Instrukcja obsługi Logitech C100

Instrukcja obsługi dla urządzenia Logitech C100

Urządzenie: Logitech C100
Kategoria: Kamera internetowa
Producent: Logitech
Rozmiar: 10.59 MB
Data dodania: 11/9/2013
Liczba stron: 132
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Logitech C100. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Logitech C100.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Logitech C100 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Logitech C100 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Logitech C100 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
Logitech C100 Instrukcja obsługi - Online PDF

Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia Logitech, model C100. Uzyskaj cenne informacje i instrukcje, aby zmaksymalizować możliwości urządzenia i zoptymalizować wrażenia użytkownika. Odkryj pełny potencjał swojego urządzenia Logitech C100 dzięki tej kompleksowej instrukcji obsługi, oferującej wskazówki krok po kroku i porady ekspertów dotyczące łatwej obsługi i przyjemności z użytkowania.

Advertisement
« Page 1 of 132 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Logitech C100 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Logitech C100. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

® Logit ec h W ebcam C1 00 Cont ents Eng lish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Deutsc h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F r ançais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 По-русски . . . . . . . . .

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3

® Logit ec h W ebcam C1 00 F eatur es 1 . Lens 2. A ctivity light 3. Snapshot butt on 4. Flexible clip/base 5. Logit ec h® W ebcam Sof tw ar e 6. Pr oduct document ation Thank y ou f or buying a Logit ec h w ebcam! Use t his guide t o set up y our Logit ec h w ebcam and t o begin making video calls. If y ou ha v e q uestions bef or e y ou st ar t, please visit t he w ebsit es list ed belo w t o lear n mor e about Logit ec h w ebcams and video calling. Eng lish 3

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4

Getting st ar t ed wit h Setting up y our w ebcam Place y our w ebcam 1 When pr om pt ed, connect y our w ebcam Ins tall t he sof tw ar e 2 3 USB 4 English

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5

® Logit ec h W ebcam C1 00 Getting s tar t ed wit h video calling ™ Y our w ebcam comes wit h Logit ec h® V id HD Wit h Logit ec h Vid HD, video calling liv e o v er t he Int er net t ak es onl y a f e w , easy st eps: • Inst all Logit ec h Vid HD • Cr eat e an account • A dd a friend and mak e a video call Lear n mor e: http://www .logit ec h.com/whatisvid Setting up Logit ec h V id HD Ins tall Logit ec h V id HD 1 W e r ecommend t hat y ou inst all bot h t he Logit ec h W ebcam and Lo

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6

Getting st ar t ed wit h A dd a friend or mak e a pr actice call 3 Clic k on t he Pr actice Call tile t o t est y our settings. Tip : The Pr actice Call tile is alw a y s a v ailable on y our Cont act List so y ou can t est y our settings. T o add a friend, clic k on t he A dd a F riend tile and ent er y our friend’s e-mail when pr om pt ed. Af t er y our friend has accept ed y our invit ation, clic k on y our friend’s pictur e t o mak e a call. A ccessing account settings and s tar ting a

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7

® Logit ec h W ebcam C1 00 N a vig ating t he Logit ec h W ebcam Sof tw ar e 1 . Captur e pictur es and 5. Captur e videos trigg er ed 9. Open Logit ec h W ebcam videos b y det ect ed motion Sof tw ar e settings 2. Vie w captur ed imag es 6. Contr ol y our video ef f ects 1 0. Open help dashboar d and shar e via e-mail, and w ebcam while on a (manuals and ho w-t o F acebook,® or Y ouT ube®. video call videos) 3. An ar ea f or easy access t o 7 . Do wnload additional y our i

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8

Getting st ar t ed wit h Capturing video and snapping pictur es Quic k Captur e allo w s y ou t o t ak e phot os or r ecor d videos easil y . Y ou ha v e easy access t o w ebcam contr ols and settings as w ell as video ef f ects t o personalize y our imag es and r ecor dings. 1 . Pr e vie w windo w 6. Phot o t humbnails 2. Captur e mode: phot o/ 7 . Video humbnails video 8. Clic k a t humb-nail t o ent er 3. Captur e butt on t he g aller y 4. W ebcam contr ols 5. Video ef f ects and f

