podrobnosti o prepojení tlačiarne s telekomunikačným zariadením sú uvedené v dodatočnej príručke k nastaveniam, ktorá sa dodáva spolu s tlačiarňou. Pokyny k nastaveniam sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Prepojenie s odkazovačom Prepojte odkazovač s tlačiarňou za účelom príjmu prichádzajúcich hlasových odkazov a

Summary of the content on the page No. 18

L LIIN NE E E EX XT T LE LIIN NE ET EX XT L LIIN NE E E EX XT T 3 Z konektora EXT na tlačiarni odstráňte ochrannú koncovku. 4 Druhou telefónnou šnúrou prepojte telefón a odkazovač. 5 Koncovku tretej telefónnej šnúry zapojte do odkazovača a druhú koncovku do konektora EXT na tlačiarni. Poznámka: Podrobnosti o prepojení tlačiarne s telekomunikačným zariadením sú uvedené v dodatočnej príručke k nastaveniam, ktorá sa dodáva spolu s tlačiarňou. Pokyny k nastaveniam sa môžu líšiť v závislosti od

Summary of the content on the page No. 19

L LIIN NE E E EX XT T LE LIIN NE EET X XT L LIIN NE E E EX XT T L LIIN NE E E EXT XT 2 Jednu koncovku telefónnej šnúry zapojte do konektora LINE na tlačiarni a druhú koncovku do aktívnej telefónnej zásuvky. 3 Z konektora EXT na tlačiarni odstráňte ochrannú koncovku. 4 Druhou telefónnou šnúrou prepojte telefón a počítačový modem. 19

Summary of the content on the page No. 20

L LI IN NE E ET EX XT L LIN INE E E EX XT T 5 Koncovku tretej telefónnej šnúry zapojte do počítačového modemu a druhú koncovku do konektora EXT na tlačiarni. Poznámka: Podrobnosti o prepojení tlačiarne s telekomunikačným zariadením sú uvedené v dodatočnej príručke k nastaveniam, ktorá sa dodáva spolu s tlačiarňou. Pokyny k nastaveniam sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. 20


Similar user manuals
# User manual Category Download
1 Lexmark 131 All in One Printer 15
2 Lexmark 13B0501 All in One Printer 10
3 Lexmark 13B0502 All in One Printer 32
4 Lexmark 13B0503 All in One Printer 31
5 Lexmark 133 All in One Printer 19