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9

® Logit ec h W ebcam C1 00 Get mor e applications f or y our w ebcam Pr ess t his butt on t o g et mor e w ebcam applications. Do wnload and inst all additional applications f or y our w ebcam, lik e video calling, phot o and video editing, and ot her v alue- added pr og r ams. Getting help Clic k on t he help icon t o access a com plet e user manual, or w at c h ho w-t o videos t hat sho w y ou ho w t o g et t he most out of y our Logit ec h w

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10

Erst e Sc hritt e F unktionen 1 . Linse 2. Aktions-LED 3. Sc hnappsc huss- T ast e 4. Flexibler Clip/S t andfläc he 5. Sof tw ar e für Logit ec h®- W ebk amer a 6. Handbuc h zum Pr odukt Dank e, dass Sie sic h für eine Logit ec h-W ebk amer a entsc hieden haben! Mit dieser Anleitung k onfigurier en Sie Ihr e Logit ec h- W ebk amer a und führ en nac h ein paar einf ac hen Handg rif f en Ihr erst es Videog espräc h. W enn Sie v orher noc h F r ag en klär en möc ht en, finden

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11

® Logit ec h W ebcam C1 00 Einric ht en Ihr er W ebk amer a Anbring en der W ebk amer a 1 W enn Sie dazu aufg ef or der t w er den, Ins tallier en der Sof tw ar e 2 3 sc hließen Sie Ihr e W ebk amer a an. USB Deutsc h 1 1

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12

Erst e Sc hritt e Ers t e Sc hritt e mit V ideog espräc hen Im Lief er umf ang Ihr er W ebk amer a is t die Sof tw ar e ™ Logit ec h® V id HD ent halt en. Mit Logit ec h Vid HD g enüg en ein paar einf ac he Sc hritt e und sc hon führ en Sie Ihr e Videog espräc he über Int er net: • Logit ec h Vid HD inst allier en • K ont o erst ellen • F r eund hinzufüg en und Gespräc h führ en W eit er e Inf or mationen: http://www .logit ec h.com/whatisvid Einric ht en v on Logit ec h V id HD Logit

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13

® Logit ec h W ebcam C1 00 F r eund hinzufüg en oder T es tanr uf führ en 3 Klic k en Sie auf "T est anruf", um Ihr e Einst ellung en zu t est en. Tipp : Die F unktion "T est anruf" ist in Ihr er K ont aktlist e immer sic htbar , damit Sie Ihr e Einst ellung en jederzeit t est en können. Um einen F r eund hinzuzufüg en, klic k en Sie auf "F r eund hinzufüg en" und g eben Sie die E-Mail-A dr esse Ihr es F r eundes ein, sobald Sie dazu aufg ef or der t w er den. W enn Ihr F r eund Ihr e Ei

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14

Erst e Sc hritt e N a vig ation in der Sof tw ar e für Logit ec h-W ebk amer as 1 . Bilder und Videos 4. Logit ec h Vid HD st ar t en 8. W ebk amer as aust ausc hen aufnehmen (sof er n inst allier t) (w enn Sie über mehr er e v er füg en) 2. A ufg enommene Bilder 5. Videos aufzeic hnen, ansehen und per E-Mail nac hdem der 9. Einst ellung en der Sof tw ar e v ersenden bzw . in Be w egungsmelder eine für Logit ec h- W ebk amer as F acebook® oder Y ouT ube® Be w egung erk annt h

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15

® Logit ec h W ebcam C1 00 V ideoaufnahmen und Sc hnappsc hüsse Mit Quic k Captur e können Sie auf einf ac he W eise F ot os aufnehmen oder Videos aufzeic hnen. Die F unktion biet et Ihnen einf ac he S t euer element e für die W ebk amer a und besonder e Videoef f ekt e, damit Sie Ihr e Bilder und A ufnahmen individuell g est alt en können. 1 . V orsc hauf enst er 6. F ot ominiatur en 2. Er f assen-Modus: 7 . Videominiatur en F ot o/Video 8. Klic k en Sie auf eine 3. Er f assen-Sc

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16

Erst e Sc hritt e Zusätzlic he Anw endung en für Ihr e W ebk amer a einric ht en Klic k en Sie hier , um w eit er e W ebk amer a-Anw endung en herunt erzuladen. Sie können zusätzlic he Anw endung en für Ihr e W ebk amer a herunt erladen und inst allier en, etw a Videog espräc he und Videosc hnitt so wie ander e Pr og r amme mit er w eit er t en F unktionen. Hilf e abr uf en Klic k en Sie auf das Hilf esymbol, um das k om plett e Benutzerhandbuc h anzusehen

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17

® Logit ec h W ebcam C1 00 F onctions 1 . Objectif 2. Témoin d'activité 3. Bout on Inst ant ané 4. Clip/base flexible 5. Logit ec h® W ebcam Sof tw ar e 6. Document ation sur le pr oduit V ous v enez d'ac het er une camér a W eb Logit ec h et nous v ous en félicit ons! Utilisez ce guide pour configur er v otr e camér a W eb Logit ec h et commencer à passer des appels vidéo. A v ant de commencer , si v ous a v ez des q uestions, v euillez consult er les sit es W eb réper t

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18

Pr emièr e utilisation Configur ation de v otr e camér a W eb P ositionner v otr e camér a W eb 1 Br anc hez v otr e camér a W eb Ins tallation du logiciel 2 3 lorsq ue v ous y êt es invité. USB 1 8 F r ançais

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19

® Logit ec h W ebcam C1 00 Pr emiers pas a v ec les appels vidéo V otr e camér a W eb es t livrée a v ec Logit ec h® V id™ HD. Grâce à Logit ec h Vid HD, il suffit de suivr e q uelq ues ét apes sim ples pour pouv oir passer des appels vidéo en dir ect par Int er net: • Inst allation de Logit ec h Vid HD • Création d'un com pt e • Ajout d'amis et réalisation d'un appel vidéo P our en sa v oir plus: http://www .logit ec h.com/whatisvid Configur ation de Logit ec h V id HD Ins tallation de L

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20

Pr emièr e utilisation Ajout d'amis et t es t des appels 3 Cliq uez sur l'imag e d'appel d'essai pour t est er v os par amètr es. Conseil : L'imag e d'appel d'essai appar aît t oujours dans v otr e list e de cont acts de sor t e q ue v ous puissiez t est er v os par amètr es. P our a jout er un ami, cliq uez sur Ajout er un ami, puis saisissez l'adr esse électr oniq ue de v otr e ami. Quand v otr e ami a accepté v otr e invit ation, cliq uez sur l'imag e de v otr e ami pour passer un appe


Podobne instrukcje
# Instrukcja obsługi Kategoria Pobierz
1 Logitech 960-000945 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 11
2 Logitech C120 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 33
3 Logitech c200 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 98
4 Logitech C170 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 96
5 Logitech C160 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 17
6 Logitech C260 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 4
7 Logitech C310 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 79
8 Logitech C500 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 60
9 Logitech C615 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 272
10 Logitech C270 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 586
11 Logitech HD C525 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 28
12 Logitech ConferenceCam BCC950 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 826
13 Logitech C510 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 19
14 Logitech HD ProC290 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 76
15 Logitech HDC310 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 174
16 Edelbrock 25-4068 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 0
17 Sony PCS-G70 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 25
18 Sony PCS-TL33 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 28
19 Sony DASK-S704 Instrukcja obsługi Kamera internetowa 0
20 Sony EVI-HD7V Instrukcja obsługi Kamera internetowa 